en ru

Natura 2000 v ČR

Evropa je rozdělena do několika tzv. biogeografických oblastí a Česká republika spadá do dvou z nich: Panonské a Kontinentální. Pro každou oblast bylo zpracováno mapování celého území a na jeho základě vznikl odborný návrh lokalit. Ten posoudila Evropská komise a v obou případech doporučila návrh Natury 2000 ještě doplnit. Doplněný seznam vyhlásila česká vláda na konci roku 2009. Koalice NNO pro Naturu 2000 jej však stále ještě považuje za nedostatečný a usiluje o jeho doplnění.


Ptačí oblasti jsou v české republice už vyhlášeny. V současné chvíli pokrývá Natura 2000 více než 13 procent plochy České republiky.

Zde najdete podrobná data o Natuře 2000 v České republice a jednotlivých krajích.

Co znamená „naturový druh“?

Druh živočicha či rostliny, který je speciálně chráněn a monitorován v rámci Natury 2000.

V rámci Natury 2000 jsou chráněny také druhy pravidelně hnízdících stálých ptáků  a pravidelně hnízdících stěhovavých ptáků.

Co je Natura 2000?

natura2000Natura 2000 je celoevropská soustava chráněných území, jejímž cílem je chránit necennější přírodní bohatství Evropy. Každý stát Evropské unie má povinnost vyhlásit lokality, v kterých budou chráněny nejen rostliny a živočichové, ale i jejich přirozená stanoviště. Natura 2000 je vyhlašována podle dvou směrnic (zákonných předpisů): o ochraně volně žijících ptáků a směrnice o ochraně volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovištích. Podle směrnice o ptácích musí být pro vybrané druhy ptáků vyhlašovány tzv. „ptačí oblasti“ (PO, anglická zkratka SPA - Special Protection Areas). Podle směrnice o stanovištích musí být vyhlašovány zvláštní chráněná území, tzv. evropsky významné lokality (EVL, anglická zkratka SCI - Sites of Community Importace) pro vybraná přírodní stanoviště, rostliny a ostatní druhy živočichů. Ptačí oblasti a evropsky významné lokality tvoří dohromady soustavu Natura 2000.

Cílem NATURY 2000 je zachovat biologickou rozmanitost a zároveň chránit nejvzácnější a nejvíce ohrožené druhy volně žijících živočichů, planě rostoucích rostlin a přírodních stanovišť v Evropské unii.

Pro území Natury 2000 nejsou stanoveny žádná obecná omezení nebo zákazy, a v mnoha případech neznamená zařazení území do této soustavy žádné změny způsobu hospodaření a využívání území. Protože v rámci soustavy NATURA 2000 jsou chráněny také stanoviště a druhy, které v naší přírodě jsou přítomny jen díky lidské činnosti, není cílem v těchto chráněných územích zcela vyloučit vliv člověka. Naopak, vhodný management těchto lokalit je nutný pro jejich udržení. Zakázány jsou jen takové činnosti, které mají negativní vliv.

V některých územích může být nezbytné usměrnit hospodaření tak, aby vyhovovalo cíli - zachování cenných druhů nebo stanovišť. Pokud však je nutné některé činnosti omezit nebo dělat něco navíc, je možné získat finanční náhrady, které jsou spolufinancovány z fondů EU a státního rozpočtu.

Zařazení území do soustavy Natura 2000 nejen otevírá cestu k fondům EU, ale znamená především ocenění přírodních hodnot a vyjádření zájmu Evropské Unie o jejich ochranu. Jistě také zvýší jejich turistickou atraktivitu.

 

louka
Evropsky významná lokalita Jilešovice-Děhylov (foto: Vendula Kubačáková)

Koalice pro Naturu

Neformální sdružení pod názvem Koalice nevládních organizací pro Naturu 2000  působí v České republice již od roku 2003. V současnosti Koalici představuje 19 aktivních NNO. Sdružení Arnika je jedním ze zakládajících členů. Členské organizace v rámci svých možností spolupracují v otázkách problematiky týkající se Natury 2000.

Od počátku se Koalice ve spolupráci s vědeckou a odbornou veřejností věnovala zejména hodnocení dostatečnosti národního seznamu evropsky významných lokalit (EVL) a ptačích oblastí z hlediska potřeb ochrany druhů a typů přírodních stanovišť, zástupci Koalice vytvořili tzv. stínový seznam a oponovali národní seznam EVL na obou biogeografických seminářích.

Po doplnění národního seznamu českou vládou Koalice provedla analýzu nového seznamu a opět shledala jeho nedostatečnost. Informovala v tomto smyslu Evropskou komisi. Otevřela se tak možnost dalšího doplnění národního seznamu EVL zejména o lokality, vyřazené v rozporu se směrnicí z ekonomických a politických důvodů.

Pozornost Koalice se zároveň obrací k otázkám péče o lokality, sledování stavu chráněných stanovišť a druhů, prosazování potřebného managementu a omezení negativních vlivů lidské činnosti.

Ptačí oblasti jsou v České republice už vyhlášeny v uspokojivém rozsahu, vyjma ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolzí, kde nebylo do ochrany zahrnuto území plánované průmyslové zóny Dolní Lutyně. V současné chvíli pokrývá Natura 2000 více než 13 procent plochy České republiky.

Zde najdete podrobná data o Natuře 2000 v České republice.