en ru

K čemu je integrovaná prevence znečištění?

K čemu je integrovaná prevence znečištění?Ještě před několika lety vedly úřady při povolování provozu průmyslových a zemědělských podniků řadu samostatných správních řízení. Odděleně se posuzoval vliv provozu na vodu, půdu a ovzduší, na přírodní prostředí a zdraví lidí. Pokud chtěl někdo všechna tato řízení sledovat, stěží stíhal přebíhat mezi úřady. Zejména pro občany a neprofesionální občanská sdružení byl složitý a roztříštěný povolovací proces nevýhodný. Vyžadoval sepisovat opakovaně připomínky, zúčastňovat se mnoha různých jednání a komunikovat s mnoha úředníky. Byrokracie byla ale administrativně náročná i pro samotné podniky.

Omezování znečištění z průmyslové výroby a zemědělství dnes patří mezi priority Evropské unie v oblasti životního prostředí. Doposud uplatňované tzv. koncové technologie, např. filtry na komíny nebo výpusti, ustupují do pozadí. Povolovací proces se v určitém smyslu zjednodušil, integroval, a povolení, která dříve vyřizovalo několik úřadů, se dnes vydávají najednou a na jediném místě. Povinnost zvládnout celou agendu dopadla na krajské úřady a ten, kdo chce podmínky provozu konkrétního podniku připomínkovat, najde všechny odklady pohromadě ve stejné kanceláři.

Evropská unie zavedla povinnost zavádět do praxe „nejlepší dostupné technologie" a nutí tak vedení firem investovat do inovací, úspor a ochrany životního prostředí. Základem integrované prevence je ústup od masového využívání koncových technologií, které často pouze převádějí znečištění z jedné složky životního prostředí do druhé, k prevenci a minimalizaci znečištění přímo u jeho zdroje. Jde o naprosto revoluční opatření, které úřadům mimo jiné umožňuje nařídit konkrétní firmě přísnější opatření, než jaká umožňují složkové zákony. Prioritou je využití nejlepších a nejšetrnějších zařízení a výrobních postupů.

Integrovaný přístup a srovnávání výrobních technologií se světovými trendy otevírá nové možnosti občanům a občanským sdružením hájícím životní prostředí a lidské zdraví. Procedura povolování je totiž veřejná, veřejnost se jí může účastnit, případně napadnout její výsledky a požadovat její nezávislé přezkoumání. Občané tak získali nový nástroj, jak kontrolovat prakticky jakoukoliv továrnu stojící v sousedství. Nemusejí se už nadále spoléhat na tvrzení tiskových mluvčích podniků, mohou se sami přesvědčit, jak daný provoz funguje a jak skutečně zatěžuje své okolí.

Novinkou integrovaného povolování je i povinnost jeho výsledky pravidelně prověřovat. V praxi to znamená, že jakmile se v daném oboru objeví nějaká účinnější a lepší technologie, mohou občané požadovat její zavedení v konkrétním podniku. Na rozdíl od minulosti už povolení k provozu, vydaná úřady, neplatní navždy. Továrny nemohou provozovat své výrobní jednotky bez jakýchkoliv inovací desítky let, dokud se z nich nestanou kouřící hromady šrotu.

Větší otevřenost schvalovacího procesu klade na druhé straně vyšší nároky na připravenost jeho účastníků. V integrovaném povolování občané nevystačí s laickými připomínkami a obecně formulovanými návrhy. Nezbytné je kvalitně se připravit, rychle reagovat, mít k dispozici odborné konzultanty a umět konstruktivně formulovat návrhy na změny ve fungování podniku. Výsledkem ovšem mohou být moderní provozy s minimálním negativním vlivem na životní prostředí a zdraví lidí, takže investice od odborného a náročného procesu se určitě vyplatí.