Kolik stromů je v Praze?

Pětinu rozlohy Prahy tvoří přírodní parky, desetinu lesy a další 4 % zvláště chráněná území. V uličních stromořadích roste 26 tisíc stromů. Zatímco o zeleň, která je v přímé péči magistrátního odboru životního prostředí, je dobře postaráno, pro ostatní to vždy neplatí. Část stromů a parků patří městským částem nebo soukromníkům. Souhrnná evidence zeleně se od roku 1995 neprovádí a nelze tak zjistit, kolik stromů se kácí a kolik sází.

V Praze roste více než sto památných stromů, a to převážně dubů letních a lip. Stromem s největším obvodem (670 cm) je platan javorolistý v zahradě Velkopřevorského paláce, který je vysoký 32 metry.

Inventarizace zeleně

Inventarizace pražské zeleně byla naposledy provedena a publikována v roce 1995. Materiál obsahuje údaje o množství zeleně za jednotlivá katastrální území. Zeleň pak rozděluje do několika kategorií, takže umožňuje sledovat nejen vývoj čísel, ale také kvalitativní ukazatele. Inventarizace rozděluje zeleň také na bylinné, keřové a stromové patro, uvádí údaje o stavu sledované zeleně, její přístupnosti pro veřejnost apod.

V současné době dává přehled o pražské zeleni pouze ročenka o životním prostředí, která je ovšem daleko méně podrobná. Vychází z údajů katastru nemovitostí, což může být značně nepřesné – faktický stav pozemků a jejich označení v katastru se může lišit.

Ze statistiky vyplývá, že v Praze dlouhodobě ubývá zemědělské půdy a na její úkor se zvyšuje podíl zastavěného území. Rozloha lesů je prakticky na stejné úrovni jako v roce 1990. Ročenka ovšem nezohledňuje řadu ploch s méně významnou zelení, kterých rovněž ubývá. Z celkové rozlohy Prahy tvoří 36%, tedy více než třetinu, tzv. ostatní plochy. Toto číslo zahrnuje jak staveniště a brownfieldy, tak právě i řadu ploch se zelení. Její úbytky pak nejsou sledovány.

Dalším problémem pražského systému je fakt, že magistrát nemá přehled o veškeré zeleni. Významná část zeleně je totiž v majetku městských částí, případně má soukromého vlastníka. Tyto plochy se pak v magistrátní ročence vůbec neobjeví.