Ovzduší na Ostravsku zatěžují také reprotoxické látky

26.11.2008 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Moravskoslezský kraj patří k místům České republiky, kde je zdraví obyvatel extrémně zatíženo špatnou kvalitou ovzduší. Imisní limity jsou zde dlouhodobě překračovány (1). Týká se to rovněž látek poškozujících reprodukční systém, z nichž významné jsou především imise benzo(a)pyrenu (2), benzenu (3) a arzenu (4). Právě reprotoxickým látkám je věnována kniha Generace v ohrožení, kterou přijel do České republiky představit její autor, americký toxikolog Ted Schettler (5). „Nejen v Moravskoslezském kraji je potřeba věnovat pozornost látkám působícím na reprodukci, a to především s ohledem na klesající populaci a plodnost. Kniha, kterou představujeme, nabízí ucelený pohled na problematiku i pro laické čtenáře,“ uvedla Mgr. Zora Kasiková, tisková mluvčí sdružení Arnika, které český překlad knihy připravilo.
V žebříčku největších znečišťovatelů reprotoxickými látkami v České republice (6), který sestavilo sdružení Arnika na základě dat ohlášených do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) (7) a dnes zveřejnilo v Ostravě, jsou mezi prvními pěti hned dva provozy z Ostravy (BorsodChem MHZ a ArcelorMittal) a jeden z Třince (Třinecké železárny). Moravskoslezský kraj je v součtu reprotoxických látek ohlášených průmyslovými provozy do IRZ v únicích do ovzduší a do vody na druhém místě, za krajem Zlínským (8). Problematický je rovněž poletavý prach (9), na který se vážou nejen tyto, ale celá řada dalších zdraví škodlivých látek, například dioxiny (10) často zmiňované v knize Generace v ohrožení, a jsou následně vdechovány lidmi žijícími v Ostravsko-karvinsko-třinecké aglomeraci.

„V knize Generace v ohrožení (Generations at Risk) se lidé mimo jiné dozvědí, jak se bránit reprotoxickým látkám v životním prostředí a jaká konkrétní rizika představují,“ řekla vedoucí ostravské pobočky Arniky Mgr. Vendula Kubačáková. Hlavním tématem knihy je obecný mechanismus působení toxických látek na reprodukci u lidí, publikace také dává návod, jak se dívat na studie, které zkoumají tento aspekt, ale i dopad chemických látek na zdraví lidí a životní prostředí obecně. Přestože kniha vyšla ve Spojených státech již v roce 2000, představuje stále nejucelenější dílo v této oblasti, které je zároveň srozumitelné i pro laické čtenáře.

Motivy k napsání knihy popisuje Ted Schettler takto: „Rozvíjející se věda ve stále větší míře odhaluje, že reprodukci a vývoj plodu, kojence a dítěte může ovlivnit vystavení znečišťujícími látkám v životním prostředí. Případy neplodnosti, potratů, nízké porodní váhy a některých poruch u narozených dětí narůstají co do počtu v mnoha částech světa. Důležitá data z pokusů a epidemiologických studií u lidí poskytují věrohodné důkazy o souvislosti nárůstu těchto poruch se škodlivinami v životním prostředí. Například olovo, rtuť a některé syntetické chemické látky včetně neurotoxických pesticidů mimo další své vlivy ovlivňují vývoj a funkce mozku vyúsťující v problémy se sníženou pozorností, zhoršenou pamětí a schopností učit se. Některé studie ukazují mechanismus, jak k tomu dochází. Chtěli jsme tyto objevy a znalosti shrnout do jedné knihy, která by byla zároveň užitečná pro čtenáře s různým vzděláním a zaměřením. Nejdůležitějším sdělením knihy mělo být, že úspěšná reprodukce a normální vývoj plodu a dítěte mohou být ohroženy působením mnoha různých častých látek kontaminujících životní prostředí. Vyvíjející se plod a dítě jsou obzvláště vnímavé i na vystavení toxickým látkám v koncentracích, které nemají žádný pozorovatelný dopad na dospělé lidi. Někdy důsledky vystavení toxickým látkám v dětství poznamená jedince na celý život“.

V rámci turné po České republice představil Ted Schettler svou knihu postupně již v Ústí nad Labem a Jihlavě, dnes v Ostravě a zítra ji uvede také v Praze. V Ostravě se navíc setká v rámci přednášky a diskuze se studenty na Fakultě zdravotnických studií Ostravské univerzity (od 13 hodin).

Kniha Generace v ohrožení vyjde v České republice před Vánoci, nyní je možné objednávat ji na adrese arnika@arnika.org (cena 145 Kč). Od poloviny prosince bude rovněž k dostání v knihkupectví nakladatelství Academia (Zámecká 2) v Ostravě.

Poznámky:

(1) Mapa 1
Oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší vzhledem k imisním limitům pro ochranu zdraví, 2007

Zdroj: Český hydrometeorologický ústav. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007.
on-line: http://www.chmu.cz/uoco/isko/groc/gr07cz/obsah.html
LV – limitní hodnota
MT – mez tolerance.

(2) Benzo(a)pyren má reprotoxický účinek: poškozuje genetickou informaci buněk. Patří do skupiny polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU). Více informací o této skupině látek najdete zde: /polycyklicke-aromaticke-uhlovodiky-pahs. V roce 2007 nejvíce PAU vypustil podnik ArcelorMittal Ostrava(1060 kg), dále to byly Třinecké železárny (512 kg).

(3) Benzen má také reprotoxické účinky: vystavení člověka vlivu benzenu má souvislost s poruchami neurální trubice, rakovinou, u matky souvisí se srdečními vadami a nízkou porodní váhou, narušení činnosti varlat, může mít vliv na menstruační cyklus. Více informací o této látce najdete zde: /benzen. V roce 2007 vypustila do ovzduší ostravská chemička BorsodChem 3 580 kg benzenu.

(4) Arzen: jeho reprotoxické účinky se mohou projevit u lidí zvýšeným rizikem samovolných potratů a narození mrtvých dětí nebo dětí s nízkou porodní váhou či s různými deformacemi. Může poškodit vývoj nervové soustavy. Více informací o této látce najdete zde: /arsen. V roce 2007 vypustily do ovzduší největší množství arzenu Třinecké železárny (83 kg) a Arcelor Mittal Ostrava (75 kg).

(5) Ted (Theodore) Schettler, M.D., M.P.H., je americký toxikolog a uznávaný odborník na reprodukční a vývojové vady, neurotoxicitu a další zdravotní problémy, jež mají svůj původ v životním prostředí. Vystudoval lékařství na univerzitě Case Western Reserve a veřejné zdraví na Harvardské univerzitě. Jeho knihy Generations at Risk a in Harm’s Way: Toxic Threats to Child Development rozebírají znalosti či podezření, jež mají odborníci o příčinách problémů, pocházejících ze životního prostředí, od poruch učení po onemocnění rakovinou. Je vědeckým ředitelem americké SEHN (Science and Environmental Health Network, www.sehn.org ), je aktivní v sítích mezinárodních organizací jako například HCWH - Health Care Without Harm a zasedal v poradním sboru americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA) a Národní akademie věd.

(6) Žebříček největších znečišťovatelů reprotoxickými látkami (bez oxidu uhelnatého) pro Českou republiku.
Zařazení látek mezi reprotoxické vychází z hodnocení EPA státu Kalifornie a z profilů látek uvedených na internetových stránkách Integrovaného registru znečišťování v roce 2006. Mezi reprotoxické jsme na základě zmíněných dokumentů zařadili následující látky: 1,2,3,4,5,6-hexychlorcyklohexan (HCH), arzen, benzen, benzo(g,h,i)perylen, dichlordifenyltrichlor-ethan (DDT), di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP), diuron, ethylenoxid, fluoranthen, hexachlorbenzen (HCB), chlordecon, chrom, kadmium, mirex, nonylfenol a nonylfenolethoxyláty, organické sloučeniny cínu, oxid uhelnatý (pozn.: zahrnutý až v tabulce č. 6), pentachlorbenzen, polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), polychlorované bifenyly (PCB), polychlorované dioxiny + furany (PCDD/F), rtuť, simazin, toluen, toxafen, tributylcín a jeho sloučeniny, trifenylcín a sloučeniny a xyleny. Na prvních dvou místech jsou provozy vypouštějící vysoká množství benzenu, následované pak těmi, kdo vypouštějí hodně polyaromatických uhlovodíků a těžkých kovů. V případě hutí a elektráren hlavně v emisích do ovzduší. Výjimkou je Sokolovská uhelná s vysokými úniky arzenu do vod. V případě provozu Fatry, a.s. v Chropyni se jedná o vysoké úniky ftalátu DEHP do ovzduší. 

Pořadí

Organizace

Provozovna

Lokalita

Kraj

Množství
v kg

Trend

1.

DEZA, a.s., Valašské Meziříčí

DEZA, a.s., Val. Meziříčí

Val. Meziříčí

Zlín.

8028

2.

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

BorsodChem MCHZ, s.r.o.

Ostrava

MoSl.

3577

~

3.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

ArcelorMittal Ostrava a.s.

Ostrava

MoSl.

2385

4.

Třinecké železárny, a.s.

Třinecké železárny, a.s.

Třinec

MoSl.

1580

~

5.

Sokolovská uhelná,právní nástupce,a.s.

Sokolovská uhelná -zpracovatelská část

Vřesová

KarV.

1213

6.

Veolia voda Česká republika, a.s.

Prov. BČOV Pardubice

Pardubice

Pard.

1127

7.

ČEZ, a.s.

Elektrárna Mělník

Horní Počaply

St-č.

1041

8.

International Power Opatovice, a.s.

Elektrárna Opatovice

Opatovice

HrKr.

902

9.

Fatra, a.s.

Fatra, a.s. prov. Chropyně

Chropyně

Zlín.

715

10.

ČEZ, a.s.

Elektrárny Prunéřov

Kadaň

Úst.

598

(7) Integrovaný registr znečišťování (IRZ) provozuje a data do něj sbírá Ministerstvo životního prostředí ČR. Lze ho nalézt na adrese http://www.irz.cz . Údaje do registru hlásí samy jednotlivé podniky, protože jim tuto povinnost ukládá zákon. Arnika pak údaje pouze analyzuje a sestavuje z nich přehledné žebříčky znečišťovatelů, které z registru nelze jednoduše vyčíst. Přítomnost v těchto žebříčcích a jejich zveřejňování mnohdy motivují podniky k eliminaci emisí škodlivých látek a k zavedení technologií, jež jsou šetrnější k životnímu prostředí. Pro rok 2007 zahrnuje IRZ hlášení o únicích a přenosech od 1088 podniků, což je přibližně stejný počet jako v předchozím roce, kdy jich bylo 1079.

(8) Pořadí krajů v České republice podle součtů reprotoxických látek (kromě oxidu uhelnatého) v únicích ohlášených do IRZ

Kraj

Součty úniků v kg

Zlínský

9075

Moravskoslezský

8174

Ústecký

2878

Pardubický

2860

Středočeský

1989

Karlovarský

1580

Jihomoravský

1091

Královéhradecký

644

Plzeňský

529

Praha

231

Jihočeský

189

Olomoucký

128

Vysočina

26

Liberecký

0

(9) Polétavý prach, tedy prachové částice o průměru do velikosti 10-5 m (= 10 mikronů), PM10. Nebezpečnost polétavého prachu se odvozuje z jeho chemického složení, protože na povrch prachových částic se váže řada nebezpečných látek. Jedná se například o těžké kovy a organické látky, které se pak snadněji dostávají do našeho dýchacího ústrojí. Podrobnou charakteristiku polétavého prachu PM10 najdete zde: /poletavy-prach-pm-sub-10-sub.

Mapa 2 - Nejvyšší 24hod. koncentrace prachových částic PM10 v roce 2007
Zdroj: Český hydrometeorologický ústav. Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2007.
on-line: http://www.chmu.cz/uoco/isko/groc/gr07cz/obsah.html.
LAT – dolní mez pro posouzení
UAT – hodní mez pro posouzení
LV – limitní hodnota

(10) Dioxiny zahrnují dvě skupiny chemických látek: polychlorované dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany. Jde o látky nebezpečné již ve stopových koncentracích, a proto gram představuje již závažné množství těchto látek. Více informací o dioxinech najdete na /dioxiny-pcdd-pcdf.

 


Tato aktivita  je součástí projektu Chemická bezpečnost občanů Evropy, který byl finačně podpořen z prostředků Evropské komise prostřednictvím Zastoupení EK v ČR.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu