Kraj si důkladně pohlídá odstranění jedné z nejstarších ekologických zátěží

24.6.2005 - NERATOVICE | Novinky
Důslednou kontrolu nad připravovanou akcí Projekt Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží bude mít Středočeský kraj, který tak chce na základě rozhodnutí radních maximálně snížit rizika ohrožení životního prostředí.
Důslednou kontrolu nad připravovanou akcí Projekt Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží bude mít Středočeský kraj, který tak chce na základě rozhodnutí radních maximálně snížit rizika ohrožení životního prostředí.

"Projekt Dioxiny Spolana - odstranění starých ekologických zátěží řeší likvidaci jedné z nejvýznamnějších starých ekologických zátěží na území České republiky, která vznikla jako nechtěný důsledek výroby účinných látek pro herbicidní, insekticidní a fungicidní přípravky známé pod obchodními názvy Agronal H, Arboricid E 50, Argo-ricid EC 50 a Pentalidol," uvedl Vilém Žák (ODS), náměstek středočeského hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a informatiku. Podle jeho slov z analýzy rizik zpracované pro tuto ekologickou zátěž jasně vyplynulo, že množství perzistentních organických látek v dané lokalitě je zdrojem nepřiměřeného rizika pro ekosystémy a nepřímou expozici obyvatelstva prostřednictvím potravinového řetězce. Jde o látky, které jsou toxické, odolně vůči degradaci, mají schopnost bioakumulace a jsou přenosně vzduchem, vodou a migrujícími organismy. "Ukládají se daleko od místa jejich vstupu do prostředí, kde se hromadí v zemských a vodních ekosystémech," zdůraznil náměstek Žák s tím, že projekt řeší odstranění znečištění z cca 30 000 - 35 000 t různých druhů materiálů obsahujících dioxiny a další chlorované uhlovodíky.

Dočasné stavby

Pro zpracování těchto materiálů bude zřízena řada dočasných staveb, které budou překrývat stávající kontaminované objekty. Ty budou rozebrány a drceny. Materiál včetně zeminy bude likvidován bez využití spalovacích procesů. Odstranění perzistentních organických látek bude provedeno za využití nepřímé termické desorpce s navazujícím procesem zásaditého katalytického rozkladu izolovaných znečišťujících látek. Odpadní vody budou procházet přes speciální čistírnu odpadních vod. "Kontrolní aktivity Středočeského kraje budou rozděleny do tří etap a každá z nich bude ukončena závěrečnou zprávou. Pro první etapu prací je v rozpočtu Středočeského kraje vyčleněno 500 000 Kč. Náklady druhé etapy budou ve výši cca 1 mil. Kč a závěrečné třetí etapy ve výši 400 ooo Kč. Celkem se tedy předpokládají náklady na financování Projektu kontrolní činnosti Středočeského kraje ve výši 1 900 000 Kč," dodal náměstek Žák.

Komentář Arniky

Sdružení Arnika mělo během celého procesu, který se týká sanace dioxinových objektů, závažné připomínky. Připomínkovali jsme dokumentaci posuzování vlivů stavby na životní prostředí (dokumentace EIA) a rovněž žádost o vydání integrovaného povolení pro společnost BCD CZ. Z dokumentace EIA jasně vyplívá, že určitá část stavebních materiálů, které vzniknou během sanace, budou skládkovány či spalovány, aniž by byly předtím dekontaminovány vybranou technologií.

Tiskovou zprávu věnovanou dokumentaci EIA si můžete přečíst zde a tiskovou zprávu k veřejnému projednávání této dokumentace zde.

Banner-stika

Sledujte nás: