Německo: Dioxiny kontaminované krmivo a potraviny (2010)

Na konci roku 2010 zahýbal Německem a dalšími zeměmi Evropské unie „dioxinový skandál“ týkající se kontaminovaného krmiva drůbeže, prasat a skotu. Do průmyslových krmiv zvířat byla přidávána toxická směs krmných tuků vyráběných z mastných kyselin - vedlejšího produktu výroby bionafty. Směsná krmiva byla využita pro krmení nosnic, skotu a prasat v 11 spolkových zemích Německa na cca 4700 farmách (zdroj: eAgri).  Nadlimitní koncentrace dioxinů byly nalezeny v mase nosnic, vepřovém mase i vejcích. Z německého trhu musela být stažena toxická vejce, v jednom z chovů bylo utraceno 8 tisíc nosnic (eAgri).

 (Pokud není uvedeno jinak, zdrojem informací je „Dioxins in feed fats from the Federal State of Schleswig Holstein, report by Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection of 13 January 2011”)

Kontaminace krmiva a zvířat

Výsledky laboratorních analýz ukázaly, že dvacetišestitunová zásilka mastných kyselin z 11. listopadu 2010 obsahovala 123 nanogramů dioxinů (WHO - PCDD/F -TEQ/kg*). Tato zásilka byla zapracována do 526 tun krmných tuků a distribuována mezi 9 různých výrobců krmiv. V krmivu kontaminovaném těmito tuky bylo odhaleno 36 nanogramů dioxinů. To bylo rozprodáno mezi 25 výrobců krmiv v německé spolkové republice (SRN). Dle předpokladu bylo v období mezi 12. listopadem a 23. prosincem 2010 zapracováno 2256 tun toxického krmného tuku do směsného krmiva pro drůbež, skot, prasata a králíky, které tak často snadno překročilo platný limit pro směsné krmivo - 0.75 nanogramu dioxinů (PCDD/F WHO-TEQ) na kilogram.  

Jeden z německých výrobců krmiva odhalil 24. listopadu při vlastním kontrolním testu zvýšenou hladinu dioxinů (1.56 nanogramu PCDD/F – WHO TEQ/kg) a informoval spolkovou Kancelář pro ochranu spotřebitele a bezpečnost potravin Dolního Saska. Farmy, kterým bylo krmivo touto společností prodáno, byly uzavřeny. Další vzorkování následovalo u pětadvaceti zasažených výrobců směsných krmiv, kde se koncentrace dioxinů pohybovala mezi 0.039 (+/- 0.008) a 0.41 (+/- 0.12) nanogramy PCDD/F WHO-TEQ/kg. Několik stovek farem napříč spolkovými republikami Německa bylo uzavřeno na základě principu předběžné opatrnosti. U těchto farem bylo vykalkulováno, jaký existuje risk kontaminace a rozhodnuto, zda musí zůstatek statek uzavřen až do analytické zkoušky (vzorkování nebo laboratorní testy vzorků odebraných ze zvířat nebo potravinových produktů).

Kontaminované krmivo za hranicemi Německa: Dánsko a Francie

Krmivo pro slepice podezřelé z kontaminace dioxiny bylo exportováno do Dánska a Francie. Obsah dioxinů v krmivu byl vypočítán na základě změřené koncentrace dioxinů v použitých krmných tucích. Dle výpočtu měla zásilka do Francie obsahovat 0.026 nanogramů a 0.096 nanogramů dioxinů (PCDD/F WHO -TEQ/kg) (nepřekročila limit). Zásilka do Dánska ve dvou případech překročila limit, obsahovala 2.53 nanogramů a 2.65 nanogramů dioxinů (PCDD/F WHO -TEQ/kg).

Kontaminace potravin

Testy vajíček a vaječných produktů ukázaly v několika případech až čtyřnásobně vyšší koncentraci dioxinů než je platný limit (3 piktogramy na gram tuku). Vajíčka obsahovala mezi 3 a 8.7 piktogramy dioxinu na gram tuku (WHO-PCDD/ F-TEQ). Celkem 23 (28%) z 60 testovaných kuřecích vajec neprošlo testem.

Oficiální analýzy masa vybitých slepic ukázaly více než dvounásobné překročení limitu dioxinů. Maso obsahovalo 4.99 piktogramu dioxinů na gram při limitu 2 piktogramy na gram (WHO-PCDD/ F-TEQ). Toto maso se nedostalo na trh.  Dvě z analýz masa vybitých prasat ukázaly na překročení platného limitu, určily koncentraci 1.51 piktogramu na gram a 1.07 piktogramu na gram (platný limit 1.07 piktogram na gram WHO-PCDD/ F-TEQ). Analýzy hovězího a krůtího masa a kravského mléka se udržely pod limitem 2.0 piktogramy na gram pro krůtí maso a 3.0 piktogramy na gram pro hovězí maso a kravské mléko.

Kontaminované potraviny za hranicemi Německa: Nizozemí a Velká Británie

Z německého Saska-Anhaltska bylo exportováno 135 tisíc vajec třídy B pocházejících z chovů slepic krmených kontaminovaným krmivem do Nizozemí, část zásilky měla být dle eAgri odeslána do Velké Británie. Vepřové maso z kontaminovaných chovů se dostalo do Čech a Polska, neobsahovalo však nadlimitní koncentrace dioxinů, proto bylo vráceno na trh.

Vývoj dioxinové aféry v České republice

Zdroj: české sdělovací prostředky

Po oznámení uzavření tisíce zemědělských podniků a vybití několika tisíců slepic zahajuje česká Státní zemědělská a potravinářská inspekce preventivní průzkum v českých obchodech. Ministr zemědělství po několika dnech oznamuje, že nebyly na českém trhu objeveny žádné kontaminované potraviny a že není potřeba uzavírat hranice před dovozem z Německa. Souběžně média zprostředkovávají zjištění o mnohonásobném překročení limitu dioxinů v krmivu, které bylo vyvezeno do Dánska, i vejcích slepic, které byly vyvezeny do Nizozemí. Dále média prezentují nález dioxinů v německém vepřovém mase a fakt, že bylo maso z kontaminovaných chovů prodáno do Česka a Polska. Národní kontaktní místo Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) získalo informaci o importu potravin z kontaminovaných chovů až po opakované urgenci a zveřejnění médii. Ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce proto zasílá stížnost Evropské komisi. Podezřelé maso bylo z trhů staženo, analyzováno, a se zjištěním, že vzorek neobsahuje nadlimitní koncentrace dioxinu, znovu uvolněno na trh. Prezident Agrární komory a ředitel Svazu chovatelů prasat v Čechách a na Moravě veřejně kritizují mediální postup českých úřadů a těžkopádnost evropského Systému rychlého varování - RASFF. Ještě po čtrnácti dnech propuknutí kauzy nebylo zřejmé, kam bylo kontaminovaného krmivo distribuováno a zda byl a do jaké míry český trh zasažen dioxiny kontaminovanými potravinami.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*WHO TEQ/kg – toxický ekvivalent vztažený ke kilogramu tělesné hmotnosti. Sedmdesát kilo vážící člověk by podle WHO za den neměl přijmout více jak 70 - 280 pg TEQ dioxinů a dioxinům podobných látek.