en ru

Odpadová politika ČR

Odpadové politika České republiky v oblasti komunálních odpadů prošla během posledních 20 let významnými změnami. Většina z nich byla pozitivních. Ve městech i obcích máme nádoby na tříděný sběr papíru, plastů, skla, roste sběr nápojových kartonů, kovů a textilu. V řadě měst se začal sbírat bioodpad. Zajištěn je zpětný odběr baterií a elektrospotřebičů. Díky opatřením ve výrobě, klesá množství nebezpečného odpadu. Ten co přesto vznikne, můžeme odnést na sběrný dvůr nebo odevzdat v době jeho mobilního sběru. Podstatně se zpřísnily požadavky na skládky a spalovny odpadů.

Hlavním hnacím motorem rozvoje odpadového hospodářství je evropská legislativa. V naší legislativě zatím máme implementovány cíle pro rok 2020.

Směrnice o skládkách dopadů č. 1999/31/EC nás zavazuje snížit množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaného na skládky v roce 2020 na 35 % množství produkovaného v roec 1995. Vzhledem k tomu, že jsme do bilance roku 1995 zahrnuli jen část produkce, bude tento cíl obtížně plněn. Bližší komentář naleznete ve studii, který jsme na toto téma vypracovali. Problém spočívá v tom, že na rozdíl od mnohých zemí EU15, jsme v ČR neevidovali odpad ze zahrad a z údržby zeleně a tak ho v bilanci roku 1995 nemáme započten. Produkce 148 kg/obyv/rok neodpovídá skutečnosti, například Německo uvedlo produkci 346 kg/obyv/rok. Díky tomu je pro ČR (a další východoevropské státy) podstatně obtížnější tuto směrnici splnit.

Rámcová směrnice o odpadech č. 98/2008 po nás požaduje, abychom v roce zvýšili recyklaci komunálních odpadů.Jednotlivé státy EU si mohli zvolit jeden z těchto 4 cílů:

  1. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z domovního odpadu
  2. recyklovat 50 % papíru, skla, plastů a kovů z komunálního odpadu (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)
  3. recyklovat 50 % domovního odpadu
  4. recyklovat 50 % komunálních odpadů (domovní odpad a jemu podobný odpad ze živností)

ČR se rozhodla pro možnost 2, kterou lze hodnotit jako tu nejméně náročnou. Faktem však je, že se pro ni rozhodla většina zemí EU. Podle první zprávy o plnění Plánu odpadového hospodářství ČR je již tento cíl splněn, ovšem mezitím EU schválila legislativní balíček k tzv. oběhovému hospodářství. Ten stanovil nové cíle a to:

  1. v roce 2025 recyklovat 55 % komunálních odpadů
  2. v roce 2030 recyklovat 60 % komunálních odpadů
  3. v roce 2035 recyklovat 65 % komunálních odpadů
  4. v roce 2035 skládkovat maximálně 10 % komunálních odpadů
  5. v roce 2030 recyklovat 70 % obalů

Vzhledem k tomu, že jsme si pro rok 2020 vybrali poměrně snadný cíl, bude o to náročnější splnit cíl pro rok 2025. Podle našich propočtů to znamená zrecyklovat asi o 900 tisíc tun komunálních odpadů více než nyní (úroveň recyklace v roce 2017 je přibližně 38 %).

Zvýšený tlak je také na předcházení vzniku odpadů. Díky tomu tlaku se i tato oblast úspěšně rozvíjí. Cíle pro předcházení vzniku odpadů obsahuje Program předcházení vzniku odpadů. Zpoplatnění či zákaz použití může přinést nyní v evropském parlamentu projednávaná směrnice o regulaci plastů na jedno použití.

Datum poslední aktualizace: 17. října 2018