Okolí hotelu Diplomat

Praha 6 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 10.1.2017
Okolí hotelu Diplomat v Dejvicích Záměr pronajmout pozemky u hotelu Diplomat schválili už v únoru 2007 jednohlasně zastupitelé ze všech politických stran (včetně opozice). Cílem bylo zajistit pronájmem pozemků pro městskou část dlouhodobý stabilní finanční výnos. Parcela sloužila původně převážně jako park, zatravněný téměř v celé své ploše a doplněný několika vzrostlými stromy. Ve východní části pozemku bylo situováno pískoviště pro děti a chodník spojující Evropskou a Kafkovu ulici. Nyní se zde nachází administrativní budova The Blox, třetí největší dokončená kancelářská budova v Praze v roce 2014. Celkem je v ní k pronájmu 16 200 metrů čtverečních. Vzhledem k blízkosti kapacitních komunikací je možné, jako hlavní problémy životního prostředí v dané oblasti, zmínit znečištění ovzduší a zejména zvýšené hladiny hluku vlivem automobilové dopravy. Hlavním zdrojem hluku v posuzované oblasti je automobilová doprava, která v některých místech způsobuje dokonce nadlimitní akustické zatížení.

2007 - Výběrové řízení

Rada městské části Praha 6 pod vedením Tomáše Chalupy v listopadu 2007 vyhodnotila jako vítěze výběrového řízení na pronájem pozemků společnost IVG, s. r. o. vlastněnou tehdy ještě německou firmou IVG Immobilien. Uzavřela s ní smlouvu o pronájmu dotčených pozemků za účelem vybudování stavby obchodně administrativního centra s příslušenstvím a jejího následného užívání. Doba nájmu byla stanovena na dlouhých 70 let, tedy do roku 2078 a výše nájemného na 15 100 000 Kč ročně. V době ode dne nabytí účinnosti smlouvy (1. ledna 2008) do nabytí právní moci územního rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o umístění stavby byla výše nájemného sjednána na 12 000 000 Kč ročně.

2008 – Začíná správní a územní řízení k projektu

V červenci 2008 bylo vypracováno Oznámení o záměru výstavby. To počítalo s výstavbou osmipodlažní budovy s administrativní funkcí doplněnou gastronomickým provozem a komerčními plochami. Ve 3 podzemních podlažích měly být situovány garáže s kapacitou 243 parkovacích stání. Celková plocha dotčeného území činila 11 102 m2. Investorem měl být na jeho vlastní náklady zřízen park, jež měl nahradit zeleň, která měla být vykácena kvůli výstavbě.

Městská část Praha 6 se v srpnu 2008 po prostudování Oznámení záměru výstavby administrativní budovy Evropská 11 vyjádřila, že nepožaduje, aby záměr byl posuzován v procesu EIA.

Proměna firem a snížení nájmu

V dubnu 2009 německý developer IVG Immobilien prodal českou dceru IVG, s. r. o., včetně pronájmu, Metrostavu – Navatyp, který v srpnu 2010 požádal radnici o snížení nájmu a o předkupní právo na pozemek. Radnice pak skutečně nájem snížila z původních 15,1 milionu korun ročně na 5 milionů od 1. 10. 2010 do doby kolaudace a 7,8 milionů ročně po ní, tedy hluboko pod nabídkami ostatních firem v původní soutěži. K rozhodnutí o snížení nájmu došlo v září 2010, tedy narychlo měsíc před volbami.Jen o pár měsíců později – v lednu 2011 – firmu IVG s.r.o. odkoupila společnost Czech Coal N. V. Tato společnost sídlící v Holandsku ovládá firmu IVG s.r.o. prostřednictvím firmy BPD development, kterou vlastní bývalí spolumajitelé Czech Coal Vasil Bobela, Petr Pudil a Jan Dobrovský. BPD development je tedy tím, kdo kanceláře nakonec stavěl.

Podle vyjádření tehdejší starostky Prahy 6 Ing. Marie Kousalíkové „Změna v osobě společníka u nájemce podle všech dostupných vyjádření právníků nepředstavuje žádný právní rozpor (…). Je třeba mít na zřeteli, že nájemcem a smluvním partnerem městské části nadále zůstává společnost IVG ČR a městská část těžko může zakazovat a bránit změnám ve vlastnické struktuře nájemce.“

Kritériem soutěže byly ovšem mj. reference a garance podnikatelského záměru. Ty jsou evidentně jiné u německého developera, jiné u Metrostav-Navatyp a jiné u BPD development.

Zdůvodněním snížení nájmu byla hospodářská krize. Rada nájem snížila, a to na celou dobu pronájmu počínaje kolaudací stavby – tedy až do roku 2077. Výhodou pro Prahu 6 mělo být, že se developer zavázal na vlastní náklady vytvořit vedle budovy park v hodnotě 8 miliónů, který městu předá. A navíc se smlouva změnila tak, že v pronájmu jsou nově jen pozemky zastavitelné stavbou.

Pozoruhodné je, že v dodatku ke smlouvě nebyl nový nájem vymezen jasně. Píše se v něm, že nová cena bude 1 800 Kč/m2/rok a vypočítávat se bude z plochy označené v územním plánu jako smíšené městské jádro (SMJ). Na požadavek vymezení přesné částky, kterou bude developer nakonec platit vznesený prostřednictvím otevřeného dopisu Strany zelených, se starostka vyjádřila následovně:

„Rada městské části Praha 6 v listopadu 2010 rozhodla o nové výši nájemného dle následující konstrukce. Nejprve na výši 5 mil. Kč ročně na časově omezenou dobu do kolaudace stavby, nejdéle však do roku 2013. Nebude-li do konce roku 2013 užívání stavby povoleno, bude mít nájemce povinnost hradit nájemné v plné původní výši, tedy 15,1 mil. Kč. (…) …předmět nájmu po kolaudaci bude odpovídat zastavitelné ploše (ploše SMJ dle platného územního plánu). V tuto chvíli tedy mohu potvrdit pouze cenu 1 800 Kč/m2/rok.“

Podle výpočtu Strany zelených se v ploše smíšeného městského jádra nachází cca 4 800 m2. Ve výsledku pak tedy developer po kolaudaci zaplatí jen cca 8,6 miliónů ročně namísto 15,1. Ušetří tak 6,5 miliónů za rok, o které naopak přijde Praha 6. V průběhu celého pronájmu, do kolaudace stavby v roce 2015, tak město ztratí 403 miliónů.

Územní rozhodnutí a stavební povolení

Dne 9. října 2009 bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Většina námitek účastníků řízení (např. požadavek na snížení kapacity stavby a omezení jejího rozsahu) byla zamítnuta s odkazem na to, že stavební úřad rozhoduje o podaném záměru a není v jeho kompetenci záměr jakkoliv měnit a zároveň již s kladnými výsledky proběhlo projednání se všemi dotčenými orgány.

V létě 2011 se na základě samostatného povolení ke kácení zeleně začalo s odstraňováním původní zeleně. Na projekt bylo 24. října 2012 vydáno stavební povolení a v dubnu 2013 se začalo se stavbou. Ta byla dokončena na konci loňského roku.

O další problematických změnách územního plánu si přečtěte v publikace 30 případů změn Prahy>>>

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu