isodrin

 • CAS

  465–73–6
 • Vzorec

  C12H8Cl6

 • Stručná charakteristika

  Isodrin je prostorový izomer organochlorovaného insekticidu aldrinu sloužící jako alternativa k DDT. Isodrin byl hojně používán na ochranu zemědělských plodin i proti šíření malárii přenášejících komárů rodu Anopheles. Do prostředí se kromě použití dostává při nevhodném uskladnění, likvidaci i v rámci redepozice ze starých ekologických zátěží. Isodrin je schopen bioakumulace v portravních řetězcích. Člověk může být isodrinu vystaven vdechnutím, pozřením a kožním kontaktem. Akutně způsobuje dýchací obtíže, výkyvy krevního talku, křeče, při větších dávkách i poruchy nervové soustavy a kóma.

  Stejně jako ostatní driny (aldrin, dieldrin a endrin) i isodrin byl syntetizován v 40. letech minulého století. V Evropě vrcholila spotřeba isodrinu v 70. letech, začátkem let 90. bylo od používání isodrinu opuštěno. Isodrin má nízkou tendeci se odpařovat, v atmosféře jen pomalu degraduje a může být přenášen na velké vzdálenosti. V půdě je pevně vázán především na organické částice (poločas rozpadu se odhaduje na 0,5 až 6 let). Ve vodě je nejčastěji přítomen v sedimentech. Isodrin je vysoce toxický pro vodní organizmy.

 • Podrobná charakteristika

  Isodrin je prostorový izomer organochlorovaného insekticidu aldrinu. Stejně jako ostatní driny (aldrin, dieldrin a endrin) i isodrin byl syntetizován v 40. letech minulého století jako alternativa k DDT. Za běžných podmínek je isodrin krystalická látka s teplotou tání 240 ºC a rozpustností ve vodě pouze 0,014 mg.l-1. Je dobře rozpustný v organických rozpouštědlech, v olejích a tucích. V Evropě vrcholila spotřeba isodrinu v 70. letech, začátkem let 90. bylo od používání isodrinu opuštěno. Isodrin byl hojně používán na ochranu zemědělských plodin i proti šíření malárii přenášejících komárů rodu Anopheles. V České republice se isodrin kdysi používal jako insekticid v zemědělství, ale již se nevyrábí ani nepoužívá. Isodrin je na seznamu 42 látek konvence OSPAR (Konvence pro ochranu mořského životního prostředí v severovýchodním Atlantiku) v kategorii C, jako látka, která se sice již v zemích OSPAR nevyrábí ani nepoužívá.

 • Účinky na zdraví lidí a zvířat

  Rizikové je vdechnutí kontaminovaného aerosolu či prachu nebo požití kontaminovaných potravin, isodrin však je schopen prostupovat také pokožkou. Způsobuje dýchací potíže, zvýšenou teplotu, zvýšený nebo naopak výrazně snížený krevní tlak, svalový třes a křeče. Při velmi vysoké dávce může nastat poškození CNS a kóma. Při chronickém působení je podezření z přispívání ke vzniku rakoviny jater. Uvádí se, že jeho toxikologické působení je kvalitativně totožné s aldrinem, avšak isodrin je podstatně toxičtější.
  Isodrin se bioakumuluje v živých organismech a je zvlášť nebezpečný a toxický zejména pro vodní ekosystémy a v nich žijící ryby. Jeho zvýšený obsah může narušit rovnováhu ekosystému.

 • Výskyt v životním prostředí

  Může být přítomný v surovinách a materiálech dovážených ze zemí, kde se isodrin zatím používá (např. zemědělské produkty). Zejména v půdě se vyskytuje isodrin z doby, kdy byl ještě používán i u nás. Přirozený zdroj úniků neexistuje, unikat může případně ze špatně zabezpečených skládek nebezpečných odpadů nebo bývalých skladů zemědělských chemikálií.
  Isodrin, který se dostane do půdy, může být působením mikroorganismů oxidován na endrin (jiný velmi toxický pesticid). V zeminách je isodrin přítomen převážně v imobilní formě a nebyla prokázána jeho hydrolýza nebo těkání do ovzduší. Jeho poločas rozpadu v zemině byl odhadnut mezi 0,5 a 6 roky a proto je nutné považovat ho za látku perzistentní. Ve vodním prostředí je adsorbovaný na tuhé částice a sedimenty, rovněž v živých organismech a může podléhat pomalé mikrobiální přeměně ( pravděpodobně také na endrin). V ovzduší se vyskytuje především ve formě adsorbované na tuhé částice a aerosoly, kde může podléhat fotochemické přeměně na tzv. fotoisodrin, nebo mohou jeho páry reagovat s hydroxylovými radikály, které v ovzduší vznikají.

