Odborníci o vodních dílech na Labi

Na Labi pod Střekovem se jedná o zvláštní a neopakovatelný charakter 40 km dlouhého úseku řeky, který nemá v ČR obdoby. Také spojení mezi mořem a tímto jedinečným biokoridorem, narušeným teprve Střekovským zdymadlem, skýtá možnost, že na naše území pronikají až do současnosti původní druhy ryb a některé další vodní organismy.
Výstabou jakýchkoli dalších stupňů pod Střekovem dojde k narušení celého ekosystému řeky a vnitřních vazeb v něm existujících.

Ing. Jiří Vostradovský, CSc.

Realizace vodních děl na Labi (v jakékoli variantě řešení) by měla zásadní dopad na přirozenou dynamiku řeky, podmiňující současnou druhovou a ekosystémovou diverzitu; je také v protikladu s již uskutečňovaným plánem zprůchodnění Labe pro tah lososa.
Realizace těchto vodních děl na základě udělení výjimky ze zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, by posunula ochranu přírody v ČR o mnoho let zpět"

Český Ramsarský výbor

Labe je biokoridor mezinárodního významu. Stává se migrační cestou, jak mnoha živočichů, tak rostlin. Je to jediná možná cesta do České kotliny z německé strany. Vodní díla se stanou špunty na Labi, které izolují mnoho živočichů a budou mít nevratné důsledky na ekosystém.

Werner Hentschel

V případě realizace těchto vodních děl se na některých místech stabilně zdvihne hladina vody a tím budou definitivně ovlivněny některé části labských břehů. Čím vyšší stupeň bude realizován, tím větší plocha labských břehů bude zatopena a místní ekosystémy budou nenávratně ztraceny. Tento fakt bude mít i další následky pro faunu v zarůstání břehů, snížením rychlosti vody, zminimalizování kolísání vodní hladiny atd.

Ing. Václav Šutera

Vzhledem k biologii bobra evropského a jeho potravním nárokům je možnost jakýchkoli kompenzačních opatření pro tohoto živočicha omezena na minimum.
V každém případě bude populace samotnou výstavbou a jejími důsledky silně dotčena.

Nadační fond ochrany přírody

Hranicí ekonomické efektivnosti pro záměr, který povede k částečnému zlepšení ponorů na Labi podle Zadání 99 je investiční náklad maximálně 3 mld. korun. Dražší zásahy by na Labi již nebyly efektivní, a to ani v případě, že přepravy dostoupí uvedené výše 4 mil. tun za rok.

Ing Jaroslav Kubec, CSc.

Pro objemy přeprav nejsou rozhodující plavební poměry na řece Labi, ale zájem a potřeby přepravců. Ekonomiku dopravy významně ovlivňuje i rozdíl mezi objemy dovozu a vývozu, kdy lodě jsou vytíženy jen v jednom směru. Tvrzení o "přechodu značné části hromadné a kontejnerové dopravy z ekologicky nevhodné silniční na ve svých zdrojích i železniční dopravy na nejekologičtější způsob - na dopravu lodní" lze pokládat jen za propagační heslo nebo zbožné přání, které není doloženo ani ekonomickými podmínkami, ani zájmem přepravců.

Ing. Václav Plecháč, CSc., EKOAQUA

Další výroky

V Německu prožívá nákladní lodní doprava trvalý pokles. Do budoucna má větší šance na rozvoj osobní lodní doprava. Nákladní doprava se podle německých výzkumů nemůže vyplatit u lodí s ponorem menším než 2,3 metru, což u českého Labe nepřipadá v úvahu. U německých investic do úprav Labe je spočítána "návratnost" 20 feniků z jedné marky za 80 let provozu.

Paul Dörfler, německý spisovatel

Lze se obávat, že nová vodní díla zhorší kvalitu vody a miliardové investice tak přijdou nazmar. Další lidské zásahy by mohly velmi negativně ovlivnit jak nivu a lužní lesy, tak rybí populace na Labi.

Saský ministr životního prosředí Steffen Flath

Nákladní lodě na Labi se musí přizpůsobit řece a ne řeka lodím.

Saský ministr hospodářství Kajo Schomme

Arnika v zahraničí