Kácení, které je nutné dodatečně ohlásit

Havarijní kácení

V případě, že je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu, je možné provést kácení okamžitě a tento zásah oznámit orgánu ochrany přírody až zpětně, a to do 15 dnů od provedení kácení (§ 8 odst. 4 zákona o ochraně přírody). Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména u konstrukčně narušených stromů po silném větru a přírodních katastrofách. Důvod pro havarijní kácení tak nesplňuje dlouhodobě narušený strom ani parkující automobil pod ním, který lze naopak zaparkovat jinam.

Zákon o ochraně přírody nedefinuje co je škodou značného rozsahu, lze však analogicky použít částku nejméně 500 tisíc korun, kterou definuje značné škody platný trestní řád. Proto není možné např. tvrdit, že z havarijních důvodů lze ihned pokácet strom, který může spadnout na plot.

Zákon o ochraně přírody ani prováděcí vyhláška č. 395/1992 Sb. také nestanoví výslovně formu a náležitosti oznámení kácení takových stromů. Vzhledem k dostatečné určitosti a srozumitelnosti je vhodné oznamovatelům doporučit (např. formulářem) písemnou formu a obsah korespondující s předběžným oznámením u pěstebních a zdravotních důvodů (které opět odpovídá  náležitostem žádosti o povolení kácení).

Oznamovací povinnost má ten, kdo ohrožující dřevinu fakticky odstraňuje, nemusí se vždy jednat o vlastníka (nájemce).