Krajský úřad Ústeckého kraje už potřetí vydal rozhodnutí o vydání integrované povolení pro provoz Epitetra

30.3.2007 - DĚČÍN | Novinky
Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a.s. (Spolchemie) obdržel již potřetí od Krajského úřadu Ústeckého kraje kladné rozhodnutí o vydání integrovaného polení pro provoz Epitetra. Podle údajů uvedených v Integrovaném registru znečištění je Spolchemie největším a jediným producentem odpadů kontaminovaných hexachlorbenzenem tzv. hexazbytků v České republice. Tyto odpady vznikají jako vedlejší nežádoucí produkt při výrobě v Epitetře.

Spolek pro chemickou a hutní výrobu (Spolchemie) obdržel již potřetí od Krajského úřadu Ústeckého kraje kladné rozhodnutí o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra. Podle údajů uvedených v Integrovaném registru znečištění je Spolchemie největším a jediným producentem odpadů kontaminovaných hexachlorbenzenem tzv. hexazbytků v České republice. Tyto odpady vznikají jako vedlejší nežádoucí produkt při výrobě v Epitetře.

Vydání integrovaného povolení předcházelo veřejné projednávání, které se uskutečnilo v budově Ústeckého kraje 12. února 2007. Účastníci řízení –Arnika a Občanská liga Ústí nad Labem obdrželi pozvánku k účasti od Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Druhé integrované povolení pro provoz Epitetra bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje v říjnu 2006. Arnika a Občanská liga se odvolali proti tomuto rozhodnutí k Ministerstvu životního prostředí (MŽP). Ministerstvo vydané integrované povolení zrušilo a vrátilo jej Krajskému úřadu Ústeckého kraje k novému projednání. Důvodem ke zrušení integrovaného povolení byla námitka Občanské ligy, která souvisí s povolením stavby provozované v rozporu s kolaudačním rozhodnutím. Jedná se o problematiku propylenových zásobníků.

Námitka Arniky byla Ministerstvem životního prostředí uznána jako nedůvodná, protože žádost byla v době svého podání prohlášena za úplnou. Arnika požadovala doplnění žádosti o vydání integrovaného povolení pro provoz Epitetra o akční plán, který měl zaručit postupné snižování produkce odpadu s obsahem hexazbytků. Jedná se o perzistentní organické látky nebezpečné pro životní prostředí a zdraví lidí. Česká republika se podepsáním Stockholmské konvence zavázala k eliminaci těchto nebezpečných odpadů. Snižování odpadů kontaminovaných hexachlorbenzenem je také součástí Národního implementačního plánu, který Česká republika odsouhlasila na konci roku 2005 na základě podepsání Stockholmské úmluvy.

Arnika jako účastník řízení využila třetí veřejné projednávání k opakovanému vznesení požadavku, aby byla řešena problematika odpadů kontaminovaných hexazbytky. Jejich množství produkované Spolchemií se namísto snižování zvětšuje. Tato skutečnost je v rozporu se závazky, které plynou pro Českou republiku z podepsání Stockholmské úmluvy.

„Je překvapující, že MŽP nepožaduje po Spolchemii, aby se zabývala snižováním produkce těchto odpadů, přestože jejich rostoucí množství je v rozporu s naplňováním závazků České republiky vůči mezinárodní úmluvě. Náš požadavek nebyl opět vyslyšen a proto podáme odvolání k vydání třetího integrovaného povolení pro provoz Epitetra na MŽP. Pokud bude znovu zamítnuto obrátíme se na samotného ministra životního prostředí či na příslušné orgány EU," okomentovala situaci Martina Stávková ze sdružení Arnika.

Poznámky:

(1) Hexachlorbenzen - (HCB) je nebezpečný jak pro lidi, tak pro zvířata, pokud jsou dlouhodobě vystaveni určitým dávkám této látky. Poškozuje především játra a ledviny a působí negativně na činnost štítné žlázy. Opakovaná expozice hexachlorbenzenu či vystavení jeho vysoké koncentraci může u člověka vyvolat poškození nervového systému, podrážděnost, přecitlivělost kůže (pocit špendlíků a jehliček na kůži), oslabení svalů, problémy koordinace pohybů a chůze. Více informací o této látce najdete zde.

(2) Hexazbytky vznikají ve Spolchemii v provozu Epitetra jako vedlejší nežádoucí produkt při výrobě perchlorethylenu a jsou tvořeny hexachlorbenzenem (HCB) a hexachlorbutadienem (HCBD). Produkce hexazbytků ve Spolchemii: rok: 2001 - 341,4 tun hexazbytků; 2002 - 399,08 tun hexazbytků; 2003 - 460,8 tun hexazbytků; 2004 -584 tun hexazbytků; 2005 - 657 tun hexazbytků (2001, 2002, 2003 – zdroj Spolchemie (žádost o integrované povolení kapitola: 10.1 Zdroje a množství produkovaného odpadu; 2004, 2005 - zdroj Integrovaný registr znečišťování (přenosy v odpadech). V letech 2004 a 2005 byla Spolchemie podle Integrovaného registru znečišťování jediný provoz, který produkuje odpad kontaminovaný HCB.)

V roce 2004 do Integrovaného registru znečišťování nahlásila emise HCB i společnost Fosta, a.s. a to pouze přenosy v odpadních vodách v množství 0,001 kg/rok.

(3) Tisková zpráva sdružení Arnika - Krajský úřad vydal integrované povolení pro provoz, který produkuje v České republice nejvíce hexachlorbenzenu v odpadech - zde

Odkazy:

Stručné netechnické shrnutí – Provoz Epitetra - zde
<br.

Banner-stika

Sledujte nás: