Kácení památných a zvláště chráněných stromů

Na vzácné dřeviny zamýšlené ke kácení se vztahuje přísnější ochrana dle § 46 a § 48 zákona o ochraně přírody (jedná se buď o památné stromy, nebo o zvláště chráněné druhy rostlin jako např. tis červený, dub šípák, jeřáb krkonošský, muk (jeřáb) český, z menších stromů či keřovitých dřevin např. mandloň nízká, bříza zakrslá, dřín obecný či rojovník bahenní).

Kácet je lze pouze tehdy, bude-li dle § 46 odst. 4 zákona o ochraně přírody zrušena ochrana památného stromu („odpamátnění“ vede orgán, který ochranu vyhlásil – pověřené obecní úřady, tj. obce II. stupně, nebo správy NP/CHKO na zvláště chráněném území a jeho ochranném pásmu) nebo bude-li udělena výjimka ze zvláštní druhové ochrany dle § 56 zákona o ochraně přírody (vydává krajský úřad nebo správy NP/CHKO podle stupně ochrany dřeviny). V obou případech, pro které se vede správní řízení, je nutné prokázat, že jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody.