Historie útoků na § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny

Zákony týkající se ochrany přírody a krajiny patří k nezbytným právním předpisům většiny ekologicky citlivých států. Proto existenci zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), na našem území můžeme vnímat již od samotného vzniku samostatné České republiky. Jednou z nejzásadnějších součástí zákona je § 70, který se zaměřuje na účast občanů při ochraně přírody a krajiny (týká se řízení jak podle samotného zákona o ochraně přírody – např. kácení stromů apod., tak zejména stavebního zákona, zákona o odpadech, lesního zákona a dalších):

1. a 2. volební období poslanecké sněmovny
(do r. 1993 - 1998)

Během prvních několika let působnosti zákona nedošlo k žádným zásadním útokům na § 70 a můžeme tedy toto období označit za nejklidnější v průběhu celých 18 let působnosti tohoto právního předpisu. V roce 1994 byla dokonce přijata pouze jediná novela s dopadem na životní prostředí (ŽP) a v letech 1996-1998 byla přijata pouze zhruba desítka takovýchto novel.

3. volební období poslanecké sněmovny
(1998 - 2002)

Toto období už však z hlediska § 70 tak klidné nebylo.

V roce 1999 navrhli novelu výše zmiňovaného paragrafu poslanec Brousek (ODS) s dalšími kolegy (ODS, KDU-ČSL, ČSSD). Novela navrhovala omezit účast ekologických občanských sdružení ve stavebním a jiném správním řízení pouze na případy, kdy je zahájeno samotným úřadem a nikoliv investorem.

To by znamenalo vyřazení účasti občanských sdružení z valné většiny správních řízení. Novela také navrhovala vyčlenit z působnosti zákona intravilán obcí a měst, což by navíc znamenalo, že by se zákon přestal vztahovat na městskou zeleň.

Již v prvním čtení podal návrh na zamítnutí této novely poslanec Ambrozek a v rozpravě se k němu připojili i další poslanci. Tento návrh byl přijat a první významnější útok na § 70 byl tedy odražen. Podrobnější informace ve sněmovním tisku 295.

4. volební období poslanecké sněmovny
(2002 -2006)

Během tohoto volebního období již proběhlo výraznější množství útoků na § 70.

Už v roce 2002 podala vláda návrh na změnu zákona. Tato velká novelizace byla úzce spjata se snahou o vznik soustavy Natura 2000. V rámci projednávání tohoto velkého balíku změn v zákoně se pokusil poslanec Skopal (ČSSD) prosadit škrtnutí celého § 70. Schválení toho by samozřejmě znamenalo výrazné omezení účasti veřejnosti na rozhodování záležitostí týkajících se ŽP. Návrh byl však zamítnut. Podrobnější informace ve sněmovním tisku 132.

Roku 2004 při návrhu vládní novely zákona podal poslanec Aubrecht (ČSSD) pozměňovací návrh na omezení účasti veřejnosti na rozhodování. Do § 70 doplnil: „... podaným návrhům, námitkám nebo opravným prostředkům příslušný správní orgán nevyhoví, převažuje-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody.“ Tím by byla účast občanských sdružení omezena a byla by porušena rovnost účastníků. Při jednání ve sněmovně poslanec zdůvodnil svůj návrh tím, že účast veřejnosti na správním řízení je „dost často zneužíváno užšími skupinami, popř. jednotlivci v neprospěch veřejnosti.“ Poslancův pozměňovací návrh nebyl přijat v poměru 81:66. Více ve sněmovním tisku 575.

Významný návrh na omezení § 70 přišel v souvislosti se změnou stavebního zákona. S návrhem razantně seškrtat občanská práva na připomínkování povolení velkých staveb ve svém sousedství přišel opět poslanec Aubrecht (ČSSD). Změnu chtěl prosadit v rámci pozměňovacích návrhů k úplně jinému zákonu (změnovém zákonu souvisejícím s novelou stavebního zákona). Návrh však nebyl přijat. Podrobnější informace lze nalézt ve sněmovním tisku 999.

5. volební období poslanecké sněmovny
(2006 - 2010)

Po velkém množství útoků ve 4. volebním období přišly zhruba po tři léta klidnější časy.

Až v roce 2009 se opět objevila snaha několika poslanců (Melčák, Pohanka – oba nezařazení, Sehoř ODS, Šimonovský KDU-ČSL) o významné omezení § 70. Poslanci navrhovali doplnit čtvrtý odstavec v následujícím znění: „Ustanovení předchozích odstavců se nepoužije pro stavební řízení vedené podle stavebního zákona.“ Ve výsledku by takové doplnění znamenalo vyloučení veřejnosti ze stavebního řízení. Lidé by sice nadále mohli připomínkovat návrhy staveb v jejich okolí, ale nemohli by již ovlivnit způsoby a podmínky jejich vzniku. Tento návrh ukončil svou cestu legislativním procesem již ve druhém čtení. Více informací ve sněmovním tisku číslo 580.

Další, i když nepřímá snaha omezit § 70 přišla v rámci návrhu na zrušení speciality celého zákona. To by však znamenalo potřebu v každé konkrétní situaci velmi složitě určovat vzájemný vztah zákona s dalšími zákony (stavebním, lesním..). Podrobnosti ve sněmovním tisku 632.

6. volební období poslanecké sněmovny
(2010- 2013)

Dalším významným útokem na § 70 byl návrh novely stavebního zákona, v němž dle původní verze bylo zahrnuto významné omezení účasti občanů na rozhodování, jež bylo odůvodněno obstrukcemi, které lidé a obce svými připomínkami činí. Úpravy se týkaly řízení podle stavebního zákona a vodního zákona, účast by pro občanská sdružení a obce zůstala zachována prakticky jen v řízeních zahajovaných přímo podle zákona o ochraně přírody (např. kácení dřevin, vydávání výjimek z ochrany ohrožených druhů). Další vývoj zákona bude možné sledovat v rámci sněmovního tisku 573.

 

7. volební období poslanecké sněmovny: "Podařilo se"
(2013- 2017)

Minulé volební období se zapíše do historie - parlament poprvé od roku 1989 vzl občanům práva a zakázal jim podílet se na rozhodvání o životním prostředí. Poslanci a senátoři v létě 2017 odsouhlasili novelu stavebního zákona, která § 70 omezila jen na řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Spolky se budou mcoi zapojit jen do územních řízení na ty největší záměry. Ve městech a obcích se bude stavět dle libosti a bez kontroly veřejné správy. Původně přitom měla novela stavebního zkona přispt k rychlejším řízením. Na tom, že je to zapotřebí se shodnou všichni - stavebníci i spolky. Nakonec ale Karla Šlechtová ještě jako minisrtyně pro místní rozvoj protlčila novelu, která nic nezlepšila a omezila v důsledku poslaneckého návrhů Jaroslava Foldyny (ČSSD) občanská práva.

V Senátu novela prošla jen těsně. Naši zákonodárci nevzali na vědomí ani apel odborníků ze čtyř právnických fakult, ani výzvy tisíců občanů.

8. volební období poslanecké sněmovny
(2017 - 2021)

Poslanci mohou svoje pochybení napravit, ale je otázkou, zda vše nepůjde spíše směrem dalších restrikcí.