Kniha "Jak žít dobře, zdravě a ekologicky šetrně"

kniha-jak-zitOBJEDNAT KNIHU >>>Obsah a stručný popis jednotlivých kapitol:

Předmluva

Úvod

Životní styl
žít pro dnešek a pro zítřek

Potraviny
jak nakrmit svět, aniž bychom zbídačili planetu?

Textil a odívání
móda, která Zemi moc nestojí;

Volný čas: udělej si sám, zahradničení
pro život dnes i zítra

Bydlení
v souladu s přírodou

jak vybrat bezpečnou hračku pro děti aneb malý spotřebitel v Evropě
 
úspory pro Zemi - nejlepší energie je ta, kterou nemusíme vyrobit
 
svět na dosah ruky
 
urychlení udržitelného rozvoje
 
využívejme ji s rozvahou
 

Turistika
cíl cesty: udržitelnost

Reklama a masmédia
nástroje pro podporu spotřeby

nejlepší odpad je ten, co nevznikne
 
výroba ohleduplná k životnímu prostředí
 

Chemické látky
včasná varování, pozdní poučení

Ekoznačení
chrání spotřebitele

Encyklopedie

 

Předmluva

Vlastimil_KarlikJsou lidé, kteří věří, že jsou pány svého osudu. Ostatní lidé a všechno kolem je pro ně jen kulisa jejich vlastního, osobního příběhu. Jsou lidé, kteří věří, že jsou bezmocnou hříčkou a obětí nepochopitelných sil - kdysi sil přírody, dnes spíše ekonomických zvratů a rozmarů státní moci. A pak jsou lidé (a k těm patřím), kteří věří, že je to ještě jinak. Že jsme součástí nekonečně složité sítě vztahů a souvislostí, ale přesto svobodní. Svobodní teď, v tomto okamžiku, při každém jednotlivém malém i velkém rozhodnutí. Neboť kdykoli se vědomě rozhodujeme, můžeme se vzepřít minulosti a ovlivnit budoucnost.

K svobodnému rozhodování však potřebujeme vědomí souvislostí. Vědomí příčin, které nás nutkají rozhodovat se tak a ne jinak, ale i vědomí možných důsledků naší volby. A o tom druhém je tato kniha. Je o důsledcích našich každodenních rozhodnutí – co koupit, co jíst a pít, kde bydlet, jak cestovat, jak se bavit…  Podává informace, popisuje důsledky obvyklých rozhodnutí a nabízí alternativy. Leccos jste možná už slyšeli, mnohé informace pro vás mohou být nové. Málokde je však najdete takto pohromadě.

Nemusíte a neměli byste tuto knihu brát jako dogma, jako vztyčený kárající prst. Přečtěte si ji a přijímejte svá vlastní rozhodnutí. S plným vědomím jejich důsledků.

Vlastimil Karlík
Zpět na obsah

Úvod

Za posledních 60 let (tři generace) došlo ve vývoji lidské společnosti k obrovským změnám, které můžeme charakterizovat především rostoucí spotřebou surovin, energie a nástupem chemie pronikající snad do všech oblastí života. Po roce 1989 jsme se pak i u nás začali čím dál víc přiklánět k tomu, čemu říkáme konzumní společnost. Masový konzum všeho možného měl a má dramatický dopad na naše prostředí. Problémy, kterým čelíme, mají globální charakter. Člověk ovlivňuje dění na celé planetě.  Mnoho lidí si začíná tuto situaci uvědomovat a chápe, že problémy jsou příliš vážné, než aby je přešli mávnutím ruky anebo si řekli „To my už nevyřešíme“.

1Názvy většiny kapitol a jejich členění bylo převzato z publikace UNEP (Program OSN pro životní prostředí) s názvem Resource Kit on Sustainable  Consumption and Production. Kapitoly jsou členěny na popis problému, negativní dopady dosud zažitých postupů a řešení. Závěr každé kapitoly obsahuje rady a přehled odkazů, které se k tématu vztahují. Nelekejte se tedy hned v úvodu kapitol, které mohou vyznívat pesimisticky, protože v jejich závěru hned najdete optimističtější tvář dané oblasti života a návod, jak si zachovat dostatečný komfort života a přitom se chovat dostatečně zodpovědně k životnímu prostředí, ke svému zdraví i ke zdraví a kvalitě života svého okolí.

Přestože jsme vyšli z uvedené publikace, obsah kapitol jsme prakticky zcela přepracovali tak, aby odpovídal realitě České republiky. Knihu jsme také doplnili kapitolami o chemických látkách, ekoznačení  a abecedně řazenou encyklopedií pojmů. Tyto tři kapitoly vám mají usnadnit použití knihy. Vždyť její cíl se naplní pouze tehdy, pokud ji využijete ve svém každodenním životě. Malé činy jsou to, co je motorem změny, neboť ty může konat každý. A beze změn u každého z nás se k udržitelné spotřebě nepřiblížíme. Pokud takové kroky neučiníme dobrovolně, dříve nebo později  nás k tomu donutí okolnosti, musíme totiž vystačit s tím, co nám poskytuje naše modrá planeta.
Zpět na obsah

ŽIVOTNÍ STYL

2Život na Zemi je neuvěřitelně bohatý a rozmanitý. Platí to pro všechno, na co pomyslíte, a tedy i pro lidi. Každý z nás je jedinečnou bytostí, žije svůj vlastní život, má svůj životní styl. Regiony mají své kulturní odlišnosti, národy i celé kontinenty svůj vlastní vývoj. Toto bohatství je třeba chránit. Zahlcování trhů po celém světě jednotným zbožím a bezmyšlenkovitá spotřeba spojená s podléháním nabídce, která zdaleka přesahuje naše potřeby, vede k unifikaci tohoto bohatství a k drancování přírodních zdrojů. Konzumní styl života je spojen se ztrátou etických a morálních hodnot. Máme sklon posuzovat lidi podle jejich majetku a ne podle toho, jací skutečně jsou.

 

Za posledních 50 let jsme na Zemi spotřebovali více přírodních zdrojů než všechny předchozí generace za několik tisíc let dohromady. Musíme řešit problémy znečištění ovzduší, vody a půdy, ovlivňujeme klima. Zatímco západní „vyspělá“ společnost spotřebovává většinu světové produkce, v rozvojovém světě žije mnoho lidí v bídě a umírá hlady a navíc  právě v rozvojových zemích je nejvyšší  populační růst. V roce 2050 může počet lidí na světě dosáhnout 9 miliard. Jak píše Erazim Kohák, jsme mocní, početní a nároční. Dovedeme být také moudří, aby zdroje Země s našimi nároky udržely krok?
Zpět na obsah

POTRAVINY

Zajištění dostatečného množství potravin bylo po mnoho let hlavní starostí většiny lidí na Zemi. V některých rozvojových zemích pracuje i dnes v zemědělství kolem 90 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, v rozvinutých zemích, kde se přešlo v polovině minulého století na intenzivní industriální zemědělství, se však tento počet postupně snížil na pouhých několik procent.

3Naše zemědělství prošlo velkými změnami v padesátých a sedmdesátých letech.  Při násilné kolektivizaci venkova bylo sceleno 70 % polí, z krajiny zmizely meze, remízky a mnohé mokřady. Díky intenzifikaci výroby se zvýšily výnosy plodin, velká část obilí však končí jako krmivo pro zvířata. Zatímco ve třicátých letech pracovalo u nás v zemědělství asi 40 % obyvatelstva, v roce 2006 to bylo již jen 3,1 %.

Další změnu nám přinesla sametová revoluce v roce 1989 a nástup prodeje zboží v super- a hypermarketech. Zvykli jsme si na to, že nám tyto obchody nabízí široký sortiment potravin po celý rok bez ohledu na roční období. Ovšem za cenu přepravy potravin na velké vzdálenosti a větší spotřeby surovin a energie na chlazení a balení. Způsob prodeje zpřetrhal vazbu mezi námi a krajinou, ve které žijeme a tím, co jíme. Současná obliba farmářských trhů a automatů na mléko ukazuje, že nabídka supermarketů má své nedostatky. Rostoucí zájem o biopotraviny potvrzuje rostoucí zájem lidí o své zdraví a etické hodnoty.
Zpět na obsah

TEXTIL A ODÍVÁNÍ

4Textilní a oděvní sektor představuje významnou část světové ekonomiky – podílí se na 7 % celosvětového vývozu a zaujímá druhé místo z hlediska objemu obchodu (okolo 350 miliard USD ročně). Zatímco produkce textilií a oblečení je soustředěna v rozvojových státech, hlavními spotřebiteli jsou země vyspělé. Mezi největší vývozce patří asijské státy v čele s Čínou. Naproti tomu mnohaleté prvenství ve vývozu bavlny zůstává zemi vyspělé: Spojeným státům americkým. Důležitým důvodem prvenství USA je mohutné dotování produkce bavlny.

Hlavními důvody pro umístění výroby textilu a oblečení do rozvojových zemí je levná pracovní síla a absence nebo nedodržování zákonných požadavků v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. Nízko nákladová produkce vytváří tvrdou konkurenci a tlačí na další snižování cen a souvisejících pracovních podmínek. Studie „Well Dressed? …“ odhalila, že právě nízká cena vytváří jeden z největších impulsů pro nákup nového šatstva ve vyspělých zemích.
Zpět na obsah

VOLNÝ ČAS: UDĚLEJ SI SÁM, ZAHRADNIČENÍ

5Lidi baví věci vytvářet či upravovat k obrazu svému. Máme radost, když si z nakoupených polotovarů nebo materiálů, které najdeme v přírodě a někdy i na ulici, sestavíme poličku, uděláme originální dlažbu nebo skleník.  Rádi se hrabeme v hlíně a nadšeně se chlubíme sousedům svými výpěstky.  Nicméně i v rámci těchto bohulibých zálib je potřeba přemýšlet a chovat se tak, abychom nezpůsobovali újmu životnímu prostředí újmu. Díky ekologicky šetrným produktům, místním přírodním materiálům a dobré praxi si ale zahrádkáři a nadšení kutilové mohou do sytosti užít svých zamilovaných zálib a přitom přispět k ochraně přírody.
Zpět na obsah

BYDLENÍ

6Až do dvacatého století tvořily základ stavitelství místně dostupné materiály - sláma, hlína, kámen a dřevo. Místní postupy a materiály současně pomáhaly vytvářet stavby charakteristické pro danou dobu a místo. Dnes se na stavbu a provoz budov  spotřebovává v podobě materiálu a energie až 40 % přírodních zdrojů naší planety. Proto se v posledních letech začal klást důraz na výstavbu, která je šetrná k životnímu prostředí a upřednostňuje efektivní, organické a místní materiály, využívá postupy šetrné k životnímu prostředí a bere v úvahu faktory, jako je spotřeba energie, vliv stavby na krajinu a kulturní kontext. Ať už v současné době spokojeně bydlíte, nebo hodláte svůj nový domov v blízké budoucnosti vybudovat, zamyslete se nad tím, jak jej udělat  příjemným a přijatelným nejen pro sebe, ale také pro životní prostředí.
Zpět na obsah

HRAČKY A PÉČE O DĚTI

mirka s pvc hračkamiHračky jsou nerozlučným a zvědavými ústy ochutnávaným průvodcem života našich dětí. Při výběru hraček zvažujeme, zda mohou dítko zaujmout, něčemu přiučit a zároveň být bezpečnými pro zdraví i životní prostředí. Oprávněně máme starost o zdravý vývoj našich nejmenších, a proto se snažíme vyvarovat jejich styku se škodlivými látkami.

Pokud už ne pro sebe, tak pro svoje děti se snažíme zajistit to nejkvalitnější a nejbezpečnější. Vždy nás proto zaskočí zprávy sdělující nám, že i z výrobků pro péči o nejmenší děti se mohou uvolňovat nebezpečné látky. A je jedno, zda jde o přebalovací pulty, odsávačky hlenů anebo dětské kočárky. Stejně tak se divíme, že dětem mohou ublížit i mechanické vlastnosti těchto výrobků. Proč nad takovými věcmi výrobci více nepřemýšlejí?
 

