fluoranthen

 • CAS

  206–44–0
 • Vzorec

  C16H10

 • Stručná charakteristika

  Fluoranthem je polycyklický aromatický uhlovodík (PAU). Spolu s ostatními PAU se jedná o produkt spalování organického materiálu. Fluoranthen se považuje za ukazatel nedokonalého hoření. Kromě laboratorních výzkumů a dalších speciálních činností (výroba standardů pro analýzu) nemá fluoranthen žádné využití. Významným zdrojem fluorantehnu v porstředí je doprava, metalurgie a jiný průmysl. V prostředí v podstatě nepodléhá rozkladu, je silně lipofilní (váže se na tuk) a vysoce bioakumulativní v potravních řetězcích. Při akutní intoxikaci (především vdechnutí) dochází k poškození jater, plicnímu edému, poruchám dýchání vedoucím až k dechové zástavě. Jde o látku pravděpodobně narušující hormonální systém.

  Název fluoranthen pochází z fluorescence této látky pod UV zářením. PAU jsou obsaženy v celé řadě průmyslových produktů, jako jsou např. motorová nafta, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a materiály používané při pokrývání střech a při stavbě silnic. Florantehen patří mezi perzistentní znečišťující látky, v malých koncentracích takřka všudypřítomný. Ve vodním prostředí je pevně vázán na sedimenty. V běžném prostředí nehrozí člověku žádné akutní ohrožení touto látkou.

 • Podrobná charakteristika

  Fluoranthem je polycyklický aromatický uhlovodík (PAU) skládající se z naftalenových a benzenových jader. Je řazen mezi perzistentní organické polutanty (POP). Název fluoranthen pochází z fluorescence této látky pod UV zářením. Za normálních podmínek je čistý fluoranthen krystalická látka nažloutlé až nazelenalé barvy, o konzistenci prášku nebo jehliček. Fluoranthen je minimálně rozpustný ve vodě, ale dobře rozpustný v olejích a v tucích. Teplota tání je 110 ºC a varu 375 ºC. Přírodní emise fluoranthenu, jako produktu hoření látek obsahujících uhlík pochází především z vulkanické činnosti a požárů. Kromě laboratorních výzkumů a dalších speciálních činností (výroba standardů pro analýzu) nemá fluoranthen pro člověka žádné využití. Obecně jsou PAU obsaženy v motorové naftě, v černouhelném dehtu a asfaltech. PAU jsou obsaženy v celé řadě průmyslových produktů, jako jsou např. motorová nafta, výrobky z černouhelného dehtu, asfalt a materiály používané při pokrývání střech a při stavbě silnic.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Fluoranthen představuje závažné zdravotní riziko pro člověka. Fluoranthen je karcinogenní a mutagenní, ohrožuje zdravý vývoj plodu, při opakovaném kontaktu s pokožkou může způsobit dermatitidu. Při vdechnutí působí zrychlení srdeční činnosti s následnou arytmií, poškození jater, plicní edém, zástavu dýchání. Rizikové je jeho hoření, při kterém mohou vznikat dráždivé a toxické produkty.

 • Výskyt v životním prostředí

  Jako všechny PAU vzniká fluoranthen při nedokonalém spalování materiálů obsahujících uhlík (spalování téměř všech druhů uhlíkatých paliv). V přírodě se může fluoranthen objevit při přírodních požárech a erupcích sopek. Mezi antropogenní zdroje úniků patří: spalovací procesy, koksárenství, rafinerie ropy, zplyňování a zkapalňování uhlí, výroba hliníku, uvolňování z materiálů, které ho obsahují – silnice, asfaltové izolace střech, ochranné nátěry apod., procesy, kde dochází k nakládání s dehty, asfalty a dalšími vroucími ropnými či uhelnými produkty (energetika, stavebnictví, strojírenství).
  Jelikož se jedná o perzistentní látku, odolává přirozeným rozkladným procesům (i když se uvádí, že velmi pomalé fotochemické či biochemické degradaci podléhá). Pokud je obsažen v emisích ze spalovacích procesů, je schopen transportu atmosférou na velké vzdálenosti. Silně se adsorbuje na sedimenty ve vodách, které proto působí jako určité rezervoáry. Nízká koncentrace fluoranthenu ve vodě proto nevypovídá o celkové kontaminaci prostředí. Díky schopnosti vázat se na tuky se fluoranthen zabudovává do biomasy a šíří se potravním řetězcem.

