Ochrana přírody

 

1/ Na této stránce naleznete vzory

podání v rámci správních řízení vedených orgány ochrany přírody podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny: řízení o vydání souhlasu se zásahem do krajinného rázu, stanoviska se zásahem do významných krajinných prvků, výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů a území, povolení k zásahům na území Natury 2000 ad. Dokumenty je před použitím nezbytné dle okolností doplnit či upravit.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty

Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související jak s ochranou přírody a krajiny podle zákona č. 114/1992 Sb., tak s regulací obchodování s ohroženými druhy a s úpravou nakládání s geneticky modifikovanými organismy. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Řízení podle zákona o ochraně přírody
Účast občanského sdružení v řízení podle zákona o ochraně přírody
Biologické hodnocení
  • Vyjádření k řízení o uložení biologického hodnocení
pdf Seznam autorizovaných osob provádějících biologické hodnocení 86.90 Kb
xls Kontakty na autorizované osoby provádějící biologické hodnocení 193.50 Kb
Ochrana krajiny
  • Vyjádření k řízení o zásahu do krajinného rázu
Zvláště chráněná území
  • Vyjádření k řízení o vydání výjimky u zvláště chráněných území
Natura 2000

pdfJudikatura Soudního dvora EU v oblasti ochrany přírody (2011)572.32 KB

Obecná ochrana ptáků
Zvláště chráněné rostliny, živočichové a nerosty
  • Vyjádření k řízení o výjimkách z ochranných podmínek zvláště chráněných rostlin a živočichů
Ochrana exotický druhů rostlin a živočich
Geneticky modifikované organismy


Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.