ENERGIE

7Bez energie se lze těžko najíst, ohřát, cestovat, stavět domy nebo vyrábět. Zajištění dostatku energie je jedním z předpokladů rozvoje. Soudí se , že její spotřeba, která se za sto let zvýšila třináctkrát, odráží vitalitu ekonomiky. To ale neplatí pro moderní ekonomiku, která je daleko spíše postavená na úsporách energie a technologiích vyžadujících nižší spotřebu energie.

Hlavním zdrojem energie pro lidstvo jsou v současnosti fosilní paliva - uhlí, ropa a zemní plyn, které tvoří téměř 80 % celosvětově využívané energie. K masovému využívání ropy a uhlí přispěla jejich dostupnost a díky koncentrované formě také snadná doprava i skladování. Problém ale je, že sluneční energie se do fosilních paliv ukládala milióny let a my tyto zdroje zřejmě vyčerpáme za dobu kratší, než bychom si přáli.  Tyto vyčerpatelné zdroje jsou rovněž odpovědné za nedávné rozsáhlé ropné skvrny, problémy odlesňování a půdní eroze, a co je ještě důležitější, za znečištění ovzduší. V celosvětovém měřítku jsou fosilní paliva odpovědná za téměř 60 % emisí oxidu uhličitého, nejrozšířenějšího skleníkového plynu, a tudíž hlavní měrou přispívají ke globálním změně klimatu.
Zpět na obsah

MOBILITA

8Doprava hraje v současné společnosti velmi významnou roli. Umožňuje pohyb zboží a osob a podporuje rozvoj obchodu, zaměstnanosti, vzdělání i zábavy. Lidé, zboží i suroviny se přesouvají v krátké době ze země do země, z kontinentu na kontinent, dopravní síť houstne, letiště se modernizují a rozšiřují, automobily zrychlují a jejich užívání je  dopřáno stále většímu počtu „šťastných“ majitelů. Nárůst dopravy, jak osobní, tak pro přepravu zboží, má však i svá negativa a ta rostou stejnou rychlostí, s jakou  doprava ztrácí své původní smysluplné opodstatnění. Je paradoxem, že po roce 1989 dochází v ČR k největšímu rozvoji nejméně efektivních druhů dopravy - osobní (IAD) a automobilové nákladní (NSD) – viz tabulka.

Energetická účinnost vozidel osobní [1000 oskm/TJ] a nákladní [1000 tkm/TJ] dopravy v roce 2005.

  Motorová železnice Elektrická železnice Vodní Letecká IAD/
NSD
Autobus Metro Tramvaj Trolejbus
Osobní 746 2459 - 673 545 624 8625 5420 3004
Nákladní 1032 7681 3880 - 665        

Zdroj: Hospodářství a životní prostředí v České republice po roce 1989, CENIA 2008
Zpět na obsah

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

9Dříve byly novinky šířeny  koňskými povozy a poštovními holuby, poté je předával telegraf  a vozily se na kole, vlakem, lodí a letadlem. Dnes se vzkazy posílají elektronicky, po sítích z optických vláken a po telefonních linkách. Tato změna otřásla světem. Nové informační a komunikační technologie (ICT), které se v posledním desetiletí masově rozšířily, revolučně mění pracoviště, a dokonce i životní styl lidí a osobní vztahy. Díky těmto technologiím mohou lidé společně pracovat, sdílet své zkušenosti, podělit se s ostatními o dostupné on-line zdroje, urychlovat administrativní formality a prodávat svoje produkty široko daleko. Tušíme však, jaké jsou environmentální dopady zdánlivě nehmotného internetu? A má  virtuální svět  i svá nebezpečí?
Zpět na obsah

