LABTECH

 • Stanovované skupiny chemických látek

  Těžké kovy, Rtuť, PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky, Pesticidy organochlorované, Pesticidy, PCB (polychlorované bifenyly), VOC - těkavé organické látky, Fenoly (včetně bisfenolu A), Dusičnany a dusitany, Chloridy, bromičnany, fluoridy, Amonné ionty, Sulfidy, hydrogensulfidy a volný sirovodík , Fosfor a fosforečnany, Stanovení chemické spotřeby kyslíku, Stanovení PH, Stanovení nepolárních extrahovatelných látek, Koncentrace prachu
 • Matrice

  voda pitná, voda povrchová, voda podzemní, voda bazénová, voda odpadní, půda, vnitřní ovzduší, vnější ovzduší, emise do ovzduší, hračky, plasty, potraviny, výluhy, odpady, kaly, sedimenty, obaly na potraviny a vody, stavební materiály
 • Akreditace

  Fyzikálně-chemické, mikrobiologické a ekotoxikologické zkoušení vod a výluhů, sedimentů, zemin, kalů, prachu, hornin, ovzduší, kompostů, odpadů, potravin, krevního séra, surovin, výrobků, vzorkování vod, kalů, odpadů, zemin a ovzduší.
 • Adresa

  Polní 23/340, 639 00 Brno
 • Kraj

  Jihomoravský
 • Kontaktní osoba

  RNDr.Miroslav Maleček
 • Email

  info@labtech.eu
 • Telefon

  511 110 724
 • Autor

  Karolína Brabcová
 • Email autora

  toxic@arnika.org


Aktualizováno 17.2.2015

Banner-stika

Sledujte nás: