Kácení bez nutnosti povolování či oznamování

"Podměrečné" a zahradní dřeviny

Povolení ani oznámení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. tyto parametry určuje prováděcí vyhláška č. 189/2013 Sb. (§ 3) dnes takto: 

 

a) dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,


b) zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

 

c) dřeviny pěstované na plantážích dřevin,


d) dřeviny rostoucí v oplocených zahradách u rodinných nbo bytových domů v zastavěném území obce.

 

Možnost kácení bez dalšího však nepaltí pro dřeviny, které tvoří významný krajinný prvek nebo stromořadí. V takovém případě musí vlastníci dřevin (často správci komunikací, kolem nichž se významné krajinné prvky nebo aleje nacházejí) požádat o povolení ke kácení, i když dřeviny nedosahují jinak požadované velikosti nebo rostou na zahradách.

 

Kácet nelze ani v případě, kdy nejsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem o ochraně přírody (jde památný strom a další případy ochranného režimu) a podmínky zvláštních právních předpisů (např. nesmí dojít ke kácení dřevin na pozemcích sousedících s koryty vodních toků, pokud bylo zakázáno vodoprávním úřadem kvůli stabilitě koryta podle § 51 odst. 2 vodního zákona).

Kácení na území sloužícím obraně státu

Na území sloužícím zájmům obrany státu, kterým je především území vojenských újezdů a veškeré pozemky, k nimž výkon vlastnického práva státu vykonává Ministerstvo obrany ČR nebo právnická osoba jím zřízená (např. státní podnik Vojenské lesy a statky ČR), se vůbec ustanovení § 8 zákona o ochraně přírody neuplatní. Lze tady dřevin kácet a dokonce „ničit“, pokud poškozování přírody z důvodu obrany státu nepřekročí nezbytně nutnou míru (§ 90 odst. 2 zákona o ochraně přírody).

 

Výluka z povolovacího režimu se podle