Kdy lze kácet bez povolení?

Pravidla kácení stromů se mění od 15. 7. 2013, kdy nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Tato vyhláška nově provádí ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny o kácení dřevin.


Nadále platí obecná zásada - bez povolení lze kácet pouze ve výjimečných případech
. Konkrétně jde o situace:

1) STROMY DO STANOVENÉHO OBVODU KMENE

Stromy, jejichž je obvod jejich kmene měřený ve výšce 130 cm nad zemí menší než 80 cm (neplatí pro stromy v alejích a významné krajinné prvky).

2) ZAPOJENÉ POROSTY DŘEVIN (dříve keře)

Zapojené porosty dřevin - tímto složitým názvem se rozumí dřeviny, které se v nadzemní části nadzemní části vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají - třeba keře (nejde o stromy v alejích). Zapojenými porosty dřevin nejsou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm ve 130 cm nad zemí. Pokud by některý strom tuto míru přesáhl, musí se posuzovat jendotlivě. Povolení není třeba, jestliže plocha zapojených porostů je menší než 40 m2 (neplatí pro stromy v alejích a významné krajinné prvky).

3) OVOCNÉ DŘEVINY

Kácení ovocných stromů rostoucích na pozemcích v zastavěném území obce evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň. Není rozhodující velikost stromu.

4) DALŠÍ PŘÍPADY:

Povolení také není zapotřebí:

- z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,

- při údržbě   břehových  porostů prováděné při správě vodních toků,

- k odstraňování   dřevin   v   ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,

- z důvodů zdravotních.

Kácení z těchto  důvodů  musí  být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany  přírody,  který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Dalším důvodem ke kácení je situace, kdy je stavem stromu  zřejmě a bezprostředně  ohrožen  život  či  zdraví  nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.  Ten,  kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Mohl by být tento článek zajímavý pro vaše přátele?

Upozorněte je na něj hned teď: 

 

Sdílením novinky pomůžete šířit důležité informace o dění ve vašem okolí a o aktivitách Arniky.
Mockrát děkujeme!