IPEN vyzval delegáty Basilejské úmluvy ke stanovení přísnějších limitů pro toxické látky v odpadech

7.9.2018 - ŽENEVA | Články
Jindřich Petrlík z českého spolku Arnika, promluvil na setkání pracovní skupiny (Open-ended Working Group) Basilejské úmluvy v Ženevě. Jménem globální sítě IPEN vyzval delegáty ke stanovení přísnějších limitů pro vysoce toxické perzistentní chemické látky (POPs) v odpadech, aby se tak zamezilo jejich recirkulaci v životním prostředí a spotřebním zboží, jakým jsou například dětské hračky.  

Toto je úplné znění příspěvku uvedeného na schůzi OEWG na Basilejské úmluvě, která se konala v Ženevě od 3. do 6. září:

„Dovolte mi, abych zde přednesl stanovisko mezinárodní sítě IPEN čítající přes 500 organizací občanské společnosti z více než 100 zemí. Oceňujeme práci provedenou Úzkou pracovní skupinou ve věci aktualizace technických směrnic o nakládání s odpady obsahujícími POPs a jejich definice pomocí stanovení příslušných limitů.

Vážení delegáti, dovolte mi, abych se s vámi podělil o nedávné zkušenosti z konference v Polsku, kde se minulý týden setkali odborníci z celého světa, aby se podělili o své nejnovější poznatky o perzistentních organických látkách. Přináším odtamtud dobré i špatné zprávy: zatímco úrovně hodnot některých zakázaných POPs mají z dlouhodobého pozorování trend se v životním prostředí snižovat, hodnoty jiných látek, včetně bromovaných zpomalovačů hoření nebo perfluorovaných sloučenin, stále rostou. POPs navíc mohou putovat i na velké vzdálenosti nejen se vzdušnými a oceánskými proudy, ale také v odpadech. Řada afrických a asijských států je svědkem této skutečnosti také kvůli tomu, že elektronický odpad, který je k nim dovezen, není možné řádně zpracovat. Tato skutečnost vede k dalšímu zvýšení úrovně toxických látek v potravních řetězcích. POPs kontaminují místní zdroje potravin také kvůli nedostatečným limitům pro POPs v odpadech. To vyplývá z pozorování na bezpočtu zasažených míst po celém světě. POPs odpad zkrátka nesmí být vyvážen do zemí, které nedisponují potřebnými technickými kapacitami k jeho zničení ekologicky šetrným způsobem. Proto jsou jasně stanovené limitní hodnoty nízkého obsahu POPs tolik zásadní i pro přeshraniční pohyb tohoto typu odpadů.

Chlorované parafiny s krátkým řetězcem (SCCP), polybromované difenylétery (PBDE), hexabromcyklododekan (HBCD), dioxiny (PCDD/F) a dioxinům podobné PCB (DL PCB) by měly podléhat přísnějším limitům než jak jsou dočasně (provizorně) stanoveny v Obecné technické směrnici Basilejské úmluvy pro nakládání s odpady obsahujícími POPs, či jak je v současné době navrhuje Evropská unie. Nejnovější návrh na stanovení nejnižší možné úrovně POPs pro SCCP na 10 000 ppm vyvolal velké obavy, neboť takový limit v odpadech povede k recyklaci a recirkulaci významného množství toxických POPs do životního prostředí. Vyzýváme tímto k revizi slabých norem vedoucích k vážné kontaminaci životního prostředí.

Obecná technická směrnice by měla také lépe odrážet skutečnost, že některé technologie navržené pro eliminaci POPs jsou ve skutečnosti jedním jejich z hlavních zdrojů, jak je uvedeno v příloze C Stockholmské úmluvy.“

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu