Nafukovací hračka – papoušek


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Thi Quynh Truong, Husovo nám. 256, 270 01 Kněževes
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylhexyl)ftalátu (DEHP) v hračkách spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje DEHP v množství 10,5 % hmot. v těle hračky a 13,2 % hmot. v nafukovacím ventilu. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-nafukovaci-hracka-papousekitem-noah18656_8406_880_1.html

Datum upozornění: 07.11.2013Arnika v zahraničí