 • Synonyma

  Compound 711, 1,2,3,4,10,10-hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4,5,8-endo, endo- dimethanonaftalen, hexachlorohexahydro-endo, endo-dimethanonaftalen
 • Limity pro ovzduší

  Limit pro ovzduší není stanoven.

 • Limity pro vodu


  Povrchové vody:

  Normy environmentální kvality pro útvary povrchových vod (nařízení vlády 401/2015).
  Suma drinů: NEK-RP = 0,01 µg/l, NEK-NPK: nestanovuje se

  NEK-RP: norma environmentální kvality vyjádřená jako celoroční průměrná hodnota. Není-li uvedeno jinak, použije se na celkovou koncentraci všech izomerů. Pro každý daný útvar povrchových vod se použitím NEK-RP rozumí, že aritmetický průměr koncentrací naměřených v různých časech průběhu roku v žádném reprezentativním monitorovacím místě ve vodním útvaru nepřekračuje dotyčnou normu.
   
  NEK-NPK: norma environmentální kvality vyjádřená jako nejvyšší přípustná hodnota je nepřekročitelná. Není-li NEK-NPK stanovena nejvyšší přípustné hodnoty se nepoužijí.
   
  Odpadní voda:

  Emisní standardy: přípustné hodnoty ukazatelů znečištění odpadních vod (nařízení vlády 401/2015).
   
  Aldrin2), dieldrin3), endrin4) a isodrin5) (driny)
  Výroba aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu včetně zpracování těchto látek na stejném místě 6)
    měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c)
    denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c)8)
  Zpracování těchto látek mimo místo výroby 7)
   měsíční průměr 3 g/t, 0,002 mg/l b) c) 
   denní průměr 15 g/t, 0,01 mg/l b) c) 

  a) Přípustné hodnoty denních a měsíčních průměrů jsou nepřekročitelné hodnoty. Denní průměry se stanovují podle § 12 odst. 2. Měsíční průměry se stanoví na základě denních hodnot.
  b) V povolení stanovené limitní koncentrace nesmějí být větší než hodnoty vyjádřené v g/t dělené spotřebou vody v m3/t parametru charakterizujícího výrobu. Mezní hodnoty vyjádřené v g/t musejí být v každém případě dodrženy.
  c) U těchto hodnot se počítá s celkovým množstvím vod prošlého zařízením (výrobní jednotkou).
  1) Uvedené přípustné hodnoty platí pro celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu a endrinu. Jestliže odpadní voda z výroby, zpracování nebo použití aldrinu a/nebo dieldrinu a/nebo endrinu obsahují též isodrin, uplatní se přípustné hodnoty na celkové množství vypouštěného aldrinu, dieldrinu, endrinu a isodrinu.
  2) Aldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  3) Dieldrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-exo-dimethylnaftalen).
  4) Endrin je chemická sloučenina C12H8Cl6O (1,2,3,4,10,10-hexachlor-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  5) Isodrin je chemická sloučenina C12H8Cl6 (1,2,3,4,10,10-hexachlor-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-1,4-endo-5,8-endo-dimethylnaftalen).
  6) Přípustné hodnoty poměrného množství jsou uvedeny v g/t celkové výrobní kapacity drinů.
  7) Uváděné přípustné hodnoty jsou mezní.
  8) Denní přípustné hodnoty nemají pokud možno překračovat dvojnásobek měsíční hodnoty.
   
  Prahová množství vypouštěných uvedených zvlášť nebezpečných látek obsažených v průmyslových odpadních vodách, při jejichž nedosažení není nutné vyžadovat denní 24 hodinové sledování: 1 kg/rok.
   
 • Výstražné symboly

  LatkynebezpecneprožpToxickelatky

 • R věty

  R 26/28 - Vysoce toxický při vdechování a při požití, R 48/23/24/25 - Toxický: nebezpečí vážného poškození zdraví při dlouhodobé expozici vdechováním, stykem s kůží a požíváním
 • S věty

  S 13 - Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv, S 28 - Při styku s kůží okamžitě omyjte velkým množstvím .....(vhodnou kapalinu specifikuje výrobce), S 45 - V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení), S 60 - Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny jako nebezpečný odpad, S 61 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy, S 1/2 - Uchovávejte uzamčené a mimo dosah dětí
 • Tabulka

  Tabulka: Zařazení látky v seznamu látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

  č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
       

  A

  (ovzduší)

  B

  (voda)

  C

  (půda)

  D

  (odpady)

  o seznamu najdete
   89  465-73-6  isodrin    1     zde

  Vysvětlivky:
  A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
  B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
  C = ohlašovací práh pro emise do půdy
  D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech

 • Autor

  Mgr. Vendula Kubačáková, Ing. Petr Válek
 • Email

  vendula.kubacakova@arnika.org


Více z této kategorie: « isobutylnitrit isoproturon »

Banner-stika

Sledujte nás: