Odpadový Oskar

odpadovy oscar ot-01Odpadový Oskar je soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty prokázané produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe. Obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/ob/rok, které mají vysokou úroveň recyklace a dobře motivují a komunikují s veřejností či jinak mohou být příkladem pro ostatní.

Proč soutěž pořádáme:

Česká republika v současnosti skládkuje přibližně dvojnásobek směsného odpadu oproti průměru EU, pravděpodobně tedy nesplníme cíle skládkové směrnice omezit do roku 2020 ukládání biologicky rozložitelných odpadů na skládku na 35 % hodnoty produkce roku 1995. 

Cíle oběhového hospodářství požadují, abychom v roce 2025 materiálově využívali 55 % komunálních odpadů. Nový odpadový zákon přenesl tuto povinnost na obce. Aby tento cíl by splněn musí obce výrazně snížit produkci směsného odpadu (množství směsného a objemného odpadu z obcí ČR bylo v roce 2019 cca 230 kg/ob/rok).

Graf cile OH obci
Produkci směsného odpadu lze snížit. Výsledky ukazují, že lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky pohybují kolem 100 kg. Úspěšné obce také dnes vytřídí více než 50 % svých odpadů k dalšímu využití - viz příklady dobré praxe.

Návody, jak snižovat celkovou produkci odpadů a produkci směsného odpadu v obcích a městech, lze nalézt v několika našich publikacích (volně ke stažení).

Poznámka: Podmínku produkce do 150 kg na 1 obyvatele jsme pro soutěž stanovili, protože této hodnoty již dnes dosahují například v Rakousku či Německu a to proto, že se zde snižování produkce odpadů začali věnovat již v 90. letech minulého století (viz článek s příklady).

Koordinátor soutěže: Ing. Milan havel, GSM brána: 774 406 825, e-mail:milan.havel@arnika.org

 

          

V letech 2017 a 2018 je soutěž realizována v rámci projektu "Odpadový Oskar za prevenci vzniku odpadů". NPZP cmyk

 

V letch 2016 a 2019 až 2021 je soutěž realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

                             MZP logo