Odpadové hospodářství obce Tučín

Olomoucký kraj | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 21.2.2021
Fotogalerie obce
V obci Tučín v Olomouckém kraji žije přibližně 430 obyvatel. Díky snížení frekvence svozu směsného odpadu obci v roce 2018 významně klesla produkce směsného odpadu. Rok 2019 výsledky obce potvrdil a za tento výsledek ji byl udělen Odpadový Oskar. Gratulujeme.

Systém odpadového hospodářství

V obci se třídí papír, sklo, plasty, PET lahve, kovy, biologicky rozložitelné odpady rostlinného původu, nebezpečné odpady a objemné odpady. Sběrné nádoby určené ke sběru tříděného odpadu se nachází na několika místech v obci. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy pro všechny druhy odpadu s výjimkou PET lahví, které se třídí do plastových pytlů. Všechen tříděný odpad lze také odevzdávat na sběrném místě na obecním dvoře č. p. 9.

Směsný komunální odpad se shromažďuje do sběrných nádob, jimiž jsou typizované sběrné nádoby a odpadkové koše na veřejných prostranstvích v obci. Svoz komunálního odpadu probíhá jednou měsíčně kromě léta, během kterého dochází ke svozu každých čtrnáct dní. Ke svozu PET lahví dochází jednou za dva měsíce.

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 492,- Kč za osobu na rok. Tato částka je složena z poplatku 132,-Kč a poplatku 360,-Kč, který byl stanoven podle skutečných nákladů obce na odpadové hospodářství za minulý rok. Nárok na úlevu z poplatku ve výši 350,- Kč mají studenti, kteří celoročně pobývají mimo město na kolejích nebo v podnájmu.

Tabulka: Produkce komunálního odpadu v obci Tučín

  2016 2017 2018 2019
  (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob) (kg/ob)
papír 0,9 0,5 0 0,6
sklo 14,2 8,1 7,8 14,9
plasty 5,9 7,8 4,4 9,5
kovy 0 0 2,7 2,7
směsný odpad 149,6 141,4 79,6 77,2
objemný odpad 19 13,2 33,1 21,6
         
úroveň recyklace (%) 11,1 9,6 11,7 21,9

Zdroje informací:

Data poskytnatá obcí
We obce: https://www.tucin.cz

NPZP cmyk

Banner-stika

Sledujte nás: