Indikátory OH obcí

Cílem této stránky je seznámit Vás s vybranými indikátory, které Vám mohou pomoci najít rezervy v odpadovém hospodářství Vaší obce. Indikátory vychází z dat zveřejňovaných EKO-KOMEM (ve sbornících z konference Obce a odpady, data za rok 2019 jsou publikována na webu EKO-KOMU) a z našich a zahraničních zkušeností. Lze čerpat také ze studií Institutu pro udržitelný rozvoj města a obcí - IURMO (hodnocení nákladů na OH obcí), poslední údaje jsou za rok 2017.

1. Produkce směsného komunálního odpadu (SKO)

Celková produkce směsného komunálního odpadů z obcí a firem se v ČR pohybuje kolem 2,8 až 3 miliónů tun za rok (Zdroj: MŽP). V přepočtu na 1 obyvatele to dělá cca. 260 až 280 kg. Obce se na této produkci podílí přibližně 200 kg (v roce 2019 uvádí EKO-KOM průměrnou produkci SKO v obcích 192,5 kg/ob).

V následující tabulce jsou údaje za vybrané kraje, od kterých máme spolehlivá data. Novější data nejsou dostupná. Vzhledem ke stagnaci produkce SKO v posledních letech se ale nebudou od roku 2015 moc lišit.

Kraje 2015 Papír Plasty Sklo Kovy Textil Bioodpad SKO Obj. odpad
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
Jihočeský 16,4 11 12,3 2,1 1,2 53,5 207,5 24,7
Jihomoravský 13,9 8,8 10,5 2,4 0,5 39,7 188,3 31,8
Královéhradecký 13,1 13,8 13,1 1,1 1,4 36,7 183,5 19,1
Liberecký 12,2 7 10,9 0,3 1,7 17,8 178,9 31,5
Olomoucký 12,9 11,9 11,3 2,9 1 50,6 199,6 26,5
Pardubický 14,2 12 12,3 1,1 1,2 45,3 193,2 27,3
Středočeský 13,6 14 11,9 0,6 1 52,5 241,1 28,6
Ústecký 14,6 9,1 8,4 5,9 1,3 35,0 205,4 37,7
Zlínský 17,8 10 10,5 10,4 0,8 33,8 172,0 30,5

Poznámka: produkce papíru, plastů a skla je včetně obalů (součet kat. čísel 15 01 a 20 01).

Nejmenší produkce SKO v obcích ČR se pohybuje kolem 60 kg na 1 obyvatele a rok. Ve městech (nad 5000 obyvatel) to je 100 kg (Zdroj: Arnika, Odpadový Oskar).

Produkce SKO je v ČR vyšší přibližně o 100 kg než v Rakousku či Německu. Zde obce a firmy ročně produkují jen cca 160 až 170 kg SKO v přepočtu na 1 obyvatele (Zdroj: Rakousko, Německo).

2. Úroveň recyklace komunálních odpadů z obcí

Obce a města v ČR dosahují úrovně recyklace od několika procent až po ty, které recyklují více než 60 % svých odpadů. U obcí, které netřídí bioodpady, lze považovat za dobrou úroveň recyklace, pokud dosahuje 20 %. Tuto podmínky mohou plnit i obce, kde je mnoho rekreačních objektů a turistů (úroveň recyklace se vztahuje k počtu obyvatel, které jsou v obci trvale hlášeni). Závislost úrovně recyklace a nastavení systému vyjadřuje tento graf:

Favoino mira recyklace 1

Na základě požadavku Rámcové směrnice o odpadech máme v roce 2020 recyklovat 50 % papíru, 50 % plastů, 50 % skla a 50 % kovů. Tyto komodity tvoří podle druhu zástavby přibližně 32 až 40 % celkové produkce komunálních odpadů. V součtu to znamená vytřídit asi 60 kg těchto komodit na 1 obyvatele a rok.

V roce 2018 byly v EU schváleny cíle pro tzv. oběhové hospodářství. Pro ČR to znamená, že v roce 2025 máme recyklovat 55 %, v roce 2030 recyklovat 60 % a v roce 2035 recyklovat 65 % všech komunálních odpadů (v současnosti je to asi 38 %). Současně je povoleno v roce 2035 skládkovat pouze 10 % komunálních odpadů. Vzhledem k tomu, že správa v oblasti odpadů byla v ČR přenesena na obce, jsou na ni převedeny i cíle.

3. Výše příjmu od EKO-KOMU v přepočtu na 1 obyvatele

Výše příjmu od EKO-KOMU za zpětný odběr obalů v přepočtu na 1 obyvatele je jednoduchý, ale rychlý ukazatel nastavení systému třídění v obci. Pokud je tento příjem nižší než 80 Kč/ob/rok, obec má určitě špatně nastaven systém separace. Naopak ty nejúspěšnější obce dosahují příjem od EKO-KOMU nadprůměrný. V menších obcích to může být i 300 Kč/ob, ve městech méně (cca. do 200 Kč/ob). Přehled příjmu obcí v podle velikosti v roce 2019 vidíte v následující tabulce (zdroj: EKO-KOM).

Prijmy obci 2019 dle RKO-KOMU

NPZP cmyk