Látky v IRZ

Tabulka: Seznam látek pro integrovaný registr znečišťování dle Nařízení Evropského parlamenu a Rady (ES) č. 166/2006, dle Nařízení vlády č. 145/2008 Sb. a dle Nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

č. číslo CAS ohlašovaná látka ohlašovací prahy v kg/rok více informací
     

A

(ovzduší)

B

(voda)

C

(půda)

D

(odpady)

o látce najdete
1 74-82-8 methan (CH4) 100 000 - - - zde
2 630-08-0 oxid uhelnatý (CO) 500 000 - - - zde
3 124-38 -9 oxid uhličitý (CO2) 100 000 000 - - - zde
4   fluorované uhlovodíky (HFC) 100 - - - zde
5 10024-97-2 oxid dusný (N2O) 10 000 - - - zde
6 7664-41-7 amoniak (NH3) 10 000 - - - zde
7  

nemethanové těkavé organické sloučeniny (NMVOC)

100 000 - - - zde
8   oxidy dusíku (NOx/NO2) 100 000 - - - zde
9   perfluorouhlovodíky (PFC) 100 - - - zde
10 2551-62-4 fluorid sírový (SF6) 50 - - - zde
11   oxidy síry (SOx/SO2) 150 000 - - - zde
12   celkový dusík - 50 000 50 000 - zde
13   celkový fosfor - 5 000 5 000 - zde
14   hydrochlorofluorouhlovodíky (HCFC) 1 - - - zde
15   chlorofluorouhlovodíky (CFC) 1 - - - zde
16   halony 1 - - - zde
17 7440-38-2 arsen a sloučeniny (jako As) 20 5 5 50 zde
18 7440-43-9

kadmium a sloučeniny (jako Cd)

10 5 5 5 zde
19 7440-47-3 chrom a sloučeniny (jako Cr) 100 50 50 200 zde
20 7440-50-8 měď a sloučeniny (jako Cu) 100 50 50 500 zde
21 7439-97-6 rtuť a sloučeniny (jako Hg) 10 1 1 5 zde
22 7440-02-0 nikl a sloučeniny (jako Ni) 50 20 20 500 zde
23 7439-92-1 olovo a sloučeniny (jako Pb) 200 20 20 50 zde
24 7440-66-6 zinek a sloučeniny (jako Zn) 200 100 100 1 000 zde
25 15972-60-8 alachlor - 1 1 - zde
26 309-00-2 aldrin 1 1 1 - zde
27 1912-24-9 atrazin - 1 1 - zde
28 57-74-9 chlordan 1 1 1 - zde
29 143-50-0 chlordecon 1 1 1 - zde
30 470-90-6 chlorfenvinfos - 1 1 - zde
31 85535-84-8 chloralkany (C10-13) - 1 1 - zde
32 2921-88-2 chlorpyrifos - 1 1 - zde
33 50-29-3 DDT 1 1 1 - zde
34 107-06-2 1,2-dichlorethan (DCE) 1 000 10 10 - zde
35 75-09-2 dichlormethan (DCM) 1 000 10 10 100 zde
36 60-57-1 dieldrin 1 1 1 - zde
37 330-54-1 diuron - 1 1 - zde
38 115-29-7 endosíran - 1 1 -  
39 72-20-8 endrin 1 1 1 - zde
40  

halogenované organické sloučeniny (jako AOX)

- 1 000 1 000 - zde
41 76-44-8 heptachlor 1 1 1 - zde
42 118-74-1 hexachlorbenzen (HCB) 10 1 1 1 zde
43 87-68-3 hexachlorbutadien (HCBD) - 1 1 - zde
44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-hexachlorcyklohexan (HCH) 10 1 1 - zde
45 58-89-9 lindan 1 1 1 - zde
46 2385-85-5 mirex 1 1 1 - zde
47   PCDD+PCDF (dioxiny+furany) (jako TEQ) 0,0001 0,0001 0,0001 0,001 zde
48 608-93-5 pentachlorbenzen 1 1 1 - zde
49 87-86-5 pentachlorfenol (PCP) 10 1 1 - zde
50 1336-36-3 polychlorované bifenyly (PCB) 0,1 0,1 0,1 1 zde
51 122-34-9 simazin - 1 1 - zde
52 127-18-4 tetrachlorethylen (PER) 2 000 10 - 1 000 zde
53 56-23-5 tetrachlormethan (TCM) 100 1 - - zde
54 12002-48-1 trichlorbenzeny (TCBs) 10 1 - - zde
55 71-55-6 1,1,1-trichlorethan 100 - - - zde
56 79-34-5 1,1,2,2-tetrachlorethan 50 - - - zde
57 79-01-6 trichlorethylen 2 000 10 - - zde
58 67-66-3 trichlormethan 500 10 - 1 000 zde
59 8001-35-2 toxafen 1 1 1 - zde
60 75-01-4 vinylchlorid 1 000 10 10 - zde
61 120-12-7 anthracen 50 1 1 - zde
62 71-43-2 benzen 1 000 200 (jako BTEX) 200 (jako BTEX) 2 000 (jako BTEX) zde
63  

bromované difenylethery (PBDE)

- 1 1 - zde
64  

Nonylfenol a nonylfenol ethoxyláty (NP/NPE)

- 1 1 - zde
65 100-41-4 ethylbenzen - 200 (jako BTEX) 200 (jako BTEX) - zde
66 75-21-8 ethylenoxid 1 000 10 10 - zde
67 34123-59-6 isoproturon - 1 1 - zde
68 91-20-3 naftalen 100 10 10 100 zde
69   sloučeniny organocínu (jako celkové Sn) - 50 50 - zde
70 117-81-7

di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP)

10 1 1 100 zde
71 108-95-2 fenoly (jako celkové C) - 20 20 200 zde
72  

polycyklické aromatické uhovodíky (PAU)

50 5 5 50 zde
73 108-88-3 toluen - 200 (jako BTEX) 200 (jako BTEX) 2 000 (jako BTEX) zde
74   tributylcín a sloučeniny - 1 1 - zde
75   trifenylcín a sloučeniny - 1 1 - zde
76   celkový organický uhlík (TOC) (jako celkové C nebo COD/3) - 50 000 - - zde
77   trifluralin - 1 1 - zde
78 1330-20-7 xyleny - 200 (jako BTEX) 200 (jako BTEX) 2 000 (jako BTEX) zde
79   chloridy (jako celkové Cl) - 2 000 000 2 000 000 - zde
80  

chlor a anorganické sloučeniny (jako celkové HCl)

10 000 - - - tady a zde
81 1332-21-4 azbest 1 1 1 10 zde
82   kyanidy (jako celkové CN) - 50 50 500 zde
83   fluoridy (jako celkové F) - 2 000 2 000 10 000 zde
84   fluor a anorganické sloučeniny (jako HF) 5 000 - - - zde a tady
85 74-90-8 kyanovodík (HCN) 200 - - - zde
86   polétavý prach (PM10) 50 000 - - - zde
87 1806-26-4

Oktylfenoly a oktylfenol ethoxyláty

- 1 - - zde
88 206-44-0 fluoranthen - 1 - - zde
89 465-73-6 isodrin - 1 - - zde
90 36355-1-8 hexabromobifenyl 0,1 0,1 0,1 - zde
91 191-24-2 Benzo(g,h,i)perylen - 1 - - zde
92 100-42-5 styren 100 - - 10 000 zde
93 50-00-0 formaldehyd 50 - - 10 000 zde


Vysvětlivky:
A = ohlašovací práh pro emise do ovzduší
B = ohlašovací práh pro emise do vody a pro přenosy do vody
C = ohlašovací práh pro emise do půdy
D = ohlašovací práh pro přenosy v odpadech