Ochrana vod a vodních toků

1/ Na této stránce naleznete vzory
úředních podání, která můžete využít při povolování prací a staveb zasahujících do vodních toků a dalších vodoprávních řízeních, při plánování v oblasti vod a při ochraně kvality vod. Dokumenty je před použitím nezbytné doplnit podle okolností konkrétního případu.

2/ V dalších sloupcích najdete zákony, jejich úřední výklady a soudní judikáty
Ústavního soudu (ÚS) a Nejvyššího správního soudu (NSS), související s ochranou vod a vodních toků. Sbírku zákonů ČR s aktuálním zněním předpisů pro daný den najdete na Portálu veřejné správy.

vzory úředních podání zákony a vyhlášky výklady a judikáty
Vodoprávní řízení
Účast občanského sdružení  ve vodoprávním řízeníPlánování v oblasti vod
Ochrana kvality vod

Poslední aktualizace vzorových dokumentů a textů zákonů: 6. ledna 2011.