Co udělat, když se někdo chystá pokácet živý strom?


zachranme-stromyVe většině případů musí ke kácení dřevin rostoucích mimo les vydat povolení
příslušný orgán ochrany přírody, což je v zásadě obecní (městský) úřad (jinak je tomu ve vojenských újezdech, národních parcích a  chráněných krajinných oblastech). O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku nebo nájemce či uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.

Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. 

Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.

Řízení o povolení ke kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, účastnit spolky, pokud splní podmínky v tomto zákoně uvedené. Podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se řízení mohou účastnit také další dotčené osoby, zejména vlastníci nemovitostí v blízkosti místa, kde se má kácet. Úřady ale tyto lidi neobesílají – jediným dobře informovaným účastníkem tak často bývá pouze občanské sdružení.

Povolení, které již nabylo právní moci, jakož i podklady pro jeho vydání (například dendrologický posudek), si můžete na úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí.

Pokud si nejste jisti odborným zdůvodněním kácení a chcete získat nezávislý posudek, obraťte se na  znalce z oboru nebo na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny 

demonstrace