Kdo co slibuje?

slibyArnika před volbami obeslala s podrobným dotazníkem na téma územního rozvoje kandidáty všech 24 stran, které usilují o pozice v pražském zastupitelstvu. Oslovili jsme lídry v každém ze 7 volebních obvodů, na něž bylo možné získat kontakt. Celkem šlo o 128 lidí. Na naše dotazy odpověděli kandidáti z celkem 20 stran.

Na základě odpovědí jsme sestavili ve spolupráci se serverem Kohovolit.eu názorovou kalkulačku. Ta obsahuje také data získaná pomocí podobných dotazníků Inventury demokracie. Můžete jejím prostřednictvím porovnat, nakolik se názory kandidátů jednotlivých stran shodují s těmi Vašimi.

pdf Odpovědi kandidátů na otázky - tabulka 179.11 Kb 

pdf Podrobné komentáře kandidátů (84 stran) 496.65 Kb

pdf Dotazník zaslaný kandidátům v Praze 133.19 Kb

 

Odpovědi na jednotlivé otázky

Nezávislý hlavní architekt Prahy

Útvar rozvoje hl. m. Prahy (dříve Útvar hlavního architekta) je samostatnou odbornou institucí města Prahy. I když útvar formálně připravuje veškeré koncepce včetně územního plánu, konkrétní rozvojové tendence jsou usměrňovány politiky na přání developerů. Hlavní architekt Prahy jako odborná instituce má být nezávislý na politickém vedení města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ne neví ano ano ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Ano, spolu s koaličními partnery se chceme zasadit o obnovení funkce hlavního pražského architekta, který bude vybaven dostatečnými pravomocemi. V jeho kolegiu by měli zasedat jak politici, tak zejména odborníci na urbanismus. Tuto pozici by pak měla zastávat nadstranická, všeobecně respektovaná a neúplatná osobnost.

KSČM (ne):

Je to o spolupráci odborníků ÚRM a dalších odborů MHMP a zvolených zástupců občanů do Zastupitelstva hl. m. Prahy, za podmínky průběžného projednávání záměrů s občany. Jsme pro demokracii, ne pro vládu úředníků.

ODS (neví):

Musíme podotknout, že Útvar rozvoje města je nezávislou příspěvkovou organizací města.

Výstavba na zelené louce (zastavit)
Rozrůstání města do krajiny vede k úbytkům kvalitní zemědělské půdy a vyvolává tlak na vysoké investice do dopravních staveb a technické infrastruktury. Praha by měla zastavit výstavbu nových domů a skladišť na zelené louce bez infrastruktury.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano neví ano
Komentáře stran:VV (ano):

Dnes je v Praze kolem 600 tisíc bytů a asi 10 % z nich je prázdných. Nové developerské projekty se také nedaří stoprocentně prodat. Je třeba přehodnotit plány výstavby nových rozsáhlých bytových komplexů na zelené louce, které vyžadují velké investice do infrastruktury (navíc většinou nesmyslně hrazené městem), přináší dopravní zatížení a znamenají úbytek zelených ploch ve městě. V Praze chybí jasná koncepce bytové výstavby, která by vycházela z analýz potřebnosti a dopadu na infrastrukturu, a plán výstavby  infrastruktury.

SNK-ED/SZ (ano):

Urban sprawl je dán především nevhodným plánováním dopravy a tlakem spekulantů s pozemky. Doprava musí být řešena pro celý středočeský region. Je třeba omezit kynutí sídelní kaše okolo Prahy. Přednostně je třeba využít brownfieldy. V každém případě je nezbytné, aby developerská výstavby byla podmíněna budováním potřebné infrastruktury a občanské vybavenosti.

ODS (neví):

Na tuto otázku nejde jednoznačně odpovědět. V některých lokalitách Prahy je tento rozvoj jedinou možností, ale určitě není možné povolit výstavbu bez vybudování optimální infrastruktury a sociálního zázemí.

Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou
V uplynulých letech bylo běžnou praxí, že zatímco developerské firmy stavěly pouze komerčně výhodné projekty (zpravidla kanceláře, komerční bydlení a nákupní areály), veškeré náklady na veřejnou vybavenost přecházely na město. Každá monofunkční plocha přitom městu přináší i ekologické problémy. Náklady na veřejné vybavení vyvolané výstavbou (přístupové cesty, kanalizace, MHD) by měli nést developeři namísto města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano neví ano

Komentáře stran:
ČSSD (ano):

Není možné zhodnocovat soukromé pozemky pouze z peněz daňových poplatníků.

