Články

Rizikové látky znečišťující vody

 
Rtuť

je toxický těžký kov. Nejnebezpečnější pro lidský organismus jsou organické sloučeniny rtuti, především dimethylrtuť. Těla rostlin a zvířat ji nedokážou rozložit ani vyloučit. Rtuť se v jejich tkáních hromadí. S potravou, například kontaminovanými rybami, se dostává i do lidského těla. 

Rtuť negativně působí především na nervovou soustavu člověka a živočichů. Dokáže prostupovat mozkovou tkání a placentou. Nejnebezpečnější je pro těhotné ženy a pro vyvíjející se těla malých dětí.

Do vody přichází z průmyslových provozů. U nás je to například Spolana Neratovice nebo Spolchemie v Ústí nad Labem. Rtuť je v nich využívána při výrobě chloru.

Dalším významným zdrojem rtuti v odpadních vodách jsou zubní ordinace. V jedné ordinaci vznikne za rok až 1 kg rtuťového odpadu. Sice jsou již povinně vybaveny odlučovači rtuti, jejich účinnost je ale jen 80 – 85%. Odhaduje se, že jenom v Brně se tak do vody dostává přes 30 kg rtuti ročně.

Pesticidy

se používají na ošetření rostlin proti hmyzu, plísním nebo bakteriím. Mohou způsobovat rakovinu, poškodit hormonální a nervový systém. Zbytky některých pesticidů často přetrvávají dlouhodobě v půdě, začleňují se do potravních řetězců a hromadí se v mnohých organismech. Do vodního prostředí se nejčastěji dostávají splachy z polí. Nebezpečí pro vody znamenají i místa, která se již  jako zemědělské sklady nevyužívají.

Zpomalovače hoření

jsou látky, které brání šíření ohně. Bývají obsaženy v elektronických a elektrických přístrojích, izolacích, nábytku, textilu, kobercích a matracích. Jejich používání je v Evropské unii již zakázáno. Ve vodním prostředí jsou však přítomny stále.
Pro naše zdraví jsou rizikové především tzv. bromované zpomalovače hoření. Tyto látky mohou narušovat funkci hormonů, vývoj mozku, ovlivnit vznik rakoviny, narušit správnou funkci štítné žlázy.

Perfluoroktansulfonan (PFOS)

může negativně působit na játra, ve vyšších koncentracích na tvorbu hormonů a způsobit vývojové poruchy.PFOS a příbuzné chemické látky se v zemích EU využívaly v náplních do pěnových hasicích přístrojů, jako přísady do koberců, v čisticích prostředcích pro domácnosti i průmysl, v papírenství a obalech, v pesticidech, na nepřilnavé povrchy kuchyňských pánví, v čalounění, textilu a v kožedělném průmyslu. V České republice se sice PFOS nevyrábí, ale dostávají se k nám výrobky s obsahem těchto látek a je pravděpodobné, že čeští výrobci jej pro svoji výrobu dovážejí. Mezi toky nejvíce zatížené touto látkou patří řeky Bílina a Labe.

Hexachlorbenzen (HCB)

při dlouhodobém působení je HCB nebezpečný jak pro lidi, tak pro zvířata. Poškozuje především játra a ledviny, působí negativně na činnost štítné žlázy. Tato látka se dobře ukládá v tukových tkáních. Vzniká jako vedlejší produkt například při výrobě PVC, spalování odpadů, hutnictví nebo v chemickém průmyslu. Mezi nejvíce znečištěné řeky touto látkou patří v ČR Bílina a také Labe. Zdrojem tohoto znečištění je chemický závod Spolchemie v Ústí nad Labem.

 

Studie:

pdf "Integrovaný registr znečišťování a ochrana vod"

pdf "Znečištění vodních toků perzistentními organickými polutanty ve vybraných zájmových oblastech"

pdf "Výskyt polychlorovaných bifenylů, dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků v říčních sedimentech Labe, Bíliny a Klíšského potoka v okolí Ústí nad Labem"

pdf „Výskyt perfluorovaných a bromovaných sloučenin ve vzorcích ryb a sedimentů z vybraných lokalit České republiky“ 1.57 Mb .

 

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

1loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

voda2

Banner-stika

Sledujte nás: