Mapa zatížení pražských budov toxickými látkami

V roce 2017 a 2018 provedla Arnika průzkum znečištění prachu z vnitřního prostředí pražských budov. Nejprve jsme odebrali 52 vzorků prachu z domácností a veřejných budov na analýzy těžkých kovů, o rok později jsmě měřili zpomalovače hoření v 15 budovách a domácnostech.

Mapa zatížení pražských budov - koncentrace těžkých kovů (žlutě) a zpomalovačů hoření (červeně) v prachu v mg/kg

 

Vysvětlivky

Zpomalovače hoření:

PBDEs = polybromované difenylétery

HBCD = hexabromocyklododekan

nBFRs = nové bromované zpomalovače hoření

TBBPA = tetrabrombisfenol A

OPFRs = organofosfátové zpomalovače hoření