Nebušický potok

29.7.2017 - PRAHA
Nebušický potok je celkově zachovalý a díky prostředí, ve kterém teče, jež je silně přírodního charakteru, má velký potenciál stát se silným krajinotvorným prvkem. Tomu by pomohla jeho přírodě blízká revitalizace, které brání především majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých se potok nachází. 

Nebušický potok prameni v Nebušicích v místech staré vodárny. Pramen zásobil pitnou vodou celé Nebušice od roku 1923. Bohužel je dnes voda mikrobiálně kontaminovaná. Na místě je stále tzv. Píšova studánka a celé místo je postupně revitalizováno místními občany. Na návsi pak Nebušický potok napájí Nebušický rybník, který sloužil jako protipožární nádrž a v současnosti je po opravě určen jako stanoviště pro rostliny a živočichy, tomu napomáhá status rybníka, který není veden jako chovný rybník pro ryby.

Nebušický potok dále pokračuje Nebušicemi, kde je jeho koryto zahloubené, dosti narovnané a vyskládané kameny. Okolí potoka je zarostlé nálety a kopřivami, což svědčí o významné ruderalizaci. V těchto místech je zcela zřejmý nadbytek živin, který je sem splachován například z okolních polí, ale i pozemků trvale obývaných lidmi.

Nebušický potok dále protéká lesem Hláskem, což je poměrně dobře zachovaný listnatý les, který je dále péčí posouván blíže k přírodnějšímu charakteru. Nebušický potok zde kvůli propustnému podloží (písek, břidlice, opuka) neteče většinu roku na povrchu, ale v podzemí, kde zásobuje vodou širokou oblast.

Nebušický potok dále napájí retenční nádrž Nebušice, která byla vystavěna především k čištění vod. V současnosti tuto funkci již nemá a je určena k zachytávání vody a jako přírodní stanoviště. Bohužel je stále značně eutrofizovaná (obohacená živinami) až znečištěná.

Z nádrže Nebušice teče Nebušický potok volnější krajinou, kde je minimum staveb spíše sezónního charakteru. Koryto je ale stále regulováno, což se projevuje různými typy eroze a sedimentace materiálů. Poslední úsek teče Nebušický potok již volně lesem ve značné blízkosti potoka Šáreckého, do kterého se vlévá pod Jenerálkou.

Vytvořeno za finanční podpory Ministerstva životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

MZP logo RGB v2

Banner-stika

Sledujte nás: