Občané a obec

Obce fungují jako místní samosprávy. Mají svěřenu celou řadu pravomocí, ať už zákonem o obcích (zákonem o hl. m. Praze) nebo jinými zákony. Obce vykonávají přenesenou působnost, kterou jim svěřují nejrůznější zvláštní zákony - je to kupř. činnost stavebního úřadu, úřadu ochrany ovzduší nebo ochrany životního prostředí. především ale jako samosprávy samostatně a relativně nezávisle na státu řeší věci v tzv. samostatné působnosti. Sem spadá například schvalování rozpočtu, prodej nebo nákup nemovitého majetku, schvalování některých smluv, vydávání obecně závazných vyhlášek (vlastních právních předpisů obce) nebo vyhlašování místního referenda.

Přehled činnosti obcí a krajů najdete na stránkách ministerstva vnitra, které na činnost obcí a krajů dohlíží.

Hlavním orgánem obce je zastupitelstvo, které se musí scházet alespoň 1x za 3 měsíce. Zastupitelé rozhodují o všech pdostatných záležitostech. Dalším orgánem je rada (výkonný orgán). Výuznamnou roli zastupování obce navenek plní starost. Dále v každé obci funguje obecní úřad, který plní úkoly podle toho, zda jde o obec tzv. jedničkovou, dvojkovou, nebo trojkovou - nejvyětší obce (trojkové) plní prostřednictvím svých úřadů také nejvíce úkolů, a to i pro obce menší, které například nemají své vlastní stavební úřady.

 

Občané obce a účast na zasedání zastupitelů

Občané obce (ti, kterým je více než 18 let a v obci mají trvalý pobyt) mají řadu oprávnění. Především ae ale mohou účastnit zasedání obecního zastupitelstva a sledovat, jak zastupitelé obce rozhodují o důležitých otázkách.Občané také mají možnost se k projednávaným věcem vyjádřit. O každém plánovaném zasedání zastupitelů musí být opbčané informováni aspoň týden předem na úřední desce (a to té, která je u obecního úřadu nebo na internetu). usnesení a záznamy z jednání zastupitelů musí být veřejně dostupná. 

Občané obce také mohou podat podnět ministerstvu vnitra, aby zkontrolovalo obecně závaznou vyhlášku nebo usnesení obce, které je problematické a mohlo by porušovat zákony. 

K činnosti obcí Ministerstvo vnitra zpracovbalo řadu doporučení a metodik. Důležité informace v nich najdou i občané. Najdete je zde.

Co pro vás může udělat například ombudsman? Podívejte se.

Podobná pravidla platí podle zákona o krajích i pro kraje a jejich občany.