Kácení jako zásah do krajinného rázu

Při kácení stromořadí, většího množství stromů nebo krajinných dominant si musí oprávněná osoba zajistit kromě rozhodnutí o povolení kácení ještě souhlas se zásahem do krajinného rázu, jehož estetické a přírodní hodnoty mohou být dotčeny (§ 12 zákona o ochraně přírody).

Souhlas vydává v samostatném správním řízení obecní úřad s rozšířenou působností (obce III. stupně) nebo správa NP/CHKO. V případě, že oprávněná osoba nepředložila spolu s žádostí o kácení nebo s ohlášením kácení souhlas se zásahem, měl by se obecní úřad (obce I. stupně) obrátit na příslušný odbor životního prostředí obecního úřadu obce s rozšířenou působností či na příslušnou správu s dotazem, zda byl vydán souhlas nebo může dojít k zásahu do krajinného rázu. Potom může orgán ochrany přírody řízení o povolení kácení přerušit kvůli vyřešení předběžné otázky [§ 64 odst. 1 písm. c) správního řádu]; u oznámeného kácení, které by mohlo nedovoleně zasáhnout do krajinného rázu, jej musí pozastavit nebo zakázat (§ 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody).

K ochraně krajinného rázu může být navíc určité území s hodnotnou krajinou, které nesplňuje požadavky k vyhlášení jako zvláště chráněné území, prohlášeno za přírodní park podle § 12 odst. 4 zákona o ochraně přírody. Přírodní parky se zřizují nařízením kraje, v němž se stanoví omezení využití jeho území. Rozsáhlé kácení (ale i zalesňování) může být výslovně v rozporu s tímto omezením, nebo může být vázáno právě na výše uvedený souhlas orgánu ochrany přírody podle § 12 odst. 2.