VODA

10Ze vzdálenosti několika tisíc kilometrů je Země modrá. Jelikož tři čtvrtiny zemského povrchu pokrývá voda, zdá se, že nikdy nikdo nemůže mít žízeň. Voda je však přesto vzácný a nerovnoměrně rozdělený zdroj. 97,5 % celkových zásob vody na Zemi tvoří slaná voda v mořích a oceánech. Pokud jde o sladkou vodu, většina je jí zmrzlá v ledovcích a věčném sněhu a proto ji lze jen těžko využít. Na jezera, řeky, podzemní vodu a mraky tak zůstává méně než 0,01 % z celkového množství vody. Bez vody není možná žádná lidská činnost. Využívá se v zemědělství (70 %), průmyslu (22 %, včetně vody používané pro výrobu elektřiny v hydroelektrárnách a v jaderných elektrárnách) i v domácnostech (8 %). Dvě třetiny celosvětových zásob sladké vody jsou v deseti zemích, nejvíce v Kanadě a Brazílii. Ve třiceti zemích, hlavně v Africe, se pak potýkají s častým nedostatkem vody. A tam, kde vody není nedostatek, je často znečištěná intenzivním zemědělství, průmyslovým odpadem, pracími a mycími prostředky používanými v domácnostech …všechny tyto faktory ovlivňují její kvalitu. V konečném důsledku znečištěná voda způsobuje každoročně miliony úmrtí. V rozvojových zemích souvisí 80 % nemocí a úmrtí s vodou. Více než miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě a 2,4 miliardy žije bez odpovídajícího hygienického zázemí. Téměř bez výjimky jsou to ti nejchudší lidé. Na Shromáždění u příležitosti nového tisíciletí (Millennium Assembly) v roce 2000 se vlády zavázaly, že během patnácti let sníží na polovinu množství lidí na světě, kteří nemají přístup k bezpečné pitné vodě nebo si ji nemohou dovolit. "Voda pro všechny" nyní patří mezi priority mezinárodního společenství.
Zpět na obsah

TURISTIKA

11Turistický ruch se stal fenoménem naší doby. Stále více lidí si dopřává tento luxus, cestují, aby poznali nové horizonty, objevili nové kultury, aby si odpočinuli, změnili prostředí a navštívili přátele. Výjimkou nejsou ani pracovní cesty na velké vzdálenosti. Cestovní ruch se stává masivním jevem s významným ekonomickým a sociálním dopadem, ale i zátěží pro životní prostředí.

Zvyšující se počty turistů živí světovou ekonomickou činnost číslo jedna a rostoucí sektor: Světová organizace cestovního ruchu (UNWTO) odhaduje, že v roce 2020 bude mezinárodně cestovat 1,6 miliardy lidí za rok.  Přesto však může být cestovní ruch, který na celém světě zaměstnává 220 milionů lidí, významnou silou rozvoje, může přispívat k lepším životním podmínkám lidí v navštěvovaných zemích a může pomáhat chránit přírodní prostředí. Českou republiku navštívilo podle Českého statistického úřadu během roku 2008 už 6 653 053 turistů, na druhou stranu uskutečnili Češi během stejného roku téměř pět milionů cest do zahraničí delších než 4 dny.

Existuje mnoho způsobů cestování, od naplánovaných dovolených s cestovními kancelářemi až po individuální cesty. Každý vybírá podle toho, co je mu bližší.
Zpět na obsah

REKLAMA A KOMUNIKACE

12Gigantické billboardy, reklamy v televizi a na internetu, letáky a časopisy... prakticky neexistuje cesta, jak jim uniknout. Reklama umí vytvořit iluzi materiální hojnosti, zasívá semínka nových potřeb a propaguje myšlenku, že nakupování znamená štěstí. Toto bující odvětví má globální příjmy, které se rovnají 1,5-násobku francouzského státního rozpočtu.  V některých zemích dosahují náklady na reklamu téměř výše investic do vzdělávání. Podle odhadu mediální agentury OMD vydají české firmy v roce 2010 na reklamu téměř 22,5 miliardy korun, v roce 2009 to bylo ještě více. Jako prostředník mezi výrobcem a spotřebitelem hraje reklama zásadní roli při informování veřejnosti a formování jejích rozhodnutí. Zatímco kdysi bylo jedinou rolí reklamy přimět lidi k tomu, aby více nakupovali, dnes musí reagovat na nové požadavky. Jedná se o požadavky spotřebitelů, kteří hledají větší význam, transparentnost a etiku. Požadavky nevládních organizaci a státních orgánů, které tlačí na inzerenty, aby informovali, varovali a podporovali odpovědné chování pokud jde o problémy, které nyní ohrožují naši planetu. Do jaké míry se jim to daří, posuďte sami. Ostatně vlastní úsudek je v době masivní reklamy důležitou výbavou každého jedince.
Zpět na obsah

