Lokality o které se staráme

Největší pozornost Týmu Bořena je zaměřena na ohroženou květenu vyskytující se na tzv. bílých stráních a mokřadních lukách.

Bílé stráněBílé stráně jsou poměrně nenápadným, ale důležitým fenoménem v celé jižní části Českého středohoří a na ni navazujících oblastech (v Poohří či Polomených horách). Jedna z jejich nejvýznamnějších lokalit na návrší Bělák zanikla díky zasypání radovesického údolí výsypkou Dolů Bílina (dříve Velkolomu Maxim Gorkij). Tým Bořena z této bílé stráně přestěhoval ty nejcennější rostlinné druhy na tři náhradní lokality. Bez důslednější ochrany však mohou i ony zaniknout.

Trupelník - bílá stráň

Na svazích vrchu ve vrcholových partiích z třetihorních sopečných hornin a z diatomitu (třetihorní jezerní usazeniny) a na svazích pak z křídových hornin se v odlučné oblasti nejspíše pleistocénního sesuvu vyvinula bílá stráň s nepočetnou autochtonní populací hlaváčku jarního.

trupelTým Bořena sem přestěhoval z Běláku len žlutý, hvězdnici chlumní, plamének přímý, bělozářku větevnatou, sasanku lesní a hadí mord španělský. Poslední ze jmenovaných rostlin se tu nejspíše neuchytila. Ostatní se postupně začaly rozmnožovat i mimo původně přestěhované trsy.

Ze všech bílých strání vybraných jako náhradní lokality pro ohrožené druhy rostlin přestěhovaných zpod Běláku je tato nejrozsáhlejší a nejnadějnější pro jejich přežití. Vrch Trupelník se stal roku 2001 maloplošným chráněným územím. Díky tomu je zajištěna důsledná péče o toto území.

Kaňkov - bílá stráň

Bílá stráň vznikla na příkrém svahu vybudovaném postupným zařezáváním řeky Bíliny za spolupůsobení antropogenních faktorů (pastva dobytka a zářez cesty) naproti hoře Bořeň. Na tuto lokalitu Tým Bořena přestěhoval především len žlutý a hvězdnici chlumní.

Bílá stráň pod Lipskou horou

Pod Lipskou horou pravděpodobně na svahu vzniklém na geologickém zlomu a zvýrazněném umístěním cesty se vyvinula bílá stráň. Na tuto stráň jsme přestěhovali z Běláku plamének přímý, len žlutý, hvězdnici chlumní, sasanku lesní a hadí mord španělský. V září 2010 jsme zde nalezli kvetoucí hořečku brvitou .

Lokalita kromě polohy v chráněné krajinné oblasti nepožívá žádné jiné zvláštní ochrany podle zákona o ochraně přírody a krajiny. Lokalitu Bílá stráň pod Lipskou horou se nám podařilo získat do dlouhodobého nájmu a tím ji zajistit potřebnou péči prostřednictvím pozemkového spolku Týmu Bořena.