Historie kauzy - Vodní díla na Dolním Labi

Plány přehrad, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro plavbu nákladních lodí jsou na českém Dolním Labi předkládány od roku 1992. V průběhu let se podařilo zabránit první, maximalistické variantě, která počítala s větší přehradou v Dolním Žlebu a s využitím i pro výrobu elektřiny.) Další návrh (dva jezy - v Malém Březně a v Prostředním Žlebu) byla zpracována v roce 1999. Dokumentaci vlivů tohoto záměru na životní prostředí předložil investor (Ředitelství vodních cest) v roce 2000. Tuto dokumentaci shledalo Ministerstvo životního prostředí jako nedostatečnou a vrátilo ji k dopracování. Přepracovaná verze byla posouzena a v březnu 2002 k ní bylo vydáno negativní stanovisko MŽP ČR. V rámci procesu EIA (posouzení vlivu stavby na životní prostředí) vyjádřilo nesouhlas s přehradami i saské ministerstvo životního prostředí pověřené Federálním ministerstvem pro životní prostředí a jadernou bezpečnost k zpracování stanoviska německé strany.

Lidé ze sdružení Arnika (do roku 2002 v rámci Dětí Země) brání výstavbě přehrad na českém dolním Labi již od roku 1992. I naše aktivity přispěly k tomu, že k poslední verzi plánů přehrad Prostřední Žleb a Malé Březno vydalo MŽP v březnu 2002 negativní stanovisko. Zastánci zdymadel se však nevzdávají. V tuto chvíli je na stole údajně kompromisní projekt jednoho jezu u Děčína, který však problém zachování cenné přírodní lokality ani zajištění pravidelné splavnosti Labe pro nákladní dopravu neřeší. Navíc se ukazuje, že Ministerstvo dopravy se plánu na postupnou výstavbu obou jezů nevzdává. Více zde.

Arnika v zahraničí