Kácení dřevin v době hnízdění ptáků

Ochrana hnízdících zvláště chráněných druhů ptáků vyjmenovaných v prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. je shodná s výše uvedenou ochranou stromu jako biotopu těchto druhů, a před jeho kácením je vždy nutné nejprve vydat výjimku z ochrany ohrožených ptáků dle § 56 zákona o ochraně přírody. Pokud na předmětných dřevinách hnízdí jakýkoliv další druh ptáka a kácením by mohlo dojít k porušení zákazů vyjmenovaných v § 5a zákona o ochraně přírody, lze kácet pouze tehdy, pokud byl rozhodnutím stanoven tzv. odchylný postup dle § 5b zákona.

V souvislosti s kácením je zákonem zakázáno zejména úmyslné vyrušování ptáků během odchovu mláďat a úmyslné poškozování nebo ničení jejich hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd. Odchylný postup povoluje formou rozhodnutí ve správním řízení obecní úřad obce s rozšířenou působností (obce III. stupně). Pro účely přerušení řízení o povolení kácení, resp. pozastavení či zákazu oznámeného kácení obecním úřadem (obce I. stupně) dle § 8 odst. 2 se musí úřad obce I. stupně informovat na III. stupni a případně vyžádat odborný posudek z oblasti ornitologie u Agentury ochrany přírody a krajiny nebo u České ornitologické společnosti.