Osm českých nemocnic věnuje zvýšenou péči životnímu prostředí

14.12.2012 - BRNO, BŘECLAV, DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM, FRÝDLANT, JIČÍN, ROUDNICE NAD LABEM, TRUTNOV | Články
Sdružení Arnika provedlo průzkum českých nemocnic z hlediska přístupu k životnímu prostředí. Průzkum byl zaměřen na tzv. dobrovolné nástroje environmentálního řízení nemocnic, konkrétně systémy environmentálního managementu (EMS). Jsou dva, jednodušší z nich, normu ISO 14001 vlastní sedm českých nemocnic. Důslednější a také prestižnější systém zvaný EMAS zatím nemá zaveden žádná česká nemocnice. Ale i tady se blýská na lepší časy. O certifikát EMAS usiluje první české zdravotnické zařízení – Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.
Jak lze systematicky snižovat vliv nemocnic na životní prostředí?

Nemocnice mají na životní prostředí možná překvapivě značný vliv. Jsou to složitá zařízení plna chemických látek a produkují množství odpadů, který může být zdraví nebezpečný a toxický. Jednou z možností, jak tento vliv minimalizovat, je zavedení dobrovolných nástrojů environmentálního managementu - ISO 14001 nebo systém EMAS (Eco Management and Audit Scheme). Princip těchto nástrojů spočívá v důsledném sledování všech aspektů provozu nemocnice, které mohou mít vliv na životní prostředí. Na základě vyhodnocení oněch aspektů jsou navrženy kroky, které vliv organizace na životní prostředí minimalizují. Většinou zavedení EMS přináší také finanční úspory, např. v poplatcích za odvoz odpadů či v lepším hospodaření s vodou, energiemi, ale také třeba s kancelářskými potřebami.

Rozdílů mezi oběma systémy EMS je více. Nejpodstatnější jsou však zřejmě tři. Prvním rozdílem je ten, že ISO 14001 lze zavést pouze v části nemocnice, např. na určitých odděleních. EMAS se zavádí pro celou nemocnici. Za druhé, systém EMAS do procesu zapojuje všechny zaměstnance, mnohdy i pacienty, je pro něj důležitá komunikace a zpětná vazba. A za třetí, zejména v případě EMAS je proces zlepšování přístupu k životnímu prostředí nadále systematicky rozvíjen a vylepšován. Lze ještě říci, že EMAS má, narozdíl od ISO 14001, obecně mnohem přísnější pravidla.

Kolik českých nemocnic má zaveden systém environmentálního managementu?

Systém EMAS nevlastní zatím žádná nemocnice. Výrazně nakročeno k jeho získání má však Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Narozdíl od EMAS vlastní certifikát ISO 14001 již sedm českých nemocnic. Jsou jimi:

- Fakultní nemocnice Brno

- Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem

- Nemocnice Břeclav

- Nemocnice Frýdlant s. r. o.

- Oblastní nemocnice Jičín a. s.

- Oblastní nemocnice Trutnov a. s.

- Podřipská nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem s. r. o.

Ve srovnání s Českou republikou však v zahraničí vlastní jen systém EMAS více než sedm desítek nemocnic, nejvíce jich je v Německu.

Fakultní nemocnice u sv. Anny Brno má nakročeno k získání EMAS

Od 1. června letošního roku zavedla Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně environmentální politiku, která je závazná pro všechny zaměstnance a je přístupná veřejnosti. Součástí politiky je prevence znečištění a neustálé zlepšování vlivu činnosti nemocnice na životní prostředí i díky aktivní účasti všech zaměstnanců. Nemocnice chce podněcovat a podporovat zaměstnance i pacienty k šetrnějšímu využívání energií a materiálů, monitorovat a vyhodnocovat spotřebu přírodních zdrojů a surovin a přijímat opatření pro jejich účelné využívání. Rovněž se rozhodla pro co nejúčinnější třídění vznikajících odpadů a řádné nakládání se všemi druhy odpadů. Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně tak zřejmě certifikát EMAS získá jako první nemocnice v České republice.

Jaký je současný stav zavádění EMAS nám prozradila Ing. Mgr. Iveta Hájková, vedoucí Oddělení řízení kvality ve FNUSA: „V současnosti je zavedený environmentální systém řízení ověřován vybraným externím ověřovatelem. Jedná se o kontrolu, zda systém funguje tak, jak je popsán v environmentálním prohlášení, a zda je Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně schopná prokázat, že nad rámec zákona plní požadavky z oblasti ochrany životního prostředí, ke kterým se zavázala. Proces ověřování by měl být sice završen v únoru 2013, ale pro FNUSA se toto ukončení externí kontroly nastaveného EMS stane pouhým začátkem pro nikdy nekončící proces jeho neustálého zlepšování."

