Kdy lze kácet stromy v aleji?

Alej jirovecZatímco dříve bylo možné stromy v alejích kácet na základě pouhého „oznámení“, po novele zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. (platné od prosince 2009) je nutné získat povolení.

Právní úprava se změnila od 15. 7. 2013 novou vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení. Podle této yvhlášky je stromořadím souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy. Pokud by se stalo, že některý ze stromů chybí, neznamená to, že by takový úsek nebyl součástí aleje. Za aleje se nepovažují stromy v ovocných sadech enbo na plantážích stromků.

Pro kácení v alejích je třeba povolení. Toto povolení je zapotřebí i tehdy, pokud by stromy nedosahovaly potřebné šířky kmene (80 cm ve 130 cm nad zemí)  nebo pokud by rostly na oplocené zahradě u rodinného domku

Povolení ke kácení vydává příslušný orgán ochrany přírody, což je zpravidla obecní či městský úřad. O povolení může požádat vlastník pozemku nebo jeho nájemce se souhlasem vlastníka. Vlastníky jsou zpravidla správci silnic.

Úřad může vydat povolení ke kácení pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Vždy musí zkoumat, zda zájem vlastníka strom pokácet převažuje nad veřejným zájmem na ochraně stromu. Každé povolení musí úřad zdůvodnit. Součástí povolení by mělo být rozhodnutí o náhradní výsadbě v tomtéž místě, kde se kácí.

Řízení o povolení ke kácení dřevin se mohou na základě § 70 zákona o ochraně přírody a krajiny účastnit občanská sdružení, pokud splní tímto zákonem stanovené podmínky. Podle správního řádu (zákon č. 500/2004 Sb.) se řízení mohou účastnit také další dotčené osoby, zejména vlastníci nemovitostí v blízkosti místa, kde se má kácet. Úřady je ale neobesílají. Jediným dobře informovaným účastníkem řízení tak většinou bývají občanská sdružení.

Kácení stromu v havarijním stavu je možné provést okamžitě, a tento zásah oznámit orgánu ochrany přírody až zpětně do 15 dnů. Stromem v havarijním stavu se rozumí strom bezprostředně ohrožující lidské životy nebo zdraví, případně představující riziko značných škod na majetku. Jde tedy o situace, kdy hrozí riziko z prodlení, které nastávají zejména po silném větru a přírodních katastrofách.

Je alej zanedbaná?  

Pokud je alej dlouhodobě zanedbávána, např. když ze stromů padají suché větve, stromy nemají ošetřené rány, dochází k narušování kořenů, mladým stromkům chybí opora proti vyvrácení či ochrana proti okusu zvěří, stromy jsou poškozovány při sečení trávy a zimní údržbě komunikací, obracejte se na Českou inspekci životního prostředí. Povinností vlastníků je pečovat o stromy, a pokud ji neplní, může Inspekce uložit nápravné opatření.

Města a obce mohou na ošetření starších stromů získat dotace z různých fondů. Například Program péče o krajinu přispívá na ochranu památných stromů, z Operačního programu životní prostředí je možné zaplatit odborné ošetření alejí. Podrobnější informace podává Agentura ochrany přírody a krajiny.

Co mohu udělat, když se kácí alej?  

V případě, že jste svědky plošného kácení nebo kácení zdravých stromů v aleji, obraťte se na Českou inspekci životního prostředí nebo Policii ČR. Inspekce může kácení stromů pozastavit, následně pak případně omezit nebo i zcela zakázat.

Probíhá-li o kácení stromů v aleji správní řízení, úřad musí posoudit závažnost důvodů kácení a také funkční a estetický význam stromů, včetně jejich významu pro danou lokalitu nebo i širší rámec krajiny. Tím je myšlena schopnost stromů zlepšovat klima a mikroklima, poskytovat útočiště dalším organizmům a esteticky zhodnocovat okolí. Povolení lze vydat jen tehdy, když zájem vlastníka stromy pokácet převáží nad veřejným zájmem na jejich ochraně.

Oznámení ke kácení včetně podkladů (např. dendrologický posudek), si můžete na úřadě vyžádat na základě zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí. 

Pokud si nejste jisti odborným zdůvodněním kácení a chcete získat nezávislý posudek, obraťte se na soudního znalce, specializovanou firmu nebo na státní Agenturu ochrany přírody a krajiny (Nuselská 39, Praha 4, tel. 241 082 219, e-mail@nature.cz).

Někdo ničí stromořadí?  

Zákon č. 114/1992 Sb. chrání dřeviny také před poškozováním a ničením. Je-li nutné okamžitě zabránit kácení či poškozování stromů (jedná-li se o vandalismus nebo kácí-li se svévolně bez povolení), volejte Policii České republiky na čísle 158 nebo obecní (městskou) policii (jedná se nejspíše o přestupek či jiný správní delikt) a Českou inspekci životního prostředí, která je oprávněna tuto činnost zakázat.

V ostatních případech (např. když stromořadí poškozují při rekonstrukci vozovky, když se Vám zdá, že došlo k nevhodné úpravě stromu, kácení způsobuje závažný zásah do prostředí apod.) se obraťte na příslušný orgán ochrany přírody (zpravidla obecní úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo na Českou inspekci životního prostředí). 

Kácení by mělo v každém případě probíhat v době vegetačního klidu (nehrozí-li bezprostřední ohrožení) a v době, kdy na stromech nejsou obsazena ptačí hnízda.

Inspekci můžete žádat o přešetření, zda bylo již provedené kácení v souladu se zákonem. Inspekce má pravomoc udělit za porušení zákona pokutu a může také další zásahy do zeleně zakázat. Následné porušení tohoto zákazu je možné trestat u právnických osob a podnikatelů až dvoumilionovou pokutou.

Jste svědky kácení, poškozování nebo zanedbávání stromů?

Obracejte se na příslušný oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí nebo volejte na bezplatnou linku pro podněty veřejnosti 800 011 011. Podnět k šetření inspekce můžete podat také přímo z těchto stránek prostřednictvím formuláře.

Více informací hledejte v sekci "Jak zachránit strom".