Jak probíhá proces EIA?

Proces EIA má tyto fáze:

Oznámení - Ten, kdo hodlá záměr provést (zpravidla investor) předkládá oznámení záměru příslušnému úřadu – krajskému úřadu či Ministerstvu životního prostředí (dle rozsahu záměru). Úřad je povinen informaci o tom zveřejnit na své úřední desce, kde se postupně vyvěšují i další dokumenty související s procesem EIA. Oznámení se také objeví v informačním systému EIA.

Zjišťovací řízení - Úřad posuzuje, zda záměr bude dále podléhat procesu EIA či nikoliv. V kladném případě následují další fáze. V této fázi procesu EIA je možné se do něj zapojit a doručit příslušnému úřadu své vyjádření k záměru.

Dokumentace - Investor si nechá autorizovanou osobou zpracovat dokumentaci, ve které jsou hodnoceny vlivy záměru na jednotlivé složky životního prostředí v daném místě.

Posudek - Úřad nechá nezávislou autorizovanou osobu zpracovat posudek dodané dokumentace a všech podaných připomínek k dokumentaci. Posudek stejně jako informace o veřejném projednání musí být zveřejněna na úřední desce a to nejméně 5 dní před jeho konáním.

Veřejné projednání - Veřejná schůzce, na které má široká veřejnost šanci se k záměru vyjádřit a uplatnit případně své výtky.

Závazné stanovisko - Závazné stanovisko vydává příslušný úřad a je podkladem pro navazující řízení (zpravidla stavební či územní).

Procesu EIA se mnohem podrobněji věnuje organizace Frank Bold. Na jejich stránkách najdete i vzorové vyjádření.

Jak se dozvím o procesu EIA?

Jednotlivé fáze k procesu jsou oznamovány na úřední desce krajského úřadu a také v informačním systému EIA. Více o tomto tématu se dozvíte na stránkách organizace Fank Bold.

Mohu proces EIA ovlivnit?

V zákonem daných lhůtách může každý zasílat svá vyjádření v jednotlivých fázích procesu EIA. Tato vyjádření mohou ovlivnit závazné stanovisko. Své vyjádření k oznámení, dokumentaci či posudku může podat jednotlivec nebo spolek v zákonem stanovených lhůtách (do 20ti dnů od vydání oznámení, do 30 ti dnů od zveřejnění dokumentace či posudku). Tyto lhůty vycházejí ze zákona 100/2001 Sb. Vyjádření je potřeba podat písemně či elektronicky na odbor životního prostředí příslušného krajského úřadu. Stanovisko EIA lze napadnout v tzv. navazujících řízeních. Pro více informací navštivte stránky organiza Frank Bold, která se tomuto tématu věnuje podrobněji.

Které záměry musí projít procesem EIA?

Proces EIA je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.). V příloze tohoto zákona (Kategorie I) jsou definovány záměry, které vždy musí projít tímto procesem. Patří sem např. stavba přehrad, letišť, dálnic, dolů a dalších. V Kategorii II téhož zákona jsou pak vyjmenovány záměry, které musí absolvovat tzv. zjišťovací řízení, v rámci kterého se rozhoduje, zda následně bude záměr posuzován v rámci procesu EIA či nikoliv. Najdeme zde například trvalé nebo dočasné odlesnění nebo zalesnění nelesního pozemku na ploše od 5 do 25 ha, různé průmyslové provozy, golfová hřiště nad 1 ha a další. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí prochází úpravami a aktualizacemi, kdy se mění například lhůty pro podání připomínek k jednotlivým fázím procesu. Doporučujeme se proto detailně seznámit s aktuální verzí zákona. Podrobněji se problematice procesu EIA věnuje organizace Frank Bold.

Co je to EIA?

EIA (Environmental Impact Assesment) je proces, v rámci kterého se posuzuje vliv záměru (stavby, technologie či činnosti) na zdraví a životní prostředí. EIA je předstupeň pro udělení stavebního povolení u projektů, které by mohly mít negativní dopad na životní prostředí. Proces EIA vede Krajský úřad nebo Ministerstvo životního prostředí. Proces EIA je v ČR upraven zákonem o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon 100/2001 Sb.). Tento zákon prochází úpravami a aktualizacemi, kdy se mění například lhůty pro podání připomínek k jednotlivým fázím procesu. Doporučujeme se proto vždy seznámit s aktuální verzí zákona. Podrobněji se problematice procesu EIA věnuje organizace Frank Bold.

Toxické látky

Prosazujeme svět bez toxického znečištění a důsledný zákaz zdraví i přírodě nebezpečných látek a odpadů

Řeky bez jedů Plasty Databáze chemických látek Globální znečištění Česko bez jedů Scan4Chem Znecistovatele.cz

Odpady

Protože nejlepší odpad je takový, který vůbec nevznikne, Arnika prosazuje prevenci vzniku odpadů a jeho recyklaci. Varujeme i před riziky spalování odpadů.

Odpadový Oskar Tipy na předcházení vzniku odpadů Kampaň Nespaluj, recykluj! Odpady v zahraničí Web Nespaluj, recykluj Web koalice Pro 3R

Praha – město pro život

Chceme, aby Praha byla příjemná pro život a dostupná všem. Soustředíme se na územní plán, který určuje, kde a co se v Praze smí stavět. Prosazujeme ochranu zeleně, informujeme obyvatele a pomáháme lidem zapojovat se do rozhodovacích procesů.

Územní plánování Město a klima Bydlení Letiště Petice Nechceme Sjezdovku Petice 30 pro Prahu Facebook Praha město pro život

Stromy

Chráníme stromy a aleje podél silnic, ve městech a obcích i ve volné krajině. Chráníme tím zdravé životní prostředí, biodiverzitu i živočichy, kteří ve stromech žijí.

Jak zachránit strom Alej roku Tour de aleje Konference a semináře Poodří žije

Řeky

Chráníme přirozený charakter vodních toků, oponujeme ničení řek ve jménu „ekologické“ vodní dopravy. Podporujeme zavádění soustavy Natura a udržení přírodní rozmanitosti.

Živé Labe

Biodiverzita

Podporujeme zavádění soustavy Natura 2000 a udržení přírodní rozmanitosti – biodiverzity – údržbou cenných lokalit v Českém Středohoří.

Chráníme staré stromy vytvářející dutiny, které jsou domovem mnoha vzácných a ohrožených živočichů, včetně páchníka hnědého v Poodří.

Natura 2000 Bořena

Účast veřejnosti

Arnika se dlouhodobě zasazuje o účast veřejnosti v územních a stavebních řízeních a další procesech, jež souvisejí s ochranou životního prostředí, i přes opakovanou snahu toto právo veřejnosti omezit.

Vy tu stavíte, my tu žijeme Měníme klima v legislativě