Nemocnice Břeclav vsadila na modernější technologie

Snaha o zvyšování kvality péče, kontinuity a koordinace všech činností vedla management břeclavské nemocnice k zavedení integrovaného systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce. Toto úsilí bylo korunováno úspěšným získáním mezinárodních certifikátů. V oblasti přístupu k životnímu prostředí vlastní Nemocnice Břeclav certifikát EMS dle normy ISO 14001:2005. Nemocnice má identifikovány environmentální aspekty, zejména uplatňuje principy prevence a minimalizace znečištění, podporuje uplatnění nejlepší dostupné techniky, technologií a postupů. "Nemocnice Břeclav se dlouhodobě snaží eliminovat škodlivé vlivy na životní prostředí. Daří se nám toho dosahovat zejména zaváděním nových technologií. Jako příklad můžeme uvést zavedení digitalizace pořizování snímků na radiodiagnostickém oddělení. Díky tomu již dále není nutné používat k vyvolávání snímků vývojky a ustalovače, ze kterých vznikaly odpady nebezpečné pro životní prostředí." řekl Ing. Pavel Jurica, představitel vedení pro environment.

Podřipská nemocnice hledá úspory v materiálech a energiích

Vedení Podřipské nemocnice s poliklinikou Roudnice nad Labem ve spolupráci s vedoucími a manažery jednotlivých oddělení vytvořilo Politiku PNsP v oblasti integrovaného řízení nemocnice. V ní je velký prostor věnován také přístupu k životnímu postředí. Ze závazků nemocnice v této oblasti lze jmenovat zlepšování ekologického profilu PNsP a kladení důrazu zvláště na prevenci znečištění a snižování nároků na spotřebu zdrojů (materiálu, energií). Nemocnice razí důležitou zásadu, a to, že ve všech činnostech je důležité dát přednost preventivním přístupům. Nedílnou součástí Politiky je i otevřená komunikace se širokou veřejností, zainteresovanými stranami a spolupráce se státní správou nejen v oblasti životního prostředí. Ludmila Nováková, hlavní sestra doplnila: „PNsP si nechala zpracovat energetický audit a na základě výsledků a doporučení, které z toho vzešly se snažíme, pod dozorem auditura Ing. Vladimíra Vlka, o jejich realizaci. V rámci úspor jsme požádali o dotaci z programu OPPI na výměnu oken, zateplení budov a solární ohřev vody.".

Dvůr Králové nad Labem se zaměřil hlavně na prevenci znečištění

Městská nemocnice a. s., Dvůr Králové nad Labem má vytvořenu Politiku integrovaného systému řízení na roky 2010–2015. Důležitou součástí Politiky je i udržování a případné zlepšování environmentálního profilu nemocnice. V oblasti životního prostředí se nemocnice zaměřila zejména na prevenci znečištění. Politika je otevřeným dokumentem, který lze rozhodnutím vedení nemocnice, na základě iniciativních návrhů či výsledků přezkoumání, průběžně doplňovat, případně měnit.

FN Brno zavedením environmentální managementu ušetřila

Od poloviny roku 2008 probíhala implementace EMS na Odboru hospodářsko-technické správy (OHTS). Důvod pro výběr tohoto Odboru byl prostý - vysoký počet činností, kterými ovlivňuje životní prostředí (odpadové hospodářství, dodávky médií, opravy a údržba, investiční výstavba, prádelenská činnost, stravovací provoz, doprava). Zmíněný systém navazuje na udržovaný systém řízení jakosti OHTS a rozvíjí ho v oblasti životního prostředí. EMS je implementován na Pracovišti medicíny dospělého věku v Brně - Bohunicích a později byl rozšířen i na Pracoviště dětské medicíny v Brně – Černých polích.

Co environmentální řízení nemocnici přineslo? Tak například hospodárné využívání surovin, úsporu energií, pitné vody a dalších zdrojů. Rovněž se snížila rizika případných ekologických havárií. V neposlední řadě pak nemocnice zvýšila svou důvěryhodnost pro pacienty a jiné zainteresované strany.

 

V oblasti zdravotnictví řeší Arnika v současné době projekt Řízení ekologicky šetrné nemocnice s důrazem na eliminaci toxických látek a nakládání s odpady. Jedním z jeho cílů je také omezení výskytu PVC a ftalátů v prostředí nemocnic a jiných zdravotnických zařízení.

Projekt byl finančně podpořen z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a Ministerstva životního prostředí ČR (částkou 1 987 000 Kč).

SFZP

MZP

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu