Články

Kampaně a projekty

Kampaně a projekty Centra pro podporu občanů

podpisovy-stanek
Ekoporadna

Dozvěděli jste se, že kolem Vaší zahrady má vést dálnice, že krásný výhled a čistý vzduch Vám má pokazit spalovna nebo že chtějí za Vaší vesnicí otevřít lom? Víte, že to bude velký zásah do životního prostředí, ale máte pocit, že nic nezmůžete? Obraťte se na nás.
Více >>>

srdce
Zachraňme stromy

Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst jsou stále důležitější. Pokácet strom motorovou pilou trvá několik minut. Je snadné přitom nepomyslet, jak dlouho trvalo, než vyrostl a jak dlouho bude trvat, než za něj vyroste náhrada.
Více >>>

foto_128_of_356
Města pro život

Pro převážnou část Evropanů se stává krajina města jejich životním prostředím. S rozrůstáním měst a neustále se zvyšujícími nároky jejich obyvatel čelí města řadě hrozeb. Přispíváme k udržitelnému rozvoji českých měst. Pracujeme v Praze a v Děčíně.
Více >>>

foto_193
Veřejnost a životní prostředí

Takzvaná Aarhuská úmluva zaručuje občanům EU právo na informace o životním prostředím, právo na účast v rozhodování a právo na spravedlivý soud. Sledujeme dění v parlamentu a hlídáme, aby tato práva existovala také ve skutečnosti.
Více >>>

Kampaně a projekty programu Toxické látky a odpady

Občané nahlas

Buďte občany, kteří se ozvou, když se ve vašem okolí chystá nějaká průmyslová stavba. Buďte občany nahlas. Arnika Vám v tom pomůže. V rámci kampaně pomáháme cílovým občanským sdružením i jednotlivcům při zapojování do rozhodování o průmyslových stavbách. Pomáháme jim s vedením kampaní, poskytujeme právní konzultace a podporu při petičních akcích. Vydali jsme dvě nové informační brožury, spustili jsme dva nové kurzy e-learning. To vše pro to, abychom zvýšili schopnost veřejnosti vstupovat do rozhodování a tím lokálně ovlivňovat kvalitu životního prostředí.

Zdravá planeta pro zdravé děti

Naše dnešní spotřeba, například nákup předmětů každodenní potřeby, by měla být vedena odpovědností k budoucím generacím, k tomu, v jakém stavu jim předáme životní prostředí. Chceme téma udržitelné spotřeby a výroby přiblížit veřejnosti a zejména pak cílové skupině maminek s malými dětmi. Považujeme to za ideální vstup vzdělávání k udržitelné spotřebě do prostředí rodin. Naše sdružení se problematice spotřeby věnuje dlouho. Zatím jsme se ale zabývali jenom dílčími oblastmi, především problematikou toxických látek a odpadů. Nový projekt nám umožňuje podívat se na naší spotřebu z více stran.

Nehrajme si s PVC

Cílem této kampaně je omezit nebo nahradit používání problematického plastu PVC všude tam, kde hrozí významné uvolňování nebezpečných látek ohrožujících zdraví a životní prostředí. Kampaň je v první řadě zaměřena na oblasti: hračky a předměty pro děti, zdravotnictví a obaly na potraviny. Naše požadavky se promítly do petice „Za náhradu PVC“. Kampaň v roce 2007 navázala na svoji předchůdkyni "Zdravotnictví bez PVC", kterou Arnika vedla od svého vzniku.

Odpad je surovina

Cílem projektu "Odpad je surovina" je přinášet příklady dobré odpadové politiky od nás i ze zahraničí. Tipy se věnují především problematice komunálních odpadů. Jsou určeny pro obce, města, regiony, ale i všem jednotlivcům, protože to jsme my, kdo tyto odpady produkuje. My také můžeme ovlivnit, kolik jich bude a jak se s nimi naloží. Paul Connet, americký profesor chemie, na svých přednáškách s oblibou říká: "Dokud se budeme dívat na odpad jako na něco, co nepotřebujeme, pak nám opravdu nezbude nic jiného než se ho zbavovat jako otravné a nepotřebné věci k vyhození. Musíme proto slovo odpad zapomenout a nahradit ho slovem surovina. Odpad je věc, kterou stvořilo našich deset prstů a těch deset prstů by si s ním mělo umět také poradit.“

Budoucnost bez jedů

Cílem této kampaně je prosadit soustavné snižování látek škodlivých pro zdraví lidí a pro životní prostředí. Snaží se toho dosáhnout pomocí Integrovaného registru znečišťování (IRZ) a důsledným naplňováním Stockholmské úmluvy a REACHe. Současně se v rámci této kampaně snažíme snížit míru zátěže životního prostředí toxickými látkami z konkrétních zdrojů, tzv. "horkých míst", kterými jsou jak v současnosti fungující průmyslové provozy, tak nevyřešené staré ekologické zátěže. K nejvýznamnějším úspěchům kampaně patří  přispění k ratifikaci Stockholmské úmluvy Českou republikou a prosazení IRZ do českého právního řádu a udržení míry dostupných dat z něj pro veřejnost. Kampaň jsme zahájili ještě jako sekce Dětí Země v dubnu roku 2001.

Čistější vzduch pro Ostravsko

Moravskoslezský kraj a zejména oblast Ostravska je v současnosti oblastí s nejvíce znečištěným ovzduším v České republice. Na území kraje bývají výrazně překračovány imisní limity polétavého prachu (PM10), benzo(a)pyrenu, benzenu, arsenu a dalších látek. Tím správným termínem pro vysvětlení bezútěšné situace je koncentrace velkého množství zdrojů znečištění na malé ploše. Za hlavního viníka špatného ovzduší je tradičně označován hutní podnik Arcelor Mittal Steel. V rámci naší kampaně se snažíme tento neuspokojivý stav zlepšit, neboť každý občan má právo na příznivé životní prostředí. Zaměřujeme se jak na činnost odpovědných úřadů, tak na osvětu občanů.

Šetrné papírování

Cílem projektu "Šetrné papírování" je upozornit na zbytečně vysokou spotřebu papíru, podpořit nákup výrobků ze sběrového papíru a podpořit recyklaci této cenné suroviny. Spotřeba papíru se mezi lety 1994 až 2006 zvýšila o 100 %. Recyklace papíru sice stoupá, ale díky vysoké spotřebě patříme stále mezi státy, které ve využití této komodity zaostávají. Proto v rámci tohoto projektu na tyto pronblémy poukazujeme a snažíme se je ovlivnit.

 

Kampaně a projekty programu Ochrana přírody

Ochrana biodiverzity

Biologická diverzita, neboli biologická rozmanitost, je chápána jako rozmanitost všech živých organismů a systémů, jichž jsou tyto organismy součástí. Každý druh, ať již živočišný či rostlinný, má zde své místo. Dohromady tvoří provázaný celek. Zachování biologické rozmanitosti je nezbytné, protože udržuje stabilitu ekosystémů. I organismy, jejichž vliv na fungování ekosystému byl doposud nepatrný, mohou odvrátit například přírodní krize. K proměnám v zastoupení a složení druhů dochází přirozenou cestou, v současné době však nejvýznamnější změny způsobuje člověk svou činností.

Voda v krajině

Je všude kolem nás, a proto ji často nevnímáme. To, jak je pro nás voda důležitá, si mnohdy uvědomíme, až když otočíme vodovodním kohoutkem, a ono se nic neděje. A přitom voda, chemicky viděno sloučenina vodíku a kyslíku (H2O), je podmínkou života na Zemi. I samo lidské tělo tvoří ze 70% právě voda.
Dojde-li k jejímu vážnému znečištění, jsou likvidovány vodní ekosystémy a okolní na vodě závislé biotopy. Se zvyšujícím se znečištěním planety a nárůstem globálního oteplování si stále intenzivněji uvědomujeme, že zdroje pitné vody nejsou nevyčerpatelné. A tak se na celém světě začíná hovořit o ochraně vod.  Téma je to oblíbené, svědčí o tom i fakt, že zatím poslední James Bond nasazuje svůj život právě proto, aby zachránil zdroj pitné vody.  Zachovat co nejčistší zdroje vody dalším generacím, to je i motivace Arniky a jejího programu Ochrana přírody.

Za živé Labe

Labe je evropsky unikátní řeka. Jedná se o jeden z nejdelších úseků přírodě blízké řeky v Evropě. Labe od Střekova až po ústí do moře volně proudí a tím poskytuje skvělé životní podmínky pro mnoho druhů živočichů a rostlin. Díky tomu je Labe jedním z nejbohatších ekosystémů Evropy. Usilujeme o zachování Labe jako čisté a volné řeky. Díky zlepšování kvality vody v posledních letech se do řeky znovu vrací původní druhy živočichů, například bobr evropský a losos velký. Nechceme, aby bylo Labe poškozeno zbytečnými nákladnými stavbami, které nepřinesou užitek ani lidem, ani řece.

Tým Bořena

Pozemkový spolek  Bořena je nejstarší kamínek z mozaiky, která vytváří Arniku. Jméno má po dávné vědmě, ale založili ho mladí lidé. Nechtěli se jen dívat, jak vzácné rostliny zmizí pod hromadami hlušiny z dolů. Květiny přestěhovali na jiná vhodná místa. Tým Bořena má patronát nad jejich náhradními útočišti formou pozemkového spolku. Snaží se udržet na nich přirozené podmínky pro existenci těchto rostlin v Českém Středohoří.  Každý rok po odkvětu rostlin se zde scházejí mladí lidé, kosí louky, odstraňují náletové dřeviny, ale také se baví a poznávají České Středohoří. Dlouhodobým cílem je dosáhnout účinné ochrany alespoň některých důležitých částí přírody v západní části Českého středohoří a jižní části Labských pískovců a zajistit tak další existenci ohrožených druhů rostlin a živočichů v této krajině.

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu