Palárikovo (Slovensko)

Obec Palárikovo se nachází asi 14 km na západ od Nových Zámků. Je to malebná obec s množstvím zeleně a řadou kulturních památek. V obci žije 4380 obyvatel, kteří bydlí v 1223 rodinných domcích a 37 bytovkách. V nich žije 602 obyvatel.

Problém s odpady musela obec začít řešit v roce 1999, kdy došlo díky přísnější legislativě k uzavření jejich obecní skládky. Obec si tehdy mohla vybrat, buď vozit odpady na jinou skládku, přičemž zaplatí více za odvoz i za poplatky, nebo začít odpady kompostovat a recyklovat. Kromě toho nová legislativa stanovila obcím množství dalších povinností, která také bylo nutno řešit.

Prvním krokem, který obec udělala, byla analýza stávajícího stavu. Zjistila si složení komunálního odpadu v obci. Objemově 30 % zaujímal bioodpad, 25 % PET láhve, 15 % papír, 5 % sklo a dalších 5 % ostatní plasty. Obec také zjistila, že přes 17 let trvající osvětu místní lidé prakticky nechodí do místních sběrných surovin. Díky této analýze obec dospěla k závěru, že zachování stávajícího systém ukládání odpadu na skládku pro ni bude několikanásobně dražší než doposud. Dále pochopila, že pokud bude chtít po lidech, aby více třídili, musí pro ně vytvořit systém sběru, který je maximálně pohodlný. Současně ale musí takový systém být po ekonomické stránce zvládnutelný.

V roce 2000 obec začala s propagací domácího kompostování, protože bioodpad tvořil největší složku odpadu. S pomocí mladých lidí, pravidelnou propagací v rozhlase, novinách, ve škole a roznosem létáčků do domácností se jim podařilo snížit množství odpadu jdoucího na skládku z 1250 na 750 tun. Na podporu kompostování obec zakoupila i štěpkovač a v době prořezávek stromů zajistila pro občany drcení větví. V roce 2002 po průzkumu trhu, začala obec s recyklací. Třídí se pouze suroviny, na které je odbyt, podle předem uzavřených smluv. Do roku 2004 postupně zavedli separaci papíru a lepenky, tetrapaku, skla, plastů, kovových obalů, elektronického šrotu, pneumatik, baterií, kabelů, velkoobjemového odpadu, nebezpečného a drobného stavebního odpadu. Množství odpadu ukládaného na skládku kleslo v roce 2006 na 356 tun, to je skoro o 78% méně než v roce 2000.

Ke sběru vytříděného materiálu používá obec pytlový systém. Vytříděné suroviny jsou čisté a jdou lépe zpracovat. Výhodné je to i pro obyvatele, které nemusí nikam běhat, ale v době sběru položí pytle před dům.

Materiál se v obci dále zpracovává. PET láhve se třídí podle barev, ostatní plasty podle materiálu. Z počátku dotřídění probíhalo jednoduchou formou - na velkých stolech, kolem kterých byly zavěšeny pytle na materiál. Později zde založili s dalšími 24 obcemi sdružení a začali provozovat moderní regionální sběrný dvůr (pro region s 50 tisíci obyvateli).

Obec jde lidem příkladem. Na obecním úřadě třídí své odpady na sedm složek a kromě toho i kompostují. Obec dále pro obyvatele zavedla zelenou linku. Slouží k tomu, že když chce někdo vyhodit něco, co by jiný mohl ještě využít, obec tuto nabídku druhým lidem zprostředkuje. Naplňuje tím zásadu, že je nejlépe odpadům předcházet.

Důležitá je i ekonomická stimulace obyvatel. Domácnosti, které třídí, platí přibližně poloviční poplatek (6 EUR na osobu) oproti těm, co netřídí (dle vyhlášky platné od 1.1.2009).

Obec se jako první obec na Slovensku přihlásila k systému Zero Waste. Svoji produkci odpadů chce dále snižovat. Provedla nový rozbor složení směsného odpadu a zjistila, že bioodpad opět největší podíl zbytkového odpadu. Chce tedy znovu zahájit aktivity k propagaci kompostování. Jednou z těchto aktivit, je zprostředkování prodeje kompostérů obyvatelům. Díky nákupu pro celý region, lze jejich cenu významně snížit.

Do celého systému nakládání s odpady se zapojili i místní firmy. Původní obavy, že si systém bude konkurovat se sběrnými surovinami se ukázal jako mylný. Tato firma se zabývá pouze výkupem kovů. Třídí se také na poště, základní škole i v mateřských školkách. Děti se účastní soutěže ve sběru tetrapaku.

Dosáhnout tyto výsledky se podařilo díky nadšení zodpovědných lidí v čele s Ing. Ivetou Markusovou a dobrovolné pomoci mladých lidí. Obci pomohli Přátelé Země – SPZ, ekologická organizace z Košic (podrobné výsledky – viz tabulka níže).

 

Rok

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Skládkovaný směsný odpad [t]

1250

985

750

550

470

330

356

Množství směsného odpadu/obyv./rok [kg]

285,4

224,9

171,2

125,6

107,3

75,3

81,3

Procento snížení skládkovaného odpadu [%]

0

21,2

40,0

56,0

62,4

73,6

71,5

Množství vytříděného BRO/obyv./rok [kg]

0

0

27,1

39,9

205,1

266,6

281,5

Vytříděné suroviny bez BRO/obyv./rok [kg]

0

0

27,1

39,9

60,1

72,3

80,3

Další podrobnosti o nakládání s odpady v Palárikovu si můžete přečíst v časopise Sedmá generace nebo na internetových stránkách Přátel Země z Košic (prezentace případu v pdf).

 

Naposledy upraveno dne 5.8.2014

Zpracoval Ing. Milan Havel, Arnika – program Toxické látky a odpady