Kácení dřevin na oznámení

V některých případech může kácení dřevin probíhat v takzvaném oznamovacím režimu. Jedná se o případy kácení podle zvláštních předpisů a kácení z pěstebních, zdravotních a havarijních důvodů, které najdeme popsány přímo v zákoně o ochraně přírody.

Kácení bez nutnosti povolování má tři zásadní nedostatky: neumožňuje ukládat podmínky, nepřipouští účast veřejnosti a nepočítá s náhradní výsadbou. Orgány ochrany přírody by proto těmto případům kácení měly vždy věnovat zvláštní pozornost.

V případě, že kácení odporuje pravidlům pro kácení podle zákona o ochraně přírody, nebo jsou dotčeny další zájmy ochrany přírody, anebo jsou porušeny zvláštní předpisy (např. důvodem kácení je havarijní stav dřeviny, ačkoliv proschlý strom lze jen ošetřit, nebo má být pokácen památný strom, anebo jde o plošné kácení všech stromů podél potoka jako údajných překážek odtoku vody při možné povodni), musí orgán ochrany přírody zakročit:

  1. v případě pochyb o zákonnosti kácení zahájí neprodleně řízení o pozastavení, omezení nebo zákazu kácení podle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody, a to ve lhůtě 15 dnů od obdržení oznámení,
  2. vydá rozhodnutí o předběžném opatření (podle § 61 správního řádu), ve kterém přikáže oznamovateli – účastníku řízení – zdržet se kácení,
  3. ukončí řízení, a to buď usnesením dle § 66 odst. 2 správního řádu o zastavení řízení, pokud po přihlédnutí k dalším stanoviskům příslušných orgánů a zjištěním (např. posudku o stavu dřevin) považuje kácení za oprávněné. Anebo vydá rozhodnutí o zákazu kácení dle § 8 odst. 2 zákona o ochraně přírody, pokud ze stanovisek a posudků vyplývá opak.

V případě, kdy je to s ohledem na okruh účastníků řízení a další okolnosti možné, vydá úřad zákazové rozhodnutí přímo ve lhůtě 15 dnů (bez nutnosti vydávat rozhodnutí o předběžném opatření), přičemž ale dle § 85 odst. 2 správního řádu vyloučí odkladný účinek odvolání proti tomuto rozhodnutí.

Patero nejčastějších pochybení při kácení na základě oznámení:

  1. jako důvod k plošnému kácení je uveden výkon zvláštního oprávnění, ačkoliv jde o nedůvodné kácení i z hlediska zvláštního zákona,
  2. kácí se na oznámení ze zdravotních důvodů, ačkoliv jde o zhoršený stav stromu, který může být důvodem ke kácení jedině na základě povolení,
  3. oznámení kácení nemá všechny předepsané náležitosti,
  4. jako důvod ke kácení jednotlivých dřevin je uvedena „obnova porostu“, ačkoliv se nejedná o porost,
  5. kácení je provedeno na základě „oznámení“ osoby, které zákon tuto možnost nedává.