SNK-ED/SZ (ano):

Developery je třeba vnímat jako partnery, nikoli škůdce. Město však musí jednat s developery sebevědomě a vyžadovat jejich účast při budování veřejné infrastruktury, kromě dalších podmínek (respekt k okolí, architektonickou kvalitu, vysoké ekologické standardy). Pokud by investoři investovali peníze místo úplatků politikům do veřejného vybavení, máme úžasně služby.

TOP 09 (neví):

Toto by mělo být v rámci diskuze mezi městem a developery již ukotveno ve smlouvách. Není možné paušalizovat, bude záležet na konkrétních případech. Tedy i na přínosech konkrétních projektů.

Obnova panelových sídlišť
I když Praha patří mezi nejkrásnější města světa, většina jejích obyvatel žije na sídlištích, kde je nedostatek občanského vybavení a sportovních, rekreačních a zelených ploch. Doposud můžeme vidět pouze rekonstrukce vlastních domů, ne však proměnu okolního prostředí. Praha by měla podpořit kvalitnější obnovu panelových sídlišť včetně jejich okolí.
ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano neví ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Přestože se projektanti sídlišť dopustili bezpočtu omylů, řadu z nich lze napravit. Panelové domy je třeba zateplit a revitalizovat. Rozsáhlá sídliště je dále nutné dotvořit, aby odpovídaly současnému životnímu stylu.  Cílem je udělat z nich příjemné místo nejen k přenocování, ale i k dennímu životu a práci. Dáváme přednost citlivému rozvoji sídlišť a jejich architektonickému oživení, s přispěním skrze rozvoj místní kultury a sportu, obnovu parků a hřišť.

KDU-ČSL (ano):

Pomoci s výstavbou kostelů (Barrandov) a míst setkávání (Malešice), v Anglii se tomu říká polyfunkční komunitní centrum. Úprava veřejných prostranství, aby se sídliště stalo místem k životu a ne pouze k přespávání.

ODS (neví):

Většina starších panelových sídlišť určitou regeneraci potřebuje a je třeba, aby nový územní plán tuto regeneraci umožnil. Druhou věcí jsou, ale majetkoprávní vztahy. Většina bytů v Praze je v osobním vlastnictví a město nemůže vlastníky nikterak omezovat.

Evidence zeleně
Praha od roku 1995 neaktualizovala přehled skutečného stavu zeleně. V současné době nelze kontrolovat, zda zeleně přibývá nebo ubývá. Měla by být zpracována evidence zeleně v Praze a měly by být sledovány její úbytky či přírůstky.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano neví ano ano ano
Komentáře stran:VV (ano):

Stejně jako by město mělo mít přehled o svém majetku a jeho stavu, mělo by mít také přehled o množství zelených ploch na svém území. A stejně jako by mělo město mít koncepce školství či zdravotnictví, mělo by mít i dlouhodobou strategickou koncepci péče o zeleň, která bude pravidelně vyhodnocovaná a aktualizovaná.

TOP 09 (ano):

Pasporty zeleně hodláme podporovat. Třeba je však dendrologický průzkum, který určí, zda zachování určitých druhů dřevin není vhodnější nahradit dřevinami jinými, mladšími.

ODS (neví):

Zpracování a aktualizace materiálu obsahujícího široký záběr informací, které jsou velmi dynamické, musí mít opodstatnění a je nutné vážit i ekonomické a administrativní hledisko. Řada sledovaných a relevantních informací je již podchycena v existujících dokumentech jako např. územně analytické podklady, platný územní plán, koncepce ochrany přírody a krajiny v hl. m. Praze, pasparty jednotlivých správců ploch zeleně.

Trojmezí
Na území Prahy existuje řada zanedbaných zelených ploch, kde se namísto jejich údržby uvažuje o zástavbě. Území i přes svoji divokost slouží rekreaci obyvatel okolních čtvrtí. Jedná se například o prostor bývalých Strnadových zahrad ve Veleslavíně, okolí stanice metra Roztyly nebo lokalitu Trojmezí, které zaujímá plochu 100 ha na pomezí Prahy 10, 11 a 15. Lokalita Trojmezí by měla být zachována pro zeleň.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ano ano
Komentáře stran:ODS (ano):

Zároveň však budeme sledovat využitelnost potenciálu daného území a to zejména pro rekreaci a oddych. Současný stav není uspokojivý. Veškeré kroky jsou však podmíněny dohodou města s vlastníky pozemků.

TOP 09 (ano):

Množství zeleně v cenrálních částech Prahy je nedostačující. V případě Trojmezí považujeme za správný stav, který je dán dnes platným územním plánem. Nepodporujeme nekoncepční změny územního plánu.

SNK-ED/SZ (ano):

Již aktivně prosazujeme a budeme v tom pokračovat. Většina politiků má nějakou minulost. Sliby dá každý.

Zahrádkové osady
Nový územní plán navrhuje zrušení mnohých fungujících zahrádkových osad v Praze. Zahrádkářské kolonie mají mnoho funkcí: např. samozásobení obyvatel potravinami nebo tvorba městské zeleně, o kterou se město nemusí starat. Praha by neměla rušit zahrádkové osady.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano neví ano neví ano ano ne
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Zahrádkářské osady a kolonie, považujeme za užitečnou součást moderního města. Naši zastupitelé a radní budou iniciovat takovou úpravu nájemních vztahů, která dá zahrádkářům jistotu dlouhodobé existence jejich kolonií.

VV (ne):

Zahrádkářské kolonie jsou reliktem dob minulých a krásným příkladem „zlatých českých ručiček“ a lidového všeumělství. Bohužel způsob jejich vzniku s sebou nese řadu problémů počínaje odvozem odpadků a konče absencí kanalizace. V některých případech je diskutabilní i estetická hodnota kolonií. Podporujeme zelené plochy ve městě, ale preferujeme parkovou úpravu zeleně před zahrádkářskými koloniemi.

ODS (neví):

Jsou jistě lokality, kde je zachování stávajících zahrádkových osad možné, jiná území však z pohledu celoměstského vyžadují funkční transformaci.

Přezkum vnějšího okruhu

Dostavba Pražského okruhu se jeví jako nezbytný předpoklad pro odvedení tranzitní dopravy z centra města, přesto je však podstatnou otázkou vedení jeho trasy. Okruh je nyní v severozápadní části (Suchdol – Březiněves) a východní části (Běchovice) veden v těsné blízkosti obydlených území a přírodně cenných lokalit nebo dokonce jimi napříč.
Trasy dosud nepostavených a problematické úseků vnějšího obchvatu Prahy by měly být přezkoumány.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano neví ne ano neví ano
Komentáře stran:
SNK-ED/SZ (ano):

Obyvatelé městských částí dotčených současným trasování Pražského okruhu, jako je Suchdol nebo Běchovice, mají právo požadovat zajištění existujících právních či mezinárodních pravidel, hygienických limitů i požadavků procesu EIA. Pokud se proti současnému návrhu vedení městského okruhu úspěšně brání (případ trasy přes Suchdol), považujeme za nutné, aby město začalo posuzovat alternativní variantu. Nepřípustná je taktika mrtvého brouka, kdy hlavním argumentem pro prosazení stávající varianty je to, že jiná alternativa není vůbec připravována, a časová tíseň tlačí na zahájení výstavby.

ODS (ne):

Pro zklidnění dopravy v hl. m. Praze je třeba mít plně fungující Pražský okruh. V platném i připravovaném územním plánu je Pražský okruh stanoven. Stejně tak je i Pražský okruh zanesen do územně plánovacích podkladů Středočeského kraje. Neustálé přezkoumávání dalších variant vede k dalšímu oddalování a prodlužování stavby, což má pro Prahu z hlediska dopravní zátěže katastrofální důsledky.

TOP 09 (neví):

Koncept dopravního skeletu tvořeného páteřními komunikacemi – Pražský okruh, Městský okruh, sběrné radiály nehodláme měnit. Diskuzi a další analýzy v případě jeho jednotlivých dílčích částí považujeme vzhledem k aktuální situaci za nutné a potřebné.

Nová dráha Ruzyně
Letové dráhy by vedly nad obydlenými částmi Prahy 6 a Suchdola, což by znehodnotilo tyto nemovitosti a významně poškodilo životního prostředí. Dráha má sloužit hlavně ke znásobení počtu leteckých transferů a k rozšíření nákladní dopravy. Nová přistávací dráha letiště Ruzyně by měla být postavena i tehdy, pokud by zvýšený provoz vystavil část obyvatel Prahy hluku.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
neví ne ano neví ne neví neví

Komentáře stran:
KSČM (ano):

Nová dráha může ovlivnit hlukovou zátěží prostor, kde žije řádově méně lidí, než území současného koridoru, kde jsou zasaženy statisíce obyvatel.

SNK-ED/SZ (ne):

Rozšíření letiště je sice v ekonomickém zájmu Prahy jako celku, avšak vzhledem k poklesu intenzity letecké dopravy to není aktuální prioritou a letiště má dostatek čas na prozkoumání alternativních řešení, která by nezatížila obyvatele Prahy hlukem nad rámec hygienických limitů.

VV (neví):

Odmítáme využití vodochodského nebo kbelského letiště pro mezinárodní přepravu, naopak by bylo možno uvažovat o využití milovického letiště. Odvedení nákladní letecké dopravy mimo ruzyňské letiště by mohlo redukovat potřebu nové letové dráhy. Výstavba nové dráhy překračující zvukové limity je krajní variantou za předpokladu naprosté nezbytnosti nové dráhy a nemožnosti realizace jiné varianty.

Skládka v Ďáblicích (ukončení)
Na místo skládkování a spalování odpadů se dnes ve světě prosazují moderní koncepty dalšího využití odpadu: recyklace nebo model takzvaného zero waste – nulové produkce odpadu. Praha chce naopak prodloužit skládkování v jedné z největších skládek v ČR o dalších patnáct let namísto původně plánovaného uzavření v roce 2012. Provoz problematické skládky komunálních odpadů v Ďáblicích by měl být ukončen.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
neví neví neví neví ano neví ano
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Skládka již nashromáždila více odpadu, než je zdrávo. Město musí pokračovat v relativně úspěšném programu recyklace rozšířením o možnost recyklování kovů a zejména bioodpadu. Cílem musí být výrazné snížení objemu smíšených odpadů tak, aby město nemuselo násobit kapacity současných skládek nebo zakládat nové.

ODS (neví):

Z hlediska odpadového hospodářství by hl.m.Praha měla být soběstačná. Praha má alternativu pouze v rozšíření stávající skládky v Ďáblicích a v Malešické spalovně.

ČSSD (neví):

Skládky patří na okraj města, nikoliv do hustě obydlených částí. Pokud zcela ukončíme provoz skládky v Ďáblicích, budeme muset najít jiné místo pro ukládání odpadů - čím dál od Prahy, tím bude skládkování dražší. Rozšíření ale odporuje směrnici o skládkách. Brzdí uplatňování moderních technologií odpadového hospodářství v Praze.

Bydlení v centru
Pro uchování charakteru města je důležité udržet v něm trvale bydlící lidi. V uplynulých 20 letech docházelo systematicky k přeměně obytných domů na kanceláře, hotely a různé typy provozoven spojených s turistickým ruchem. Praha by měla zachovat možnosti bydlení v centru města.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano neví neví
Komentáře stran:ČSSD (ano):

Centrum města nesmí patřit pouze kancelářím a obchodům se suvenýry, proto musíme nastavit nájmy a zajistit veřejné služby v takové míře, aby život v centru města nebyl pouze pro horních deset tisíc obyvatel. Budeme bránit přeměně bytového fondu na prostory pro jiné účely.

VV (ano):

Zastavíme vylidňování centra, chceme zde zachovat rezidenční bydlení a podpořit kvalitu života (mikroparky, sportoviště, zelené vnitrobloky apod.)

SNK-ED/SZ (ano):

Zpřísnit možnost převádět bytové prostory na nebytové, zajištěním služeb, zeleně  a občanské vybavenosti v centru, aby lidé neutíkali. V plánu péče o Pražskou památkovou rezervaci je potřeba chránit i účel užití, nejen fasády. Nástrojem může být vypracování podrobného regulačního plánu.

Veřejné instituce v centru
Mnohé veřejné instituce se v minulosti přeměnily v komerčně využívané objekty, zejména hotely a kanceláře. Další chtějí opustit svá sídla v centru a stěhovat se do jiných částí Prahy. Např. v souvislosti se stěhováním magistrátních odborů do centrální pronajaté budovy v Jungmannově ulici se uvolnila řada objektů na Staroměstském náměstí, jejichž další veřejné využití není jisté. Veřejné instituce v centru města by měly být zachovány.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ne ano ano neví ano neví neví
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Je absurdní, že se město vzdává budov, které historicky sloužily veřejné správě a na druhé straně nevýhodně pronajímá cizí budovu, u níž není jistota, zda bude moci být dále využívána po uplynutí nájemní smlouvy.

ČSSD (ne):

Rozhodnutí o využití konkrétní budovy musí být vždy předmětem individuálního posouzení. Stát ani město by se však nemělo zbavovat historicky cenných budov, pro které by se mělo snažit najít odpovídající využití.

VV (neví):

Je věcí vlastníka, jak s opuštěnými budovami naloží. Zachování veřejné funkce je samozřejmě prioritou, nicméně opravy a udržování těchto budov v centru města je poměrně finančně náročně.

Architektonické a urbanistické soutěže
V případě obecních zakázek nebo zvláště výrazných budov by měly být vyhlašovány urbanistické nebo architektonické soutěže a oslovováni také zahraniční architekti. Lze tak dosáhnout toho, aby se i v Praze objevovala odvážná a pozoruhodná architektura. Při navrhování významných staveb by měly být vyhlašovány architektonické a urbanistické soutěže.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ano ano
Komentáře stran:ČSSD (ano):

Aféra kolem tzv. Kaplického knihovny ukázala zásadní nedostatky v koncepci urbanistického rozvoje a zadávání architektonických zakázek.

ODS (ano):

Pokud je nám známo, tak  architektonické a urbanistické soutěže probíhají.

KSČM (ano):

A také projednávání s obyvateli v daném místě, včetně referend. Konečné rozhodnutí – to ale na sebe musí zodpovědnost vzít občany zvolení politici.

Možnost lidí vystoupit na Zastupitelstvu
Zastupitelé dosud hlasovali, zda umožní vystoupit jednotlivým občanům. Pakliže se jednalo o příspěvek k územnímu plánu, občané nedostali možnost vystoupit se svým názorem, přestože každý příspěvek je časově omezen na maximálně 3 minuty. Při zasedáních zastupitelstva by občané měli mít možnost vystoupit se svým názorem.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano ano ano ano ne ano
Komentáře stran:ČSSD (ano):

ČSSD umožní prezentovat relevantní připomínky občanů. Pravidla pro vystoupení by měla být ale modifikována, aby bylo za předem daných podmínek umožněno občanům vystoupit - nikoli však chaoticky a bez časového omezení. Zastupitelé by se měli chovat demokraticky.

KSČM (ano):

Vždy hlasuji pro možnost jejich vystoupení. Už jsme četli vystoupení za neúspěšného žadatele o slovo.

TOP  09 (ne):

Toto opatření rozhodně nedoporučujeme, neboť by mohlo dojít k jednoduché paralýze zasedání.

Respektování místních referend
Podle zákona o místním referendu jsou výsledky referenda konaného v městské části závazné jen pro orgány městské části, nikoli pro orgány hl. města Prahy (např. pro „velké“ zastupitelstvo). Celopražské orgány by měly respektovat vůli občanů vyjádřenou místními referendy, která se konají v jednotlivých městských částech.

ČSSD KDU-ČSL KSČM ODS SNK-ED/SZ TOP 09 VV
ano ano neví neví ano neví ano
Komentáře stran:SNK-ED/SZ (ano):

Užívání přímé demokracie na komunální úrovni může být velmi efektivní a vtahuje veřejnost do záležitostí dané municipality. Vůli občanů městských částí by mělo Hlavní město Praha jednoznačně respektovat. Na názory na zvlášť významné a nákladné projekty se budeme Pražanů formou referend ptát i v celopražských otázkách.

ČSSD (ano):

Ano, ale problém by mohl nastat, pokud 2 městské části budou mít ke stejnému problému zcela opačné stanovisko, nebo pokud se jedná o záměr ve prospěch města, který se bohužel v nějaké míře negativně dotýká jedné oblasti - zde musí magistrát zaujmout koordinační roli.

ODS (neví):

Určitě je potřeba zohlednit názory občanů kteří v konkrétním místě žijí, ale na druhou stranu není možné aby partikulární zájmy, leckdy i sobecké, vždy převážily nad zásadními potřebami celého města. Je tedy třeba k této věci vždy přistupovat podle konkrétního případu.