ODPADY

Odpady jsou běžnou součástí našeho života. Na jejich vzniku se podílíme přímo i nepřímo. Přímo, když sami Rozbor-avyhazujeme nepotřebný materiál, nepřímo nákupem zboží či služeb, při jejichž realizaci vznikají odpady též. Celková roční produkce odpadů se v ČR pohybuje kolem 30 miliónů tun. Nejvíce vzniká stavebních odpadů, na druhém místě je produkce komunálních odpadů (domácnosti, obce, odpad z nevýrobní činnosti firem). Přibližně 76 % vzniklého odpadu se materiálově využívá, skládkuje se kolem 11 % odpadů (rok 2013).

Zpět na obsah

 

EKODESIGN

13Po několik desetiletí byl hlavním cílem podnikání co nejvyšší zisk, tedy podpora růstu výroby a spotřeby při co nejnižších nákladech. Takový přístup ale vede k drancování přírodních zdrojů, růstu znečištění ovzduší, vody i půdy a růstu produkce odpadu se všemi dalšími negativními dopady. Tuto situaci je nutno změnit. Jedním z nových nástrojů, které lze k prosazení této změny využít, je ekodesign.

Koncept ekodesignu vyvinula Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj na summitu v Riu de Janeiru v roce 1992. Spočívá v tom, že výrobek nebo služba jsou vytvářeny tak, aby se minimalizovaly jejich dopady na životní prostředí. Ekodesign se uplatňuje ve všech fázích životního cyklu výrobku: při těžbě surovin, výrobě, balení, distribuci, používání, recyklaci i likvidaci odpadu.

Ekodesign lze uplatnit na výrobky, ale může být zaměřen i na výsledky a uspokojování našich potřeb. Prvním výrobkem v ekodesignovém provedení byla otočná kancelářská židle. Nejen že ji bylo možno recyklovat (z 95 %), ale výrobce vytvořil i systém pro sběr těchto židlí, přičemž některé díly bylo možno opět využít při výrobě nového výrobku. Příkladem designu zaměřeného na výsledky a uspokojování potřeb je podpora rozvoje půjčoven, opraven, leasingu zboží. Konkrétním příkladem jsou třeba půjčovny lyží nebo nářadí.
Zpět na obsah

CHEMICKÉ LÁTKY

V předchozích kapitolách knihy jsme často naráželi na to, že některé z chemických látek, které nás obklopují, škodí našemu zdraví i životnímu prostředí. Pokud se na věc díváme tak, že z chemických látek je vše kolem nás, pak se bez nich nemůžeme obejít. I rostliny, brouci anebo hadi „vyrábějí“ jedy. Jenom jediný živočich však umí těch jedů vyrobit tisíce – člověk. Lidem se za pomoci chemie podařilo vytvořit nepřebernou škálu syntetických látek, které se v přírodě nevyskytují anebo jen ojediněle. Látky záměrně vyráběné proto, aby zabíjely anebo poškozovaly živé organismy, nazýváme pesticidy. Dlouho jsme si ani neuvědomovali, že mohou poškozovat i nás.

14V Evropě je registrováno pro účely průmyslové výroby něco kolem sta tisíc chemických látek. V zájmu výrobců je aby se dostaly do výrobků a přípravků, které běžně používáme. Bohužel o velké části z těchto látek toho příliš nevíme a nedokážeme proto ani vyhodnotit riziko, které představují. V posouzení rizik nám může napomoci nový evropský legislativní nástroj, známý pod názvem REACH. Toto nařízení Evropské unie by mělo vést k prověření a případně i k zákazu uvádět na trh nejvíce problematické chemické látky. O jeho obdobě se jedná v USA i v Číně. Vzniklo celé nové odvětví, které se jmenuje „zelená chemie“ (green chemistry).
Zpět na obsah

EKOZNAČENÍ

environmental-choicePoznat, který výrobek je kvalitní, který je ohleduplný k našemu zdraví a který má malý dopad na životní prostředí, může být občas dost složité. Proto různé státy a organizace začaly vyvíjet systém značení, který nám má tuto práci ulehčit. Prověřeným výrobkům se začaly udělovat ekoznačky.

Objednejte si knihu v našem e-shopu