 • Synonyma

  1,2-Benzacenapthene, Benzo(j,k)fluorene, fluoranten, Idryl
 • Limity pro ovzduší

  Pro polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) celkem uvedené v Příloze č.1 k vyhlášce č. 356/2002 Sb. (fluoranten, pyren, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]pyren, benz[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3, - s, d]pyren, benz[a]antracen, dibenz[a, h]antracen) platí obecný emisní limit 0,2 mg/m3 pro celkovou hmotnostní koncentraci těchto látek.

 • Limity pro vodu

  Povrchová voda:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  NEK-RP: 0,0063 µg/l, NEK-NPK: 0,12 µg/l
   
  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
   
  Normy environmentální kvality (NEK) pro útvary povrchových vod – pevná matrice (biota): 30 µg/kg. NEK pro biotu vztahují na měkkýše nebo na plůdek ryb.

  Podzemní voda:

  630 μg/l - hodnota indikátoru znečištění dle Věstníku MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1.


  Odpadní voda:

  Prahová hodnota pro úniky do vod či odpadních vod je 1 kg/rok.
  Bude-li z provozu unikat voda kontaminovaná fluoranthenem v koncentraci například 0,2 mg.l-1, představuje ohlašovací práh 5 000 m3 vody.

 • Limity pro půdu

  Vyhláška 153/2016 Sb. stanoví v zemědělské půdě tzv. preventivní limity rizikových látek a prvků. Překročení těchto limitů může být za určitých podmínek rizikové a mělo by se v praxi promítnout do přijetí preventivních opatření (snížení vstupů rizikových látek do půdy).

  ƩPAU 1 mg/kg sušiny.

  Indikační hodnota, při jejímž překročení může být ohroženo zdraví lidí a zvířat: 30 mg/kg sušiny (extrakce lučavkou královskou).
  ∑PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky (antracen, benzo(a)antracen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen, fenantren, fluoranthen, chrysen, indeno(l,2,3-cd)pyren, naftalen, pyren)

  Hodnoty indikátorů* znečištění pro zeminy podle Metodického pokynu MŽP ČR (Věstník MŽP ročník XIV - leden 2014 - částka 1).

  Průmyslové plochy: 22 000 mg/kg sušiny, ostatní plochy: 2 300 mg/kg sušiny.

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   88  206-44-0  fluoranthen    1     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Vysvětlivky

  *Indikátory znečištění nenahrazují stanovené limitní koncentrace ostatních legislativních předpisů a v případech, kdy jsou tyto legislativní předpisy aplikovány, není použití indikátorů znečištění doporučeno.
   
  Smyslem indikátorů znečištění je indikace míst s přítomností chemických látek vyžadující další zkoumání a hodnocení, zda výskyt škodliviny nereprezentuje riziko pro lidské zdraví. Obecně platí, že v místech, kde jsou koncentrace chemických látek nižší než hodnoty indikátorů, není další zkoumání vyžadováno.
   
  Toto pravidlo neplatí pro: 1) významné plošně zvýšené koncentrace hodnocené chemické látky, které nepřekračují hodnotu indikátoru znečištění, 2) případy překročení příslušných legislativních ukazatelů (i když nebyla překročena hodnota indikátoru znečištění, 3) případy významného rizika nepříznivého vlivu na ekosystémy. V případech, kdy je prioritou ochrana ekosystému, je kromě indikátorů znečištění možné aplikovat jiné indikační hodnoty relevantní pro hodnocení ekologických rizik.
   
 • Literatura

  www.irz.cz
  www.eurochem.cz
  www.szu.cz

 • Autor

  Mgr. Vendula Kubačáková, Ing. Petr Válek
 • Email

  vendula.kubacakova@arnika.org


Více z této kategorie: « fluor fluorid sírový »

Banner-stika

Sledujte nás: