Odpadová politika ČR

Odpadové politika České republiky v oblasti komunálních odpadů prošla během posledních 20 let významnými změnami. Většina z nich byla pozitivních. Ve městech i obcích máme nádoby na tříděný sběr papíru, plastů, skla, roste sběr nápojových kartonů, kovů a textilu. V řadě měst se začal sbírat bioodpad. Zajištěn je zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů. Díky opatřením ve výrobě, klesá množství nebezpečného odpadu. Ten co přesto vznikne, můžeme odnést na sběrný dvůr nebo odevzdat v době jeho mobilního sběru. Podstatně se zpřísnily požadavky na skládky a spalovny odpadů.

Hlavním hnacím motorem rozvoje odpadového hospodářství je evropská legislativa. V naší legislativě zatím máme implementovány cíle pro rok 2020.

Směrnice o skládkách dopadů č. 1999/31/EC nás zavazuje snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaného na skládky v roce 2020 na 35 % množství produkovaného v roec 1995. Vzhledem k tomu, že jsme do bilance roku 1995 zahrnuli jen část produkce, bude tento cíl obtížně plněn. Bližší komentář naleznete ve studii, který jsme na toto téma vypracovali. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od mnohých zemí EU15, jsme v ČR neevidovali odpad ze zahrad a z údržby zeleně a tak ho v bilanci roku 1995 nemáme započten. Produkce 148 kg/obyv/rok neodpovídá skutečnosti, například Německo uvedlo produkci 346 kg/obyv/rok. Díky tomu je pro ČR (a další východoevropské státy) podstatně obtížnější tuto směrnici splnit.

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 po nás požaduje, abychom v roce zvýšili recyklaci komunálních odpadů.Jednotlivé státy EU si mohli zvolit jeden z těchto 4 cílů:

  1. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovního odpadu
  2. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)
  3. recyklovat 50 % domovního odpadu
  4. recyklovat 50 % komunálních odpadů (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)

ČR se rozhodla pro možnost 2, kterou lze hodnotit jako tu nejméně náročnou. Faktem však je, že se pro ni rozhodla většina zemí EU. Podle první zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR je již tento cíl splněn.

V roce 2018 EU schválila legislativní balíček k tzv. oběhovému hospodářství. Ten stanovil nové cíle a to:

  1. v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů
  2. v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů
  3. v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů
  4. v roce 2035 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů
  5. v roce 2030 recyklovat 70 % obalů

Pro ČR bude náročné splnit cíl pro rok 2025. Podle našich propočtů to znamená zrecyklovat asi o 900 tisíc tun komunálních odpadů více než nyní (úroveň recyklace v roce 2017 je přibližně 38 %).

Cíle oběhového hospodářství obsahuje návrh nového odpadového zákona (připomínky Arniky zde).

Novela odpadového zákona počítá s nárůstem poplatku za uložení odpadu na skládky. Obcím, které recyklační cíle nesplní hrozí pokuta. Zmírnit dopad zákona na obce má recyklační sleva (obce, které dosáhnou požadované míry recykalce v daném roce, nebudou muset platit vyšší poplatek za uložení zbytkového dopadu na skládku (viz graf níže). 

Novy odpadovy zakon motivacni system obci

Zvýšený tlak je také na předcházení vzniku odpadů. Díky tomu tlaku se i tato oblast úspěšně rozvíjí. Cíle pro předcházení vzniku odpadů obsahuje Program předcházení vzniku odpadů.

Nově EU schválila směrnici COM/2018/340, jejíž cílem je omezit použití plastů na jedno použití. Tato směrnice mimo jiného požaduje docílit 90 % recyklace PET lahví a může přinést i zákaz některých výrobků.

Datum poslední aktualizace: 15. květen 2019