en ru

Nejlepší dostupné techniky

Co je to BAT?

Pojem „nejlepší dostupné techniky“, s nímž operuje proces integrovaného povolování, je překladem anglického termínu Best Available Techniques (BAT). Nejlepší dostupná technika má odpovídat nejúčinnější existující technologii v nejpokročilejším stadiu jejího vývoje při optimálním způsobu provozování, který zajistí nejmenší možné negativní vlivy na životní prostředí. Jde tedy o kombinaci zavádění nejmodernějších technologií a přísné kontroly jejich ekologických dopadů.

 

Pokud při provozu konkrétní průmyslové technologie není možné zcela vyloučit negativní vliv na lidské zdraví a životní prostředí, musí nejlepší dostupná technika vést alespoň ke snížení škodlivých emisí a dalších vlivů na minimum.

 

Jednotlivé části pojmu „nejlepší dostupná technika“ definuje § 2 písm. f) zákona o integrované prevenci. Prakticky vůbec se neliší od definice ve směrnici o IPPC a říká:

 • technikami se rozumí jak použitá technologie, tak způsob, jakým je zařízení navrženo, vybudováno, provozováno, udržováno a vyřazováno z provozu,

 • dostupnými se rozumí techniky vyvinuté v měřítku umožňujícím zavedení

v příslušném průmyslovém odvětví za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, pokud jsou provozovateli za rozumných podmínek dostupné bez ohledu na to, zda jsou používány nebo vyráběny v České republice,

 • nejlepšími se rozumí nejúčinnější technika z hlediska dosažení vysoké úrovně ochrany životního prostředí jako celku.

 

Při posuzování nejlepší dostupné techniky se přihlíží k hlediskům uvedeným v příloze č. 3 k zákonu o integrované prevenci.

 

Jak už bylo řečeno, zavádění nejlepších dostupných technik je hlavním cílem integrovaného povolování. Nejdůležitější součástí celého procesu je proto srovnávání konkrétní navržené technologie a výrobních postupů s nejlepšími dostupnými technikami, a to zejména v oblasti účinnosti a emisí škodlivých látek do prostředí. V dlouhodobé perspektivě má procedura IPPC přimět podniky k neustálým inovacím a modernizacím, které jednak zvyšují konkurenceschopnost evropských firem, jednak přispívají k ochraně zdraví obyvatel a životního prostředí.

 

Na zavádění nejlepších dostupných technik mohou podniky žádat o státní dotace; v České republice takovou podporu nabízí Státní fond životního prostředí.

 

Co to je BREF a k čemu slouží?

Dalším novým pojmem, s nímž operuje proces integrovaného povolování, je BREF. Tato zkratka pochází z anglického výrazu BAT Reference Document. V zákonu o integrované prevenci o nich pojednává § 27.

 

BREFy jsou obsáhlé dokumenty čítající zpravidla stovky stran, které shrnují informace o nejlepších dostupných technikách pro jednotlivé typy technologií. Jsou postupně vydávány pro konkrétní odvětví průmyslu a zemědělství. V České republice je za systém výměny informací o referenčních dokumentech BREF odpovědné primárně Ministerstvo průmyslu a obchodu. BREFy by měly sloužit jako podklad při rozhodování krajských úřadů a Ministerstva životního prostředí o tom, zda příslušná technologie a způsob jejího provozování odpovídá požadavkům zákona o integrované prevenci znečišťování životního prostředí.

 

Na informačním webu IPPC provozovaném Ministerstvem průmyslu (http://www.ippc.cz) je vyvěšen seznam technických pracovních skupin ustavených k referenčním dokumentům BREF v České republice. Ke konci roku 2007 bylo těchto skupin třicet (např. cement a vápno, papírenství, rafinérie apod.) a pracovalo v nich na čtyři sta lidí. Tyto skupiny připravují podklady a návrhy pro příslušnou evropskou pracovní skupinu (fungující na úrovni EU).

 

Problémem je složení technických pracovních skupin, neboť jejich členy jsou pouze zástupci jednotlivých průmyslových podniků a výrobců, případně zainteresovaných ministerstev. Občanská sdružení zabývající se životním prostředím své zástupce v pracovních skupinách nemají. Často pak dochází k situacím, kdy pracovní skupiny doporučují technologie s negativními dopady na životní prostředí, protože pro firmy to je ekonomicky výhodné.

 

Kde je seznam BREFŮ, kdo je vydává?

Evropská unie zřídila ve španělské Seville Evropskou kancelář integrované prevence znečištění – European IPPC Bureau, která provádí technickou  a koordinační práci. Kancelář zároveň slouží jako sekretariát systému výměny informací.

 

Překlady jednotlivých dokumentů BREF do českého jazyka jsou dostupné na informačním webu IPPC.

 

Vrcholným evropským koordinačním orgánem pro oblast nejlepších dostupných technik je Fórum pro výměnu informací (International Exchange Forum – IEF). Členy fóra jsou experti jednotlivých členských států, zástupci Evropské komise, experti přistupujících států, zástupci evropských organizací sdružující provozovatele zařízení spadajících do integrovaného povolování a nevládní organizace. Fórum schvaluje dokumenty BREF.

 

Na přípravě jednotlivých BFEFů pracují evropské technické pracovní skupiny, zaměřené na konkrétní oblasti průmyslu. Příprava dokumentů má stanovenou několikastupňovou proceduru. Podklady pro evropské skupiny připravují podobné skupiny fungující v jednotlivých státech.

 

Jak se vyhodnotí BAT, pro kterou není BREF?

Pro některé technologie a technické postupy nejsou vytvořeny referenční dokumenty popisující nejlepší dostupné techniky. Platí to například pro složitou technologii ukládání tekutých odpadů do podzemních prostor, kde následně ztuhnou. Takový případ popisujeme v případové studii o vydávání integrovaného povolení pro ukládání odpadů v Dole Jan Šverma. Neexistence dokumentu BREF se ale týká celé řady dalších činností.

 

Pokud úřad posuzuje zařízení, pro které není zpracován BREF, musí hodnotit míru naplnění následujících kritérií stanovených zákonem:

 • Použití nízkoodpadové technologie.

 • Použití látek méně nebezpečných.

 • Podpora zhodnocování a recyklace látek, které vznikají nebo se používají v technologickém procesu, případně zhodnocování a recyklace odpadu.

 • Srovnatelné procesy, zařízení či provozní metody, které již byly úspěšně vyzkoušeny v průmyslovém měřítku.

 • Technický pokrok a změny vědeckých poznatků a jejich interpretace.

 • Charakter, účinky a množství příslušných emisí.

 • Datum uvedení nových nebo existujících zařízení do provozu.

 • Doba potřebná k zavedení nejlepší dostupné techniky.

 • Spotřeba a druh surovin (včetně vody) používaných v technologickém procesu a jejich energetická účinnost.

 • Požadavek prevence nebo omezení celkových dopadů emisí na životní prostředí a rizik s nimi spojených na minimum.

 • Požadavek prevence havárií a minimalizace jejich následků pro životní prostředí.

 • Informace o stavu a vývoji BAT a jejich monitorování zveřejňované Evropskou komisí nebo mezinárodními organizacemi.

 

Je zřejmé, že posouzení uvedených kritérií závisí do značné míry na postoji konkrétních odborníků a úředníků a na některé otázky může existovat více různých názorů. To je jedním z důvodů, proč je účast veřejnosti při vydávání integrovaného povolení velmi důležitá.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu