Legislativa - toxické látky

  • Vyhláška, kterou se stanoví maximální přípustné limity reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách  č.381/2007 Sb. ve znění následujících předpisů 272/2008 Sb. a 387/2008 Sb.
  • Zákon o chemických látkách a přípravcích, kterým se stanoví práva a povinnosti při výrobě, klasifikaci, zkoušení nebezpečných vlastností, balení a označování, uvádění na trh, používání  a dovozu a vývozu chemických látek č. 356/2003 Sb. ve znění 345/2005 Sb., 371/2008 Sb.
  • Zákon o rostlinolékařské péči 326/2004 Sb. s prováděcí vyhláškou  329/2004 Sb. o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
  • Seznamy látek, jejichž uvádění na trh je omezeno – vyhlášky č. 221/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů 540/2006 Sb., 135/2007 Sb.
  • Rizikové prvky v půdách, které náleží do zemědělského půdního fondu vyhláška 13/1994 Sb.