Klánovický les

na místě stromů golfové hřiště?

Za zachování Klánovického lesa v současné podobě se stále bojuje
Městská část:
Praha 9 - Klánovice
Místo: Klánovický les
Doba ohrožení: od 90. let, kriticky pak od roku 2004
Dotčená zeleň: přibližně 10-30 ha lesa
Dnešní stav: ohrožení trvá, místní zastupitelstvo v červnu 2009 schválilo referendum

Největší lesní komplex na území Prahy je unikátní jak svou celistvostí, tak přírodní hodnotou. Zasahuje sem přírodní park Klánovice-Čihadla s rezervací Klánovický les-Cyrilov i evropsky významná lokalita sítě Natura 2000 „Blatov-Xaverovský háj“. Vyskytuje se tu mnoho druhů motýlů, z nichž osm patří mezi nejcennější. V kontrastu s tím se jeví nepochopitelným záměr vybudovat na části lesa golfové hřiště, plochu uměle vytvořenou, monokulturní a udržovanou s pomocí řady chemických prostředků.

V Klánovicích sice již jednou golfové hřiště bylo; když tu ale ve 30. letech 20. století vznikal tehdejší golfový klub, životní prostředí čelilo menšímu tlaku než dnes. Od 2. sv. války se Praha stále rozšiřuje, zástavba se zahušťuje a zelených ploch ubývá. Ovzduší Prahy enormně zatěžuje automobilový provoz a význam zeleně pro kvalitu života a lidské zdraví neustále roste. Na místě někdejších golfových drah dnes rostou padesátileté stromy a golf se jen v okruhu 10 kilometrů hraje na několika místech.

K prvním pokusům obnovit zde golf na počátku 90. let bylo místní zastupitelstvo vstřícné a možnost využití lesa pro podobné aktivity se dostala i do územního plánu. Od roku 2004 se o vybudování golfového areálu pokouší společnost Forest Golf Resort Praha (FGRP). První plány na 18jamkové hřiště by vzhledem k rozmístění jamek znamenaly prakticky likvidaci lesa jako souvislého porostu. Dnes se hovoří o variantě poloviční, ta by však také vedla k vykácení mnoha stromů a znamenala zásah, jenž by ohrozil i ostatní stromy. Z obavy, že FGRP požádá o změnu územního plánu, vznikly v roce 2005 dvě iniciativy - Občanské sdružení za Klánovický les a Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21 a okolí. Jako občanská sdružení se mohou účastnit stavebních a územních řízení.

V roce 2005 místní zastupitelstvo výstavbu golfového hřiště odmítlo. Objevily se nesrovnalosti v záměru investora: společnost teprve 1. září toho roku požádala o zápis do obchodního rejstříku, do doby zmíněného zasedání zastupitelstva nedodala podrobné zakreslení záměru a v dopise starostovi uvedla, že zvažuje přehodnocení záměru. Radnice začala připravovat návrh změny územního plánu, který by golf v Klánovicích už nepřipouštěl. Počátkem srpna 2007 se konal happening v Klánovicích, 6. září pak demonstrace stovek lidí před pražským magistrátem. Lidé chtěli změnu územního plánu, kterou musí odsouhlasit zastupitelstvo hlavního města. Jednání o této změně bylo však kvůli právnímu napadení investorem odloženo. V lednu 2008 předali zástupci obou sdružení Magistrátu petici s podpisy 22 tisíc lidí požadujících zachování celistvosti Klánovického lesa, ale pražští zastupitelé projednání změny územního plánu pozastavili. Protesty pokračovaly například říjnovým pochodem k Ministerstvu zemědělství. Zlom nastal v lednu 2009, kdy zastupitelstvo Klánovic odvolalo starostu Hrabala (důvod oficiálně s golfem nesouvisel).

A v březnu se FGRP dočkal pozvánky k jednání v rámci pracovní skupiny. V květnu se proto v Klánovicích demonstrovalo znovu. Průvod městem kritizoval hlavně přístup magistrátu a změnu názoru zastupitelů, zvolených v roce 2006 za Koalici pro les, ale nyní ochotných  podpořit golf. Sdružení sepsala další petici, tentokrát za vyhlášení místního referenda o golfu v Klánovicích. Potřebný počet hlasů pro vyhlášení referenda se podařilo sehnat během 14 dnů a tak by o případné výstavbě golfového hřiště v lese měli rozhodnout sami občané. Starosta pod tlakem veřejného protestu několika stovek lidí přislíbil, že do vyhlášení referenda a jeho výsledků o golfu nerozhodne.

19. května 2009, na mimořádném zasedání, opět jeden ze zastupitelů navrhl změnu územního plánu (projekt mimo jiné obsahuje takové nedostatky, jako je turistická značka vedoucí dvěma hřišti nebo pouhých 25 m oddělujících jedno z hřišť od trati). Starosta Losert tehdy skutečně nehlasoval a návrh neprošel. Na následujícím jednání klánovického zastupitelstva 23. června už bylo vše jinak. Zastupitelé nejprve odsouhlasili vyhlášení referenda, které se tak uskuteční v době předčasných voleb v říjnu. Následně ale přijali i změnu územního plánu tak, že vyhovuje i stavbě golfu. Starosta tentokrát již hlasoval ve prospěch výstavby hřišť. O tom, zda má vyhlášení referenda přednost před změnou územního plánu, rozhodnou nejspíše právníci. Mezitím probíhá proces posuzování vlivu plánované stavby na životní prostředí (proces EIA).

Záměr vybudovat golfové hřiště na místě chráněného lesa odsoudila v červnu 2009 Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR. Kritizuje zejména smlouvu o budoucí nájemní smlouvě, kterou v květnu 2008 uzavřela firma FGRP s tehdejším ředitelem Lesů ČR. "Tato smlouva představuje zásadní selhání managementu Lesů ČR z hlediska jeho povinnosti lesy chránit a zvelebovat," píše ve stanovisku MUDr. Radim Šrám, předseda komise. "Komise pro životní prostředí AV ČR pokládá z hlediska české i mezinárodní legislativy a práv občanů tuto smlouvu za protiprávní. Apeluje na Ministerstvo životního prostředí ČR, aby v rámci posuzování vlivů projektu na životní prostředí zahájilo bezodkladné právní kroky k určení neplatnosti uvedené smlouvy," vyzývají ministerstvo akademici.

Vědci z několika univerzit již dříve vyčíslili hodnotu služeb, kterou Klánovický les poskytuje, respektive újmu, která by vznikla výstavbou golfového hřiště na jeho území. Cena služeb, jako je tvorba kyslíku, výpar a zadržování vody v krajině v tzv. malém vodním cyklu, regulace tohoto výparu a regulace teplotních výkyvů v případě devítijamkové varianty činí 211 milionů korun ročně (u 18jamkové varianty by šlo o roční škody více než 800 milionů korun) (více zde).

Rozhovor s Ladislavem Hrabalem, bývalým klánovickým starostou