Obce - praktické příklady

Obec Třanovice – zajištění vytápění obce centrální kotelnou na biomasu

Počet obyvatel: 1020                                           tranovice
Rozloha: 860 ha

Výchozí stav  
Mnoho lidí bylo zvyklých na topení uhelnými kaly, problematické byly i po domácky vyrobené kotle.

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
V obci proběhla plynofikace (1995-1997), napojeno bylo 93% obytných domů. Kvůli zvyšujícím se cenám se však plyn stal pro občany neatraktivní. Obec proto vybudovala centrální kotelnu na biomasu, která vytápí domy v obci nyní.  Kotel má výkon 350 KW, vytápěná plocha činí cca 4000 m2. Počet topných dnů: 255/topné období.  Spotřeba štěpky: 600-900 prms/topné období. Obec si zajišťuje štěpku mimo jiné likvidací klestí v lese. V roce 2002 zahájila také pěstování biomasy (šťovík) na ploše cca 5 ha. Projekt byl náročný na přípravu, zpracování a řízení, proto obec přistoupila ke zřízení vlastní společnosti o.p.s., která má vše na starost.

Obec využila tyto finanční zdroje:
• programy MMR
• programy SFŽP
• Pred vstupní fondy EU – SAPARD, PHARE, SROP
• Fondy EU – PRV, ROP, Životní prostredí
• Programy Moravskoslezského kraje

Zapojení občanů
Zastupitelé podnikli několik studijních cest, aby se seznámili s podobnými projekty v jiných obcích. Obec je velmi činná v osvětě: pořádá konference a semináře, dny otevřených dveří, vydává informační letáky a brožury. Obec umožňuje exkurze dalším zájemcům o přechod na ekologičtější vytápění v jejich obci.
Obec zajišťuje svoz separovaného odpadu v pytlích - papír, plast.

Stránky obce

Podpora výměny starých kotlů za nové ve městě Klimkovice

Počet obyvatel: 4153       komin kour                                   
Rozloha: 1423 ha

Výchozí stav
V Klimkovicích zhruba stovka domů topí uhlím či dřevem. Je zřejmé, že cca 10 % domácností si kotel ze svých prostředků vyměnit nemůže. Kdo chtěl, už přešel na plyn nebo jiný druh vytápění, který umožní automatickou regulaci a tolik nezatěžuje životní prostředí. Ti, co si zatím starý kotel ponechali, zčásti nechtějí přejít na plyn nebo elektřinu, protože mají strach ze zvyšující se ceny topného média. Pro většinu z nich je ale limitujících oněch zhruba 100 000 Kč na výměnu kotle za modernější. Ať už to jsou důchodci nebo mladé rodiny bydlící ve starším domku.

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Klimkovice se rozhodly vyjít občanům při výměně kotlů maximálně vstříc a proces pořízení nového kotle jim co nejvíce usnadnit.
Město nabízí občanům se starým kotlem:- pomoc s vypracováním žádosti o dotaci nabízenou na výměnu kotlů v rámci dotačního programu Moravskoslezského kraje  MŽP. Formuláře žádosti o dotaci město umístilo na web, na vyžádání je občanům zašle mailem nebo přiveze až domů a rovněž poradí s vyplněním.
- pomocí dobrovolníků zajištění podání žádosti v Ostravě na KÚ.
- půjčení finančních prostředků všem žadatelům ještě před samotnou realizací výměny kotle - jelikož  se dotace proplácí zpětně až dva měsíce po instalaci kotle, město Klimkovice všem úspěšným žadatelům půjčí částku ve výši dotace bezúročně předem z fondu FORM. Zároveň půjčí na dobu 5 let za velmi výhodných podmínek zbytek potřebné sumy na instalaci kotle a jeho uvedení do provozu. O půjčku je možné požádat po schválení dotace.

Už od příští zimy 2012/2013 bude město ve spolupráci s městskou policí kontrolovat nejvíce čmoudící komíny. K těm, jejichž komíny budou čmoudit a nevyužijí nabídky na výměnu kotle z dotačního programu, bude přistupováno přísněji.

stránky města

Zkušenosti se zaváděním ekologicky šetrných způsobů vytápění v obci Písečná

počet obyvatel: 887 (220 trvale obydlených rodinných domů)
rozloha: 268 ha

Výchozí stav  
V obci Písečná se nachází na 200 rodinných domů, z toho 10 domů v okrajové části obce je plynofikováno. Většina domů byla vytápěná kotly s roštovými ohništi, (černé uhlí, v menší míře dřevo). O plošnou plynofikaci obce nebyl mezi občany zájem,

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Obec zvolila podporu zavádění ekologického vytápění formou poskytování dotací a půjček občanům.
Výhody  - zatížení rozpočtu obce malé, u moderníchkotlů na biomasu se komfort topení blíží vytápění plynem, možnost kombinace podpory s dotacemi z Národních programu, SFŽP, individuální rozhodnutí občana.
Nevýhody - zařízení si pořizuje občan, cena technologie, dostupnost paliva, přechod na ekologické topení je postupný a závisí na rozhodnutí občanů.

