Josef Štulc


ANKETA: Jaká bude Praha?


JosefStulc

Doc. PhDr. Josef Štulc

kunsthistorik, památkář, vedoucí Odboru výzkumu, metodiky a vzdělávání Národního památkového ústavu, prezident českého národního komitétu ICOMOS (International Council on Monuments and Sites - Mezinárodní rada památek a sídel)


1/ Souhlasíte s podobou nového územního plánu Prahy?

Nejsem urbanista  a návrh územního plánu jsem prohlížel jen laicky a povrchně. Myslím, že celkově není špatný, mám jen výhrady k některým územím a plochám určeným k výstavbě, které dle mého soudy by měly zůstat nezastavené. Například plochy kolejišť rušených nádraží bych ve velké části nezastavěl, ale proměnil v městskou zeleň.

2/ Souhlasíte s tím, aby developeři dostali výjimku až na tři sta projektů, které se schválí bez veřejné diskuse ve zrychleném režimu změn starého územního plánu?

Nesouhlasím! Změny územního plánu považuji za hrozný nešvar podlamující samotný smysl územního plánování. Touto cestou úřednická zvůle (ne-li něco ještě horšího) bez solidního odborného zdůvodnění jednorázově cynicky ruší práci týmů odborníků, kteří plán zpracovali, a je výsměchem občanům, kteří se k němu ve schvalovacím řízení vyjadřovali.

3/ Rozhoduje vedení města o budoucnosti Prahy zodpovědně vůči našim potomkům?

Nerozhoduje. Okamžité výhrady a individuální sobecké zájmy developerů jsou v hrozivé míře nadřazovány veřejnému zájmu. K tomu patří i uchování hodnot, pro které byla Praha v roce 2002 zapsána na Seznam světového dědictví UNESCO. (Připomínám, že se souhlasem tehdejší representace města a na návrh České republiky.) Investiční tlak tyto hodnoty se souhlasem vedení města ohrožuje, zčásti již vítězně likviduje. Pokračování v zástavbě volných ploch intravilánu, v budování dálničních přivaděčů a dalších dopravních staveb těsně u památkové rezervace, ve výstavbě výškových staveb konkurujících historickým dominantám a „modernizaci“ památek cestou brutální likvidace jejich vnitřní skladby (tak zvaný fasádismus) zanechají našim potomkům Prahu znetvořenou jak v jednotlivinách, tak  v charakteru městské krajiny, zbavené její krásy a poetičnosti.

4/ Kterou pražskou stavbu vzniklou po roce 1989 považujete za nejzdařilejší a proč?

Tančící dům od Franka Henryho a Vlada Miluniče. Jde o originální, velmi výrazné a přesto na daném místě plně kontextuální architektonické dílo harmonicky včleněné i do panoramatu pravobřežní Prahy.

5/ Jak by podle Vás měla Praha vypadat v roce 2020?

Jsem konzervativní člověk Prahu milující a vždy znovu okouzlený její sličností. Dle mě by se od dnešního vzhledu měla co nejméně odchýlit.