Významné a památné stromy středních Čech a Prahy

Tato interaktivní mapa obsahuje výběr památných stromůi některých dalších významných stromů, které dosud nebyly prohlášeny památnými. Z prostorových důvodů nebylo možné do mapy zanést všechny významné a památné stromy na území Prahy a Středočeského kraje. Snad proto nebudete zklamáni, když v mapě právě váš oblíbený strom nenajdete.

Zobrazit mapu »

 

Máte zájem o tuto mapu v tištěné podobě? Objednejte si ji!

Kolik památných stromů máme

Na našem území roste téměř 25 tisíc památných stromů chráněných jednotlivě, ve skupinách nebo stromořadích (5342 objektů podle Ústředního seznamu ochrany přírody v květnu 2009). Ve Středočeském kraji je jich evidováno 4 611 (767 chráněných samostatně, ostatní ve skupinách nebo v některé ze 40 památných alejí). V Praze roste 183 památných stromů (79 jednotlivě, 5 alejí).

Celkem je ve Středních Čechách a Praze 1191 objektů ochrany. Vzhledem k mimořádné geografické poloze Středočeského kraje, jeho rozloze a bohaté historii je i počet památných stromů nejvyšší ze všech krajů v ČR. Mapa obsahuje 666 položek vybraných tak, aby byla zastoupena dle druhu, umístění i významu co nejpestřejší škála památných a významných stromů.

Vydejte se na výlet po památných stromech

Některé stromy vybrané do této mapy jsou krásné svým tvarem, jiné se dožily téměř neuvěřitelného věku, další rostou na zajímavých místech úzce spjatých s naší historií nebo reprezentují zajímavý a jen řídce se vyskytující druh. I krajinné dominanty a staletí velikáni podléhají chorobám, vichřicím i jiným přírodním katastrofám, nebo i zásahům hloupých lidí, proto je možné, že také místo některých stromů v mapě uvedených už na místě najdete jen nevýznamný pařez. Čím více času uplyne mezi přípravou této mapy a vaším výletem, tím větší změny v krajině možná zaznamenáte.

Nejen velké a prastaré stromy je třeba chránit a pečovat o ně. I dnes stoletý strom mohl být kdysi stromkem vyrostlým z náletu někde na mezi. Zvlášť dnes, v době silného znečištění životního prostředí, rozpínání měst a ukusování volné krajiny další výstavbou, stoupá význam a důležitost každého stromu a každé zelené plochy.

Přejeme vám hezké počasí na vašich výpravách za zajímavými, velkými a krásnými stromy.

 

Na tvorbě mapy se podíleli

Zpracování mapy: Jan Michálek, Jakub Esterka, Martin Skalský

Odborná spolupráce: Bohumil Reš

Grafická úprava: Anna Frajtová, www.designbox.cz

Fotografie: Pavel Kyzlík, Česká lesnická společnost

V mapě byl použit výběr z dat Agentury ochrany přírody a krajiny ČR

Poskytnutí mapového podkladu a výroba tištěné verze: Kartografie Praha, a. s.