Základní myšlenka
Obec ze svého rozpočtu uhradí fyzickým osobám 30% z pořizovací ceny kotle na pelety, tepelného čerpadla nebo solárního systému až do výše 30 000 Kč, dále poskytne bezúročnou půjčku se splatností 1 rok, příspěvek spolu s půjčkou budou činit max. 50 000 Kč. Program byl vyhlášen na období let 2003 až 2006, po dobu volebního období, a pokračoval ve volebním období 2006 – 2010 s drobnými změnami – např. podpora je poskytována i na dřevozplyňující kotle,  souhrn dotace a půjčky byl zvýšen na 60 000 Kč.

Jaké jsou podmínky?
žadatel odstraní stávající kotel na tuhá paliva, nainstaluje certifikované zařízení, které v případě kotlů na biomasu splňuje CSN EN 303-5 třídy 3, zařízení uvede do provozuuzavře Smlouvu o poskytnutí dotace, ve smlouvě se zavazuje, že umožní kontrolu zařízení, nebude vytápět dům jinou technologií s výjimkou havarijních situací (ve smlouvě jsou zahrnuty sankce za porušení).

Zapojení občanů
O záměru obce podpořit ekologické vytápění byli občané několikrát informování prostřednictvím zpravodaje, při spuštění programu i v jeho průběhu, kdy již bylo možné popsat první zkušenosti s vytápěním domů. Bezprostředně po spuštění programu proběhla v místním kulturním dome diskusní setkání s občany, za účasti zástupců firem vyrábějících kotle na pelety, současně byly v průběhu akce fyzicky předvedeny dva kotle od různých firem. Starosta obce krátce po spuštění programu nainstaloval ve svém RD kotel na pelety, občanům tak mohl technologii předvádět v provozu a sám demonstroval její účinnost, provoz, nákladovost a podobně. Obec o svém projektu opakovaně informovala v regionálním tisku. Obec v prvních pěti letech organizačně zajišťovala sdružený nákup dřevních pelet, pelety byly do obce dováženy kamionovou nákladní dopravou a při nákupu mohly být uplatňovány množstevní slevy.

Výsledky
V letech 2003 až 2010 obec podpořila 29 instalací, což je 13 % z celkového poctu trvale  obydlených domů. S podporou obce bylo instalováno 24 automatických kotlů spalujících dřevní pelety, 3 tepelná čerpadla a 2 kotle na dřevo.
Obec poskytla dotace v celkovém objemu 805 105 Kč a půjčky v celkové výši 293 230 Kč.

Stránky obce

Kněžice – energeticky soběstačná obec

 
počet obyvatel: 613
rozloha: 1953 ha

 

 

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci

Obec zajistila vhodný pozemek a rozhodla se vybudovat bioplynovou stanici a obecní výtopnu na biomasu. Tím je zajištěna elektřina do sítě a teplo do obecních budov a rodinných domů v obci.knezice_bioplyn Bioplynová stanice s jednou kogenerační jednotkou s elektrickým výkonem 330 kW je v provozu nepřetržitě a vyrábí ze zemědělských, z potravinářských a z dalších materiálů a odpadů elektřinu na prodej do elektrizační sítě a teplo pro vytápění obce. Digestát z bioplynové stanice je dále využíván jako hnojivo na pole. Celkem je vybudováno 149 předávacích stanic a toto číslo zahrnuje více jak 90 % trvale žijících obyvatel napojených na centrální systém

Kotelna na biomasu má dva kotle: na štěpku a slámu (obec si tímto chtěla zajistit možnost zvolit si v budoucnu vhodnější a ekonomičtější palivo).  

  

Finance

Projekt byl podpořen z Evropského fondu pro regionální rozvoj ERDF a ze Státního fondu životního prostředí ČR z Operačního programu Infrastruktura – Priorita 3, včetně spolufinancování ze SFŽP.

  

Zapojení občanů

Občané byli informováni o chystané bioplynové stanici a o využívané technologii. Tím byly rozptýleny obavy obyvatel z případného zápachu z bioplynové stanice. Na počátcích využívání bioplynu se objevilo pár stížností na zápach, s nabytými zkušenostmi s provozem stanice se však podařilo tento problém omezit.

 

Výsledek

Tento projekt dle výpočtů obce šetří ročně 3 153 tun uhlí - z toho 1 553 t za 2 200 MWh elektřiny ( v uhelné elektrárně), 1 600 t je roční úspora ve spotřebě uhlí v obci.


Stránky obce

Pořad "Přidej se" o bioplynových stanicích a kotelně v Kněžicích

 

 

Obecní výtopna v Hostětíně

počet obyvatel: 242
rozloha: 364 ha

 

Zvolená forma ekologizace vytápění v obci
Obecní výtopna na štěpku v obci Hostětín dodává od roku 2000 teplo do většiny domácností. Obec nejprve začala studií na využití odpadní biomasy. Poté provedla dotazníkové šetření mezi obyvateli, zda by měli zájem o připojení na tento centrální zdroj vytápění. Po nalezení vhodných zdrojů financování a  exkurzích do podobných zařízení (Kautzen, Rakousko) byl v roce 1999 zahájen společný česko-nizozemský projekt na výstavbu obecní výtopny v Hostětíně.

Financování
SENTER - Nizozemská vláda                                      tabulka_hostetin
Státní fond životního prostredí
Česká energetická agentura
obec Hostětín a občané Hostětína
Celkové náklady: 36 mil. Kč

Výsledek
Připojeno je 67 domů (83 % objektů), obec plánuje i další využití obnovitelných zdrojů v obci (slunce), důraz je kladen také na úspory elektřiny.

stránky obce