hexabrombifenyl (HBB)

 • CAS

  36355-1-8
 • Vzorec

  C12H4Br6

 • Stručná charakteristika

  Hexabrombifenyl (HBB) je syntetická látka patřící mezi polybromované bifenyly (PBB), perzistentní uhlovodíky z velké skupiny tzv. bromovancýh zpomalovačů hoření. Jako látky výrazně omezující hoření nalézají PBB uplatnění v nejrůznějších plastových výrobcích (plastické pěny, elektronika, kabeláž, textilie apod.). Do prostředí se HBB dostává především při výrobě, manipulaci a likvidaci jak HBB samotného, tak i výrobků, v kterých je obsažen. Člověk je nejčastěji HBB vystaven vdechnutím, nebo pozřením. Toxické účinky HBB nejsou zatím přesně známé. HBB je považován za možný lidský karcinogen (2B IARC). Obecně PBB způsobují poškození štítné žlázy, trávicího traktu, jater i ledvin.

  HBB není příliš pevně vázán ve struktuře finálních produktů. Ve vodním prostředí je HBB fixován v sedimentech, obecně jsou PBB ve vodě málo rozpustné. HBB je perzistentní látka (POP) schopná bioakumulace v potravních řetězcích. Jedná se o látky silně lipofilní (akumulace především v tukových tkáních). V současnosti je výroba i použití HBB zakázána ve většině zemí světa. Od roku 2009 je HBB napsán na listu zakázaných látek Stockholmské úmluvy. V ČR se tato látka nikdy nevyráběla ani nepoužívala.

 • Podrobná charakteristika

  Polybromované bifenyly (PBB) jsou syntetické perzistentní organické látky svou strukturou a použitím velmi podobné polychlorovaným bifenylům (PCB). Za normálních podmínek je HBB bílá krystalická látka špatně rozpustná ve vodě, zato dobře rozpustná v tucích a olejích. Obecně nejsou PBB, včetně HBB pevně vázány v matrice sloučenin, v kterých jsou obsaženy, a relativně snadno se uvolňují do prostředí. PBB podléhají degradaci UV zářením. PBB jsou hojně používány jako látky omezující hoření, řadí se do skupiny tzv. brómovaných zpomalovačů hoření. Své uplatnění nalézají v nejrůznější elektronice, kabelážích, textiliích i montážních pěnách. PBB jsou v elektronických zařízeních od roku 2006 regulovány evropskou direktivou RoHS (Restriction of the use of Hazardeous Substances). V roce 2009 byl pak HBB přidán na seznam zakázaných látek Stockholmské úmluvy. Podle dostupných zdrojů se v ČR nevyráběl, ani nepoužíval.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  V roce 1973 bylo několika tisíci kilogramy PBB nedopatřením kontaminováno krmivo pro hospodářská zvířata distribuované v Michiganu v USA. Údaje o toxickém působení hexabrombifenylu na člověka nejsou dostatečné. Veskrze se opírají právě o testování obyvatel Michiganu na přítomnost této látky po kontaminaci značného množství živočišných produktů ze sedmdesátých let.

 • Hodnocení karcinogenity podle IARC

  2B - možná karcinogenní pro lidi
 • Výskyt v životním prostředí

  Hexabrombifenyl se do životního prostředí uvolňovat při užívání výrobků, ve kterých je obsažen (počítače, elektronika) a také při jejich likvidaci. Hlavním zdrojem úniků je prach či částice vznikající z výrobků, v nichž jsou obsaženy.

 • Synonyma

  Hexabromo-1,1'-biphenyl, hexabromodifenyl, hexabromodiphenyl, HBB
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Ostatní limity

  Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách (v platném znění), které je právním rámcem pro plnění závazků vyplývajících ze Stockholmské úmluvy se hexabrombifenyl nesmí uvádět na trh.

  Integrovaný registr znečišťování: prahová hodnota pro úniky do ovzduší: 0,1 kg/rok, prahová hodnota pro úniky do vody: 0,1 kg/rok, prahová hodnota pro přenosy v odpadních vodách: 0,1 kg/rok, prahová hodnota pro úniky do půdy: 0,1 kg/rok. Polybromované bifenyly (CAS 59536-65-1) se nesmí používat k úpravě textilních výrobků určených pro styk s pokožkou, jako jsou např. oděvy, spodní prádlo, ložní prádlo atd. (vyhl. MŽP ze dne 26.11.2006, kterou se mění vyhláška 221/2004.), hexabrombifenyl je uveden v příloze č. 8 k zákonu 185/2001 Sb ve znění zákona ze dne 16.1. 2008.

 • Mezinárodní úmluvy a legislativa

  Stockholmská úmluva - článek 8

 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
  90 36355-1-8 hexabromobifenyl 0,1 0,1 0,1   zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Odkazy

  Integrovaný registr znečištování
  Eurochem

  http://www.atsdr.cdc.gov/toxprofiles/tp68-c3.pdf

 • Literatura

  HOLOUBEK, I., KOČAN, A., HOLOUBKOVÁ, I., KOHOUTEK, J., RECETOX - TOCOEN, 2001: POP, zpracováno pro MŽP VELÍŠEK, J., 1999: Chemie potravin. Kap. 12. OSSIS, Tábor STRATIL, P., KUBÁŇ, V., 2005: Exogenní karcinogeny v potravinách a karcinogeny vznikající při jejich technologickém zpracování, Chem. Listy 99, 3-12

 • Autor

  Mgr. Ivana Haničincová, Ing. Petr Válek
 • Email

  toxic@arnika.org


Banner-stika

